Till innehåll på sidan

Livskraftigt jordbruk

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt arbeta för en långsiktig svensk livsmedelsstrategi.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett svenskt konkurrenskraftigt jordbruk.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en minskad onödig byråkrati för lantbruksnäringen.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kompensera de svenska bönderna för merkostnader på grund av högre krav i djurskyddet.

Motivering

 

Jordbruk och skogsbruk utgör fundamentala pelare i den svenska ekonomin och bidrar till en levande och livskraftig landsbygd. De gröna näringarna – jord, skog, trädgård och landsbygden sysselsätter idag drygt 400 000 personer i Sverige, nästan var tionde av alla sysselsatta i Sverige. Jord- och skogsbruket bidrar med över 200 miljarder kronor, eller med 8 procent av Sveriges BNP.


 

 

Sverigedemokraterna ser de gröna näringarna, landsbygd och livsmedelsproduktion som ett prioriterat område och förordar därför en förstärkt budget på flera delområden. Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel har under lång tid minskat, men efter EU-inträdet har denna utveckling accelererat samtidigt som importen av lågprisprodukter som produceras med i Sverige illegala metoder har ökat. Vi i Sverige har kanske världens mest ambitiösa djurskydd och det är något vi i Sverigedemokraterna är stolta över. Det är därför viktigt att skapa rimliga förutsättningar för ett upprätthållande av djurskyddet, så att inte vår livsmedelsproduktion straffas ut. Framför allt måste vi öka den inhemska produktionen av kött, mjölk och proteingrödor. Konkurrens är bra, även inom livsmedelssektorn, men vi måste också eftersträva sunda konkurrensvillkor som inte omöjliggör svensk primärproduktion. I Sverige finns politiskt satta mål som bitvis står i konflikt med en livskraftig livsmedelsproduktion. Samtidigt finns överhuvudtaget inga mål vad gäller graden av självförsörjning av livsmedel. Vi stödjer därför en utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi som ska analysera de målkonflikter som finns.

 

Konkurrenskraftigt jordbruk
Det svenska lantbruket verkar inom ramen för en hård, konkurrensutsatt internationell marknad, där vi snarare måste sträva efter bättre konkurrensvillkor än att lägga ut fler ekonomiska snaror. Utöver högre krav på djurskydd och miljö har de svenska bönderna även en konkurrensnackdel genom ett högre skattetryck i form av koldioxidskatt på diesel för skogs- och jordbruksmaskiner. Regeringen väljer att negligera problemet och drastiskt minska återbetalningen. Sverigedemokraterna vill göra tvärtom och kraftfullt höja återbetalningen till bönderna. Vi motsätter oss ytterligare skattehöjningar som slår hårt mot det svenska jord- och skogsbruket och som slutligen straffar ut den svenska livsmedelsproduktionen

 

EU:s gemensamma politik

Vi eftersträvar att Sverige ska omförhandla villkoren för den Europeiska unionen med det långsiktiga målet att återföra beslutsmakten till Sverige. Tills vidare är det dock viktigt att vi på bästa sätt tar vara på de stöd som lantbruket kan få av den europeiska unionen för att stärka det svenska jordbruket. Vi motsätter oss ytterligare maktöverföring till EU och vill i stor utsträckning använda riksdagens rätt att under den tidiga granskningsperioden stoppa lagförslag eller delar av dem som inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Likväl är det viktigt att försöka påverka EU:s gemensamma jordbrukspolitik i en för Sverige positiv riktning.
Sverigedemokraterna anser att ingen jordbruksmark ska kunna uppbära stöd om den inte aktivt brukas. Att man kan få stöd för mark i träda trissar upp arrendepriserna och gör det svårare för nya företag att etablera sig.  Den byråkrati som idag omger EU:s regler måste förenklas och den tillsyn som utförs av svenska myndigheter ska vara rättssäker, transparent och fri från onödigt betungade byråkrati

 

Djurvälfärdsbidrag

För att kompensera bönderna för de merkostnader som uppstår som ett resultat av höga krav i djurskyddet vill Sverigedemokraterna utöka djurvälfärdsbidraget. De bönder som respekterar intentionerna i den svenska djurskyddslagstiftningen, vilket är den absoluta merparten, slipper därigenom drabbas av konkurrensnackdelar. Den av regeringen föreslagna Djurvälfärdsersättningen är idag till för de djurägare som har ett högre djurskydd än vad den svenska lagstiftningen ställer som krav. Vi anser inte att regeringens tillförda medel räcker, utan vi vill tillföra mer resurser för att premiera god djuromsorg, främst med fokus på den utsatta gris- och mjölkproduktionen.

.

<

Anders Forsberg (SD)

 

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt arbeta för en långsiktig svensk livsmedelsstrategi.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett svenskt konkurrenskraftigt jordbruk.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en minskad onödig byråkrati för lantbruksnäringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kompensera de svenska bönderna för merkostnader på grund av högre krav i djurskyddet.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.