Till innehåll på sidan

Landskapsstrategi

Motion 2010/11:MJ215 av Ann-Kristine Johansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-21
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetssyn för såväl biologisk mångfald som företagande och entreprenörskap.

Motivering

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inleda arbetet med regionala landskapsstrategier. Arbetet syftar till att bevara biologiska värden i landskapet. Men risken är att med detta skapas nya regler och tung administration. Det går också helt emot vad regeringen har uttalat om regelförenklingar för företagandet på landsbygden.

Det finns idag två tunga lagar som är tillämpliga på området: skogsvårdslagen och miljöbalken. Skogsvårdslagen jämställer målen för produktion och miljö. Ser man till att målen blir jämnt avvägda så ger lagen den biologiska mångfalden ett gott skydd. I t.ex. Värmland är idag mer än 10 procent av arealen formellt skyddad genom en mängd olika skyddsinstrument i miljöbalken.

Den areal som är satt under formellt skydd skall skötas så att målen med skyddet uppnås, bl.a. genom att artrika beten verkligen betas och att skyddad skog vårdas så att den inte bara blir en tät granskog.

Det är bl.a. genom fler betande djur på de värdefulla ängs- och hagmarkerna som mångfalden vårdas. Jordbrukspolitiken bidrar till att markerna är intressanta att hålla betesdjur på.

För den som vill vistas i skogen, även på annans mark, ger allemansrätten fantastiska möjligheter. Den skall vi vara rädda om och vidareutveckla på en helt annan väg än den kommersialisering som sker idag.

En satsning på förnybar energi i olika former, från jord och skog, medför att klimatmålen lättare nås och i förlängningen att mångfalden kan bevaras.

Skall landsbygden få en positiv utveckling så är det tron på entreprenör-skap inom de areella näringarna som är avgörande. Jag menar att för att skapa en helhetssyn på det hållbara brukandet av jorden och skogen är det avgörande med en regional landskapsstrategi även för företagande och entreprenör-skap och inte bara en naturvårdsstrategi. En samlad strategi behövs som ser möjligheterna och fokuserar på helheten.

Stockholm den 21 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetssyn för såväl biologisk mångfald som företagande och entreprenörskap.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.