Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

Motion 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:81
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-13
Bordläggning
1991-03-14
Hänvisning
1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Inledning
I propositionen föreslås att det statliga fraktstödet för
film upphör med utgången av juni 1991 och att resurserna
förs över till visningsnämnden vid Filminstitutet. I
propositionen redovisas också avtalet mellan staten,
filmbranschen och videobranschen om den fortsatta
verksamheten vid stiftelsen Svenska Filminstitutet. Avtalet
innebär att en större andel av de totala resurserna avsätts
för produktionsstöd till svensk långfilm. Vidare föreslås
vissa administrativa förändringar, som syftar till att skapa
tydligare styrformer.
Våra utgångspunkter
Enligt vår uppfattning bör det statliga filmstödet
utformas så att det ges en klar kulturpolitisk inriktning.
Stödet skall medverka till produktion av svensk film men
det skall även syfta till att stärka de filmkulturella målen.
Det är ett statligt ansvar att medverka till att delar av den
svenska filmhistorien inte går förlorade. Vi prioriterar
således bevarandet av äldre filmer och andra insatser av
filmkulturell natur.
Resurser måste finnas för att renovera och restaurera
äldre filmer. Detta måste, enligt vår mening, ses som en av
Filminstitutets viktiga uppgifter.
Filmproducenter är, som alla konstnärligt verksamma
personer, beroende av sin publik. Det är givetvis en svår
uppgift att producera film med kulturella och konstnärliga
ambitioner och samtidigt skapa ett engagemang och fånga
publikens intresse.
Vi vill framhålla sambandet mellan filmproduktionen
och utvecklingen inom televisionen. Det gäller långfilm och
i särskilt hög grad kortfilm. Den tekniska utvecklingen gör
samverkan mellan skilda media särskilt viktig. En utredning
som belyser svensk filmproduktions förutsättningar i detta
bredare massmediaperspektiv är påkallad.
Regeringen föreslår att drygt 10,6 miljoner kronor
anvisas för främjande av spridning och visning av värdefull
film. Denna stödform har i alltför stor utsträckning kommit
att fungera som ett bidrag till Folketshusföreningar. Vi
föreslår därför att 2 miljoner kronor av dessa medel i stället
anvisas som bidrag till filmkulturella ändamål, vilket
därutöver bör förstärkas med ytterligare 1 miljon kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning om
svensk filmproduktions förutsättningar,
2. att riksdagen beslutar att bidraget för främjande av
spridning och visning av värdefull film minskas med 2
000
000 kr. i förhållande till regeringens förslag i enlighet
med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att bidraget för filmkulturella
ändamål ökas med 3
000
000 kr. i förhållande till regeringens förslag i enlighet
med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 13 mars 1991

Ingrid Sundb

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning om svensk filmproduktions förutsättningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning om svensk filmproduktions förutsättningar
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att bidraget för främjande av spridning och visning av värdefull film minskas med 2 000 000 kr. i förhållande till regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att bidraget för främjande av spridning och visning av värdefull film minskas med 2 000 000 kr. i förhållande till regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen beslutar att bidraget för filmkulturella ändamål ökas med 3 000 000 kr. i förhållande till regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen beslutar att bidraget för filmkulturella ändamål ökas med 3 000 000 kr. i förhållande till regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.