Till innehåll på sidan

Lägst arbetslöshet i EU 2020

Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:Fi308

av Mikael Damberg m.fl. (S)

Lägst arbetslöshet i EU 2020

S3001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 5

Inledning 6

En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7

Stäng rekryteringsgapet 7

Vänd utvecklingen i skolan – höj Sveriges kompetens. 8

Investera för framtiden 9

Mer tid för vård 9

Jobb, skola och sjukvård går före stora skattesänkningar 10

1. Det ekonomiska läget 11

Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 12

Den amerikanska ekonomin har vänt 13

Europa inleder återhämtningen 15

Konjunkturen i Sverige stärks … 19

… men arbetslösheten har bitit sig fast … 20

… och kunskapsresultaten i skolan sjunker 24

Färre får chansen att läsa vidare 26

Rekryteringsgapet har

Yrkanden

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 127 miljarder kronor för 2014, 1 147 miljarder kronor för 2015 samt 1 197 miljarder kronor för 2016.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2014 i enlighet med tabellen i appendix 3.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2014 i enlighet med tabellen i appendix 2.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap. 7 och 24 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och begär att regeringen återkommer med lagförslag i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1269) om gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands boende.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av skattepolitiken.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om slopad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen avslår regeringens förslag om reducerad arbetsgivaravgift i nystartszoner.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om förändringar i jobbskatteavdraget i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om förändring av RUT-avdraget i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på kreosot i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på fluorerade gaser i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på handelsgödsel i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om slopad avdragsrätt för gåvor i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om kreditgarantier för bostadsändamål i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om höjd mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på naturgrus i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på bekämpningsmedel i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på avfall i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om korttidsarbete med de ändringar som anges i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning med de ändringar som anges i motionen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.