Till innehåll på sidan

med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Förslag 2012/13:RS7
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-06-27
Bordläggning
2013-06-27
Hänvisning
2013-06-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en ny finansieringsmodell för omställningsstödet och om att styrelsen ska låta utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag i enlighet med det anförda.

 2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att styrelsen snarast ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att den nya ordningen för omställningsstöd ska vara tillämplig på alla ledamöter som väljs in 2014, oavsett om de väljs för första gången eller ej.

Motivering

I riksdagsstyrelsens framställning föreslås ett nytt system för stöd till avgångna riksdagsledamöter inför övergången till yrkeslivet. Att gå från en inkomstgaranti till ett omställningsstöd är en riktning som Kristdemokraterna helt delar.

Kristdemokraterna har i den kommitté som utredde förslagen till förändringar förespråkat ett system som i så hög utsträckning som möjligt motsvarar det stöd som erbjuds på den övriga arbetsmarknaden och har under arbetets gång förespråkat den finansieringsmodell med avgifter som tillämpas av bland annat det franska parlamentet. I den franska modellen betalar de tjänstgörande ledamöterna i Nationalförsamlingen en månatlig avgift till en fond som finansierar ledamöternas omställning efter sin tid i Nationalförsamlingen. En sådan modell motsvarar vad som gäller för övriga yrken på den svenska arbetsmarknaden. För att få a-kasseersättning erfordras att man betalt sin avgift till a-kassan. Det är rimligt att detsamma skulle gälla för ledamöterna i riksdagen. Ett åtnjutande av omställningsstöd efter sin tid i riksdagen bör erfordra att man betalt sin avgift. En sådan modell torde öka det svenska folkets förtroende för omställningssystemet och i förlängningen för riksdagens som institution.

Då den av Kristdemokraterna förslagna finansieringsmodellen inte beaktats av kommittén finns i dag inte tillräckligt underlag för att nu genomföra en övergång till denna finansieringsmodell. Riksdagsstyrelsen bör därför låta utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag till finansiering i enlighet med det anförda. Det bör riksdagen ge riksdagsstyrelsen till känna. Kristdemokraterna ställer sig i huvudsak bakom de förändringar som föreslås i framställningen men menar att dessa bör omfatta samtliga ledamöter som väljs in 2014 oavsett om ledamoten tidigare varit vald till riksdagen eller väljs för första gången. Varje ledamot söker väljarnas mandat för en kommande mandatperiod och villkoren bör vara desamma oavsett om en ledamot tidigare sökt och fått mandat.

Tills vidare får den av riksdagsstyrelsen föreslagna övergångsordningen godtas. Riksdagsstyrelsen bör dock snarast ta fram ett lagförslag som innebär att den nya ordningen ska vara tillämplig på alla ledamöter som väljs in 2014, oavsett om de väljs för första gången eller ej. Det bör riksdagen ge riksdagsstyrelsen till känna.

Stockholm den 26 juni 2013

Emma Henriksson (KD)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en ny finansieringsmodell för omställningsstödet och om att styrelsen ska låta utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag i enlighet med det anförda.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att styrelsen snarast ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att den nya ordningen för omställningsstöd ska vara tillämplig på alla ledamöter som väljs in 2014, oavsett om de väljs för första gången eller ej.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.