Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:175
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1991-05-08
Bordläggning
1991-05-13
Hänvisning
1991-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Alkoholpolitiken
Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång
tid varit koncentrerad kring det s.k.
totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla
människor underkasta sig det som ofta uppfattas som rena
trakasserier. Mestadels har dock de åtgärder som vidtagits
drabbat gruppen låg- och måttlighetskonsumenter som i
förhållande till sin andel av befolkningen konsumerar
mycket litet.
Gruppen överkonsumenter, som utgör tio procent av
befolkningen men står för 50 procent av all
alkoholkonsumtion, ''drabbas'' däremot inte. För dessa
människor är inte problemet att få tag på alkohol, utan att
de dricker t.o.m. livsfarlig sprit när staten ökar
restriktionerna.
Det är därför närmast självbedrägeri att tro att allt högre
alkoholskatter, begränsningar av öppethållande på
Systembolaget, utskänkningsrestriktioner m.m. kommer åt
grundproblemet med överkonsumtionen.
Moderata samlingspartiet har i såväl parti- som
kommittémotioner föreslagit en lång rad åtgärder för att
komma till rätta med problemen vad avser
överkonsumenterna, utan att dessa ågärder uppfattas som
trakasserier av den absoluta majoritet av befolkningen som
inte har problem med sin konsumtion.
Ett ytterligare exempel på statens överförmynderi vad
gäller alkoholpolitiken är Systembolagets öppettider.
Riksdagen har beslutat att Systembolaget t.ex. inte får ha
öppet på lördagar och skall stänga tidigare före större
helger. Vilka alkoholpolitiska syften som man tror sig
uppnå är minst sagt oklart.
I propositionen föreslår regeringen att Systembolaget
fråntas uppgiften att driva alkoholpolitisk propaganda i och
med att företaget fråntas de medel som tidigare används i
detta syfte. Vi anser att detta är positivt. Men vi menar
också att detta innebär att Systembolaget i fortsättningen
också skall få bestämma hur och när man vill ha öppet.
Vi har i Sverige Europas mest liberala affärsöppettider.
Detta har inneburit en ökad valfrihet för de enskilda
konsumenterna och möjliggjort för ensamstående och
skiftarbetande att kunna handla mat och annat när de är
lediga. Detta gäller dock som sagt inte Systembolaget. I och
för sig finns det Systembolag som har kvällsöppet på
torsdagar och några få öppnar också tidigare på morgnarna.
Men i övrigt är öppettiderna inte alls anpassade till folks
önskemål.
Vi menar att konsumentintresset måste understrykas
tydligare. Gällande begränsningar för Systembolagets
öppethållandetider vad gäller förbudet mot lördagsöppna
butiker bör sålunda tas bort. Vi föreslår därför att
Systembolaget i fortsättningen självt skall få bestämma
vilka öppettider som bäst tillgodoser konsumenternas
servicebehov. I sammanhanget vill vi slutligen påpeka det
faktum att Systembolagets motsvarighet i Finland, Alko,
sedan en tid tillbaka har återgått till lördagsöppet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar avskaffa de regleringar som
begränsar Systembolagets öppettider.

Stockholm den 7 maj 1991

Sten Svensson (m)

Gullan Lindblad (m)

Görel Bohlin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Hans Dau (m)

Ingvar Eriksson (m)

Karin Falkmer (m)

Margit Gennser (m)

Ingrid Hemmingsson (m)

Ing-Britt Nygren (m)

Bertil Persson (m)

Mona Saint Cyr (m)

Per Stenmarck (m)

Karl-G

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar avskaffa de regleringar som begränsar Systembolagets öppettider.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar avskaffa de regleringar som begränsar Systembolagets öppettider.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.