Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1988/89:152 om

Motion 1988/89:L21 av Ulla Orring m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1988/89:152
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1989-06-07
Bordläggning
1989-06-07
Hänvisning
1989-06-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:L21

av Ulla Orring m.fl. (fp)

med anledning av prop. 1988/89:152 om

kontobaserat aktiesystem

Riksdagen har tidigare fattat ett principiellt beslut om införande av ett
kontobaserat aktiesystem. I den nu aktuella propositionen läggs fram förslag
om de regler och tekniska rutiner som ska gälla för systemet.

Folkpartiet var redan när princippropositionen framlades positiv till en
övergång till en datoriserad hantering av aktiehandeln. Genom datoriseringen
bör förbättringar och rationaliseringar uppnås vilket förhoppningsvis
leder till lägre kostnader för marknadens aktörer. I anslutning till att
princippropositionen lades fram framhöll vi emellertid att förslaget i vissa
delar ytterligare behövde belysas. Vidare framhöll folkpartiet att de nuvarande
sekretessreglerna borde ändras i samband med övergången till ett
datoriserat system.

I regeringens nu framlagda förslag till lagstiftning saknas emellertid förslag
om den begärda lagändringen. Ej heller belyses de integritetsfrågor vi tog
upp vid förra tillfället.

Integritets- och säkerhetsfrågor

En övergång till ett kontobaserat aktiesystem innebär att ytterligare ett stort
datoriserat personregister introduceras i landet. Det säger sig självt att ett
sådant stort system medför ökade risker för intrång i aktörernas personliga
integritet. Vidare ökar risken för fel och missbruk inom aktiehandeln,
särskilt i samband med övergången från den nuvarande ordningen med
aktiebrev till det kontobaserade systemet. Propositionen berör mycket
sparsamt just integritets- och säkerhetsaspekterna vilket vi tycker är
otillfredsställande. Vi vill därför framhålla den självklara utgångspunkten att
det nya systemet inte får innebära att aktieägare och marknadens aktörer i
övrigt får en försämrad integritet eller rättslig ställning till följd av det nya
systemet, exempelvis i förhållande till skattemyndigheterna. Utvecklingen
bör noga följas av regeringen.

Sekretess

Regeringen har ej heller beaktat vårt tidigare framförda förslag att de
nuvarande sekretessreglerna för förvaltarregistrerade aktier bör ändras. Vi
vill därför på nytt upprepa kravet på att offentlighet i aktieboken skall vara
knuten till röstetalet och ej till antalet aktier som innehas. En sådan
förändring av reglerna för offentlighet i aktieboken hänger i och för sig inte
direkt samman med en datorisering av värdepappershanteringen. Möjlighe

terna ökar emellertid kraftigt att göra aktuella sammanställningar av Mot. 1988/89

aktieinnehav efter införandet av aktiekontosystemet. Regeringen bör därför L21

ges i uppdrag att lägga fram förslag om nya regler för offentlighet i

aktieboken. Syftet skall vara att det röstmässiga inflytandet skall vara

avgörande och inte det irrelevanta förhållandet hur många aktier man äger i

visst bolag.

Ersättningsregler

Som tidigare framhållits kommer en övergång till ett helt datoriserat system
att öka risken för fel och förluster i aktiehanteringen. Det är därför av största
vikt att ersättningsreglerna är väl genomtänkta och tillgodoser de berättigade
krav marknadens aktörer kan ställa. Propositionens allmänna motivering
upptas också till största del av frågor kring rätten till ersättning.

Arbetsgruppen bakom förslaget om kontobaserad aktiehantering har
föreslagit att rent strikt skadeståndsansvar ska gälla för VPC i samband med
ekonomiska förluster för enskilda. De remissinstanser som yttrat sig över
arbetsgruppens förslag har instämt i att ansvaret skall vara strikt och ej
baserat på vållande. Regeringen synes dela denna uppfattning om ett strängt
skadeståndsansvar för VPC. Lagtexten på denna punkt är emellertid inte helt
klar och den allmänna motiveringen bidrar också till att det kan uppstå
tveksamheter om hur strikt skadeståndsansvaret verkligen är. Å ena sidan
framhålls i propositionen att den enskilde skall garanteras ersättning vid
brister i systemets funktion oavsett vilka orsakerna är. Å andra sidan anför
föredragande statsrådet att VPC endast skall vara skadeståndsskyldig om
orsaken till en brist ligger inom VPC:s kontroll.

Som framgår av propositionen blir registreringsåtgärderna helt avgörande
för den enskilde aktieägarens rättsställning. Med regeringens föreslagna
begränsning i VPC:s ersättningsskyldighet skulle den enskilde således inte
kunna få någon ekonomisk kompensation där upphovet till en felaktighet
eller driftsstörning ligger utanför VPC:s påverkan. Detta är från rättssäkerhetssynpunkt
oacceptabelt.

Som argument för omfattningen av skadeståndsansvaret enligt propositionen
anför regeringen att köplagen har en motsvarande konstruktion.

Parallellen haltar emellertid betänkligt eftersom köparen (i ett köpar—säljarförhållande)
i de allra flesta fall har en valmöjlighet att välja leverantör,
tidpunkt för köp etc. Det föreligger med andra ord inte alls samma
monopolsituation som vid aktiehandel. VPC intar ju en helt unik ställning
som ensam registerförare för samtliga avstämningskonton.

För att allmänhetens förtroende för aktiemarknaden och det nya kontobaserade
systemet skall kunna upprätthållas är det särskilt viktigt att reglerna
för skadeståndsersättning är generösa och helt klara. Enligt folkpartiet bör
VPC:s ersättningsskyldighet därför omfatta även de fall då felet ligger
utanför VPC:s påverkan. Det bör uppdras åt regeringen att återkomma med
förslag på regler om ett rent strikt skadeståndsansvar utan några begränsningar.

11

Hemställan

Mot. 1988/89
L21

Med hänvisning till ovanstående hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförs om integritet och säkerhetsaspekter i samband med
införandet och driften av det kontobaserade aktiesystemet.

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrade regler
för sekretesskyddet i enlighet med vad som anförs i motionen.

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrade regler
för rätt till skadeståndsersättning i enlighet med vad som anförs i
motionen.

Stockholm den 7 juni 1989

Ulla Orring (fp)

Bengt Harding Olson (fp)

Lola Björkquist (fp)

Barbro Sandberg (fp)

12

Yrkanden

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om integritet och säkerhetsaspekter i samband med införandet och driften av det kontobaserade aktiesystemet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: uppskov
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om integritet och säkerhetsaspekter i samband med införandet och driften av det kontobaserade aktiesystemet.
  Behandlas i:

 3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrade regler för sekretesskyddet i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

 4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrade regler för sekretesskyddet i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: uppskov
 5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrade regler för rätt till skadeståndsersättning i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: uppskov
 6. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrade regler för rätt till skadeståndsersättning i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.