Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet, m.m.

Motion 1989/90:Sf24 av Ingegerd Anderlund m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1989/90:62
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1990-01-23
Bordläggning
1990-01-25
Hänvisning
1990-01-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Sf24

av Ingegerd Anderlund m.fl. (s)

med anledning av prop. 1989/90:62 om insatser för
aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens
verksamhet, m.m.

Riksdagen antog den 7 juni 1989 (FiU30, rskr. 327) lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.
I denna lag regleras att avgifterna skall föras till en särskild
fond - arbetslivsfonden.

Som vidare framgår av riksdagens beslut ankommer det på regeringen att
förelägga riksdagen förslag gällande lämplig organisation och de närmare
tillämpningsföreskrifter som krävs för förvaltning och fördelning av fondens
tillgångar.

Regeringen har i sin proposition 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering
och arbetslivsfondens verksamhet, m.m. lämnat förslag vad gäller fondens
organisation.

Organisationen föreslås bestå av en central styrelse och länsvisa regionala
styrelser. De resurser som finns hos nuvarande myndigheter och organisationer
förväntas att tas i anspråk så långt möjligt är.

Av propositionen framgår inte var den centrala styrelsen och organisationen
skall få sitt säte.

Statlig verksamhet har i mycket begränsad omfattning lokaliserats till
södra Sverige och det skånska landskapet, varför det finns anledning att
överväga en lokalisering till denna region.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att arbetslivsfondens centrala styrelse och förvaltning
skall ha sitt säte i Skåne.

Stockholm den 24 januari 1990

Ingegerd Anderlund (s)

Karin Wegestål (s) Kaj Larsson (s)

Grethe Lundblad (s)

Ingegerd Wärnersson (s)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Arbetslivsfondens centrala styrelse och förvaltning skall ha sitt säte i Skåne.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Arbetslivsfondens centrala styrelse och förvaltning skall ha sitt säte i Skåne.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.