Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:167 Skattefrihet vid utdelning av aktier i vissa fall

Motion 1990/91:Sk75 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:167
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1991-04-23
Bordläggning
1991-04-24
Hänvisning
1991-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionen föreslår att aktiebolag i vissa fall kan dela
ut aktier i ett dotterbolag utan att utdelningen
skattebelastas. Syftet är att möjliggöra omstruktureringar
inom ett bolag eller en koncern utan särskilda
skattekonsekvenser. Regeringen framhåller särskilt
argumentet att marknaden kan åstadkomma en effektivare
värdering av bolagens aktier om verksamhet delas upp på
flera bolag.
Regeringsförslaget begränsar emellertid skattefriheten
till fall då ett börsnoterat bolag delar ut dotterbolagsaktier.
Vi menar dock att även icke börsnoterade bolag kan ha
intresse av att effektivisera sin kapitalanvändning genom
uppdelning på flera bolag utan skattekonsekvenser. Även
om aktiemarknadsaspekter inte är aktuella i dessa fall kan
andra fördelar uppnås. Bolagens kreditmöjligheter kan
t.ex. öka.
Som framhålls i propositionen har ett flertal
remissinstanser anfört att kretsen av bolag som skattefritt
får dela ut dotterbolagsaktier bör vidgas. Några egentliga
skäl däremot anför inte regeringen.
Vi föreslår därför att alla aktiebolag skall omfattas av det
aktuella förslaget. Statens skattebortfall med anledning av
denna utvidgning torde vara marginellt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL
utformas så att skattefrihet skall gälla för alla aktiebolag på
sätt som framgår o

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar att 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL utformas så att skattefrihet skall gälla för alla aktiebolag på sätt som framgår ovan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL utformas så att skattefrihet skall gälla för alla aktiebolag på sätt som framgår ovan.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.