Till innehåll på sidan

Logopedutbildning i Umeå

Motion 1991/92:Ub524 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-01-27
Bordläggning
1992-02-06
Hänvisning
1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Logopederna är en mycket viktig yrkesgrupp för dem
som har röst-, tal- eller språkhandikapp.
Antalet tjänster i norrlandslänen är mycket lågt, bara
2,7--3,2 tjänster per 100 000 invånare. Detta skall jämföras
med betydligt högre tal i övriga regioner i landet och
socialstyrelsens rekommendationer från 1985 på minst 7--8
logopedtjänster per 100 000 invånare. Få landsting har dock
nått det av socialstyrelsen uppsatta målet. Sånär som på de
tre nuvarande utbildningsorterna Stockholm, Göteborg och
Lund råder större eller mindre brist i hela landet.
Störst är bristen i de fyra nordligaste landstingen där 25
procent av tjänsterna är vakanta. De stora
rekryteringsproblemen har också påverkat
norrlandstingens benägenhet att inrätta ytterligare tjänster.
Den viktigaste orsaken till logopedbristen i
norrlandstingen är att utbildning saknas norr om
Stockholm--Göteborg. På samma sätt som gällt t.ex. läkar-
och tandläkarutbildningarna är förläggning av utbildningen
av logopeder till Norrlandslänen en avgörande förutsättning
för att lösa rekryteringsproblemen.
Bristen på tjänster och svårigheterna att besätta de som
finns, drabbar särskilt grupper som psykiskt
utvecklingsstörda, de med afasi och eller dysartri efter
stroke eller annan hjärnskada, barn med avvikande
språkutveckling, stammare m.fl. Med nuvarande
förutsättningar kan man inte tala om någon vård på lika
villkor för dessa grupper i norrlandslänen jämfört med
övriga landet.
Efter framställning från samverkansnämnden för norra
sjukvårdsregionen har rektorsämbetet vid Umeå universitet
under 1991 utrett förutsättningarna för att inrätta en
logopedutbildning i Umeå. I utredningsrapporten 1991-09-
25 föreslås att en logopedutbildning startas vårterminen
1993 genom intag av 22 studerande.
Rektorsämbetet för Umeå universitet har enligt beslut
1991-10-01 anhållit hos regeringen att man avsätter medel
för logopedutbildning vid Umeå universitet enligt framlagd
utredningsrapport.
Framställningen har inte tagits med i regeringens
budgetförslag 1992/93. Det vore rimligt att denna angelägna
utbildningssatsning tas med i den utökning med 5 000
platser vid universitet och högskolor som föreslås
budgetåret 1992/93.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att, inom ramen för de 5
000 utökade platserna vid universitet och högskolor som
föreslås i 1992/93 års budget, inrymma medel för
logopedutbildning vid Umeå universitet med start
vårterminen 1993, i enlighet med vad som anfö

Yrkanden

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att, inom ramen för de 5 000 utökade platserna vid universitet och högsklor som föreslås i 1992/93 års budget, inrymma medel för logopedutbildning vid Umeå universitet med start vårterminen 1993, i enlighet med vad som anförts i motionen.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: = utskottet
  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att, inom ramen för de 5 000 utökade platserna vid universitet och högsklor som föreslås i 1992/93 års budget, inrymma medel för logopedutbildning vid Umeå universitet med start vårterminen 1993, i enlighet med vad som anförts i motionen.
    Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.