Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:234
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2014-06-11
Bordläggning
2014-06-23
Hänvisning
2014-06-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
201314SD495 med anledning av 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna sanktionsavgiften ska läggas på en nivå som får en avskräckande effekt när det gäller överträdelser mot gällande regler.

Motivering

Regeringen har nu föreslagit att den som utför cabotagetransport på väg i strid mot gällande förordning bör påföras sanktionsavgift i stället för böter. Sverigedemokraterna ställer sig helt bakom detta förslag men den överträdelseavgift som har diskuterats –20 000 kronor – anser vi vara alldeles för låg för att den ska ha någon avskräckande effekt på de som utför dessa olagliga transporter. Vi anser, i likhet med ett par av remissinstanserna, att sanktionsavgiften ska ligga på minst det dubbla.

Mot bakgrund av ovanstående anser Sverigedemokraterna att när beloppet på sanktionsavgiften ska fastställas ska man ta hänsyn till de åsikter som har framförts av branschen, dvs. att avgiften ska jämföras med en företagsbot och beloppet fastställas utefter det; avgiften ska ligga på en kännbar nivå som inte lönar sig för företagen att kalkylera med.

Stockholm den 11 juni 2014

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna sanktionsavgiften ska läggas på en nivå som får en avskräckande effekt när det gäller överträdelser mot gällande regler.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna sanktionsavgiften ska läggas på en nivå som får en avskräckande effekt när det gäller överträdelser mot gällande regler.
    Behandlas i: Trafikutskottet
    Betänkande 2014/15:TU2
    Utskottets förslag: Bifall
    Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.