Till innehåll på sidan

Landsbygdsutveckling

Motion 2010/11:MJ365 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att initiera en genomtänkt och långsiktig strategi för gles- och landsbygdsutveckling.

Motivering

Sveriges landsbygdsprogram gäller för perioden 2007–2013. Det övergripande målet är ett dynamiskt, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv som leder till fler jobb och högre tillväxt i landsbygdens ekonomi.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om företags- och projektstöd inom landsbygdsprogram för Sverige 2007–2013. Programmet finansieras gemensamt av EU och svenska staten och har nu pågått i tre år. Från och med 2010 har nya utmaningar tillkommit inom programmet. Dessa ska bland annat stimulera till ökad produktion och försäljning av lokal mat samt till ökad turism på landsbygden (Sverige – det nya matlandet) och ett aktivt omställningsarbete för begränsad klimatpåverkan. Landsbygdens företag kan ha en aktiv roll i både energieffektivisering och produktion av förnybar energi.

Ett annat mål i Landsbygdsprogrammet är att villkoren för både boende, service och arbetstillfällen ska vara socialt hållbara. Dessutom finns ett mål om att arbete inom programmet ska gynna kvinnor, unga och invandrare på landsbygden i Sverige. Även åtgärder som aktivt bidrar till att nå miljökvalitetsmålen samt aktiviteter som tar hänsyn till den sociala dimensionen ska främjas.

Stöd till kunskapsöverföring behövs för att underlätta företagens anpassning till nya förutsättningar för en ökad kvalitet i produktionen av varor och tjänster, och för att stärka företagens utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Detta är nödvändigt för en hållbar landsbygdsutveckling.

Med vårt perspektiv i Skaraborg ser vi stora behov av en aktiv satsning på gles- och landsbygdsutveckling inom flera områden.

Att bevara den biologiska mångfalden av djur, växter och vårt öppna landskap är numera en av naturvårdens viktigaste uppgifter. Det är av avgörande betydelse för att vi ska nå våra av riksdagen beslutade 16 miljökvalitetsmål, bland annat ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

För att rädda de viktigaste naturbetesmarkerna krävs ett genomarbetat och målinriktat landsbygdsutvecklingsprogram som bygger på basnäringen jordbruk. Ett sådant landsbygdsutvecklingsprogram bör innehålla strategier för att skapa förutsättningar för långsiktigt och bärkraftigt jordbruk och ett uthålligt nyttjande av naturbetesmarker, att skapa hållbar landskapsutveckling med modellprojekt i skärgård, fjäll och skogsbygd och att bevara, restaurera och utveckla de biologiska och kulturhistoriska värdena.

Gödselhantering inom lantbruket har en kostnadskrävande hantering med höga transportkostnader och ur miljösynpunkt begränsade spridningsarealer. För att effektivisera denna situation är biogasproduktion ett alternativ. Biogas kan tillverkas av och ur nästan alla organiska ämnen. Biogasen uppstår i det närmaste naturligt när organiska ämnen förmultnar.

Genom att producera biogas från gödsel och andra lantbruksprodukter erhålls energi i form av el och värme, ett näringsrikt och snabbverkande gödselmedel. Men lantbruket kan också vara en betydande producent av förnybart fordonsbränsle. Faktum är att med mer forskning och stöd skulle alla större lantbruk inom en nära framtid kunna ha en egen liten biogasstation. Och framför allt skulle de större lantbruken kunna leverera biogas som förnybart bränslealternativ till landets bensin och bränslestationer.

Det finns företag med lång erfarenhet av industriell produktion av biogas till fordon, bl.a. Swedish Biogas, som med sin kompetens kan hjälpa svenska lantbrukare som vill ha en mer effektiv hantering och utnyttjande av sin gödsel som en miljövänlig resurs. Men det krävs också mer forskning på området.

För att främja fler arbetstillfällen och en god service för befolkningen i gles- och landsbygden är det dessutom helt avgörande att utbyggnaden av bredbandsnätet fortsätter och intensifieras till att även omfatta landsbygden.

Mot denna bakgrund bör regeringen ta initiativ till en genomtänkt och långsiktig strategiplan för gles- och landsbygdsutveckling med de ovan angivna byggstenarna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Urban Ahlin (S)

Carina Ohlsson (S)

Monica Green (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att initiera en genomtänkt och långsiktig strategi för gles- och landsbygdsutveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.