Till innehåll på sidan

Liv & Fred-Institutet

Motion 1993/94:U306 av Jan Erik Ågren (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1994-01-25
Bordläggning
1994-02-08
Hänvisning
1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Liv & Fred-Institutet, Uppsala, har en nyckelroll i det
pågående freds- och demokratiseringsarbetet i Somalia. På
uppdrag av FN och den svenska regeringen leder institutet
ett framgångsrikt arbete för att skapa en demokratisk
struktur i det djupt söndrade landet. Detta sker genom
uppbyggandet av distriktsråd på lokal nivå, som i sin tur
skall utse regionala råd, vilka skall bilda ett nationellt råd.
En stor del av denna process är redan framgångsrikt
genomförd.
Liv & Fred-Institutet har fått många erkännanden för
sina värdefulla insatser i Somalia både från FN och från
representanter för olika regeringar. För närvarande
planerar institutet en liknande fredsfrämjande insats i
Sudan.
Institutets administrativa kostnader täcks huvudsakligen
genom Utrikesdepartementets anslag F 2. Information och
studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.
Eftersom detta anslag i prop. 1993/94:100 föreslås minskas
från 20 miljoner kronor under innevarande budgetår till 10
miljoner kronor riskerar Liv & Fred-Institutet en
motsvarande halvering av sitt bidrag. Detta skulle på ett
olyckligt sätt försvåra institutets viktiga arbete. En sådan
åtgärd skulle också stå i markant motsats till den allmänt
positiva bedömning av institutets verksamhet, som gjorts
från både FNs och den svenska regeringens sida. Stödet till
Liv & Fred-Institutet bör ligga kvar på minst samma nivå
som budgetåret 93/94, dvs. 1,35 miljoner kronor.
Det finns ett behov av en översyn av till vilka
fredsorganisationer statligt stöd ska ges. Det är viktigt att
de seriöst arbetande organisationerna får tillräckliga
resurser så att arbetet kan fortskrida utan avbrott.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att den enligt proposition 1993/94:100 bilaga 4 föreslagna
minskningen av anslag F 2 Information och studier om
säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling inte skall
påverka organisationsstödet till Liv & Fred-Institutet,
2. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
stödet till fredsorganisatione

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den enligt proposition 1993/94:100 bilaga 4 föreslagna minskningen av anslag F 2 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling inte skall påverka organisationsstödet till Liv & Fred-Institutet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den enligt proposition 1993/94:100 bilaga 4 föreslagna minskningen av anslag F 2 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling inte skall påverka organisationsstödet till Liv & Fred-Institutet
  Behandlas i
 3. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av stödet till fredsorganisationer.
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av stödet till fredsorganisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.