Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1989/90:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1990-05-10
Bordläggning
1990-05-14
Hänvisning
1990-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1989/90: Fi66

av Carl Bildt m.fl. (m)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag

till slutlig reglering av statsbudgeten för

budgetåret 1990/91, m.m.

(kompletteringsproposition)

Innehåll

1. Sammanfattning 2

2. Den internationella utvecklingen 3

3. Den svenska ekonomin 5

3.1 Det aktuella läget 5

3.2 Långtidsbudgeten 10

4. Regeringens ekonomiska politik 11

4.1 Återblick 11

4.2 Handlingsprogrammet 12

4.2.1 Allmänt 12

4.2.2 Åtstramningar och regleringar 14

4.2.3 Åtgärder för ökat sparande 15

4.3 Budgetpolitiken 16

4.4 Den kommunala ekonomin 17

4.5 Arbetsmarknadsfrågor 20

4.5.1 Allmänt 20

4.5.2 Lönebildningen och

Yrkanden (46)

 1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som föreslås i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som föreslås i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som föreslås i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som föreslås i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1990/91
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 7. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1990/91 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning intill ett belopp av netto 10 miljarder kronor
  Behandlas i
 8. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1990/91 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning intill ett belopp av netto 10 miljarder kronor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppläggningen av långtidsbudgeten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppläggningen av långtidsbudgeten
  Behandlas i
 11. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om tillfällig höjning av mervärdeskatten
  Behandlas i
 12. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om tillfällig höjning av mervärdeskatten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen beslutar att avskaffa investeringsskatten på annat byggande än bostäder i Stockholms- och Göteborgsområdena
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen beslutar att avskaffa investeringsskatten på annat byggande än bostäder i Stockholms- och Göteborgsområdena
  Behandlas i
 15. att riksdagen beslutar att uttaget av arbetsmiljöavgift skall upphöra fr.o.m. den 1 juli 1990
  Behandlas i
 16. att riksdagen beslutar att uttaget av arbetsmiljöavgift skall upphöra fr.o.m. den 1 juli 1990
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen hos regeringen begär förslag om startsparande för barn och ungdom i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag om startsparande för barn och ungdom i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om pensionssparande i t.ex. bank
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om pensionssparande i t.ex. bank
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen beslutar att upphäva lagen om vinstdelningsskatt fr.o.m. 1990 års taxering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen beslutar att upphäva lagen om vinstdelningsskatt fr.o.m. 1990 års taxering
  Behandlas i
 23. att riksdagen beslutar att sänka tilläggspensionsavgiften med 0,2 procentenheter fr.o.m. den 1 juli 1990
  Behandlas i
 24. att riksdagen beslutar att sänka tilläggspensionsavgiften med 0,2 procentenheter fr.o.m. den 1 juli 1990
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av löntagarfonderna i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av löntagarfonderna i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 27. att riksdagen beslutar att avskaffa tvångssparandet och att hittills inbetalade medel skall återbetalas snarast möjligt
  Behandlas i
 28. att riksdagen beslutar att avskaffa tvångssparandet och att hittills inbetalade medel skall återbetalas snarast möjligt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den kommunala ekonomin
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den kommunala ekonomin
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadsfrågor
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadsfrågor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen beslutar att höja maximigränsen för skadestånd med anledning av olovliga stridsåtgärder till 5 000 kr. i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen beslutar att höja maximigränsen för skadestånd med anledning av olovliga stridsåtgärder till 5 000 kr. i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 35. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i semesterlagen (1977:480) i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 36. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i semesterlagen (1977:480) i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statsskuldspolitiken
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statsskuldspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen och fullmäktige i riksbanken till känna vad i motionen anförts om penningpolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen och fullmäktige i riksbanken till känna vad i motionen anförts om penningpolitiken
  Behandlas i
 43. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder i syfte att stärka riksbankens oberoende i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 44. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder i syfte att stärka riksbankens oberoende i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen och fullmäktige i riksbanken till känna vad i motionen anförts om en anknytning av den svenska kronan till det europeiska monetära systemet (EMS).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen och fullmäktige i riksbanken till känna vad i motionen anförts om en anknytning av den svenska kronan till det europeiska monetära systemet (EMS).
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.