Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Kultur med mångfald och kvalitet

Motion 2002/03:Kr372 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Liberal kulturpolitik 4

Frihet, mångfald och kvalitet 5

Finansiering från flera håll 6

Mer resurser till kulturen gynnar hela samhället 6

Stimulera barns och ungdomars kulturintresse 7

Kunskap och bildning 7

Främja läsandet 8

Avskaffa filmcensur för vuxna 9

Sponsring av kultur ska underlättas 9

Kultur för alla 10

Kultur på nätet 10

Återupprätta Stiftelsen framtidens kultur 10

Vårda kulturarvet 11

Arkeologiska utgrävningar på lika villkor 11

Satsning på museer 12

Öka stödet till fria grupper och regionala teatrar 13

Stärkt stöd till de nationella institutionerna 14

Stärk musiken och dansen 14

Det offentliga rummet 15

Regionala kulturpengar 15

Kultur- och språkstöd till invandrare och minoriteter 16

Kultur på export 16

Professionella och amatörer 17

Ersättningar och bidrag 17

En osund finansiering av kulturen: arbetsmarknadsåtgärderna 18

En utväg ur kulturens kroniska ekonomiska kris 18

Radio och TV i Internetåldern 19

Ökade resurser till trossamfunden och idrotten 21

Slutord 21

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kulturpolitiken i enlighet med vad i motionen anförs.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om minskat presstöd.1

 3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skatteregler för att underlätta sponsring av kultur.2

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av Kulturnät Sverige.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om periodiska tidskrifter på Internet.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stiftelsen framtidens kultur.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av personalsammansättningen, både till antal och kompetens, inom de statliga myndigheter som ansvarar för olika arkiv.

 8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till plan för hur staten kan stödja att museernas samlingar kan vårdas i framtiden.

 9. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringsprogram för hur arkiven skall bli fullständiga då post går via e-post och information datoriseras.

 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskilja Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsenhet från myndigheten.

 11. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring för hur Riksutställningar kan förändras i enlighet med vad som anförs i motionen.

 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny åldersgräns på 18 år i samband med att vuxencensuren bör avskaffas.1

 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till Nordiska Akvarellmuseet.

 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda ett inlemmande av Marionettmuseet under myndigheten Världskulturmuseet.

 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av Riksteatern.

 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslagen till de regionala teatrarna.

 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidrag till de fria grupperna.

 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till Moderna museet, Dramaten, Dansens Hus och Kungliga Operan.

 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till Göteborgsoperan.

 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till Drottningholms Slottsteater.

 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till länsmusiken.

 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett rådgivningscenter för dansare.

 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön.

 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till Statens kulturråd.

 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett program för hur kultur kan användas i exportsyfte.

 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidragsgivande myndigheter och styrelser.

 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphandling m.m. av offentlig konst.

 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om droit de suite.3

 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kultur- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.4

 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att TV-avgiften ej skall höjas.

 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nytt system för finansiering av public service.

 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ambitionerna inom SVT och SR att investera i digitalteknik.

 33. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning:

Tusental kronor

Anslag

Propositionen

Fp:s anslags­förändringar

Motiv

27:1 Statens biografbyrå

9 603

–3 000

Filmcensur för vuxna skall avskaffas.

28:1 Statens kulturråd

42 994

–7 000

5 miljoner kronor förs över till regionerna. Dessutom skall Sveriges kulturnät ej finansieras genom staten.

28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och Svenska rikskonserter

822 534

–29 500

Rikskonserters (–10 miljoner) och Riksteaterns (–27 miljoner) uppdrag kan minskas till förmån för regionerna. Samtidigt anslås 3 miljoner extra vardera till Dramaten och Operan, medan Dansens Hus skall få 1,5 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit.

Anslag

Propositionen

Fp:s anslags­förändringar

Motiv

28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

692 079

30 000

För att avhjälpa länsmusikens och de regionala teatrarnas ekonomiska problem. 5 miljoner kronor är avsatta för Göteborgsoperan.

28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

138 215

10 000

Stödja de fria grupperna. 1 miljon kronor avsätts till Sve-riges Teatermuseum och 2 miljoner kronor extra till Drottningholms Slottsteater.

28:9 Litteraturstöd

100 917

10 000

13 miljoner kronor extra skall satsas på bokinköp i folk- och skolbiblioteken. En bok för alla får 3 miljoner kronor mindre i stöd för att koncentrera sig på barn- och ungdomslitteratur och upphöra med sin vuxenutgivning. Genom bokmomssänkningen har litteraturen för vuxna blivit prissänkt.

28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

40 438

–10 000

Överföra en del av ansvaret till landsting och kommuner.

28:28 Centrala museer

774 627

14 000

Stödja de centrala museerna. Moderna museet tillförs 3 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

28:30 Bidrag till regionala museer

143 581

16 500

Främja den regionala kulturutvecklingen. 2 miljoner kronor avsätts till Nordiska Akvarellmuseet och en halv miljon kronor till Marionettmuseet.

28:33 Riksutställningar

42 896

–5 000

Uppdraget kan minskas till förmån för regionerna.

28:39 Stöd till trossamfund

50 750

10 000

Stödet behöver ökas med tanke på trossamfundens stora ansvarsområde.

30:1 Stöd till idrotten

455 240

10 000

Framför allt till dopningsbekämpning.

Nytt anslag: Möte mellan kulturer

0

4 000

För att stödja invandrares kulturer och språk. 1 miljon kronor avsätts till minoriteters arkiv.

Summa för utgiftsområdet

8 357 903

50 000

1Yrkandena 2 och 12 hänvisade till KU.

2Yrkande 3 hänvisat till SkU.

3Yrkande 28 hänvisat till LU.

4Yrkande 29 hänvisat till AU.

Liberal kulturpolitik

I denna motion beskriver Folkpartiet hur kulturens villkor kan förbättras. Vi tar vår utgångspunkt i en liberal grundsyn. Kulturen erbjuder visioner, reflektion, fördjupning och livsglädje och utgör en grogrund för tolerans och skapande möten mellan människor.

Kulturpolitiken är politikens mest ödmjuka gren, samtidigt som den är ett politiskt område som kräver energi och beslutsamhet. Den får och kan inte sträva efter att styra kulturlivets utveckling. Den ska däremot ge starka impulser, bestämt försvara de demokratiska principerna om tanke- och yttrandefrihet samt garantera förutsättningarna – ekonomiska och organisatoriska – för en sund vardag när det gäller produktion, distribution och mottagning av kultur. Därför måste kulturpolitiken struktureras av konkreta och mätbara mål − det måste kunna gå att avgöra om kulturpolitiken uppnått sitt syfte eller inte. Idag finns det stora brister inom detta område.

De kulturpolitiska mål som fastställdes under 1990-talet erbjuder liten vägledning idag. Vi föreslår att de nuvarande målen förändras för att uppnå större klarhet.

Frihet, mångfald och kvalitet är grundprinciperna i den liberala kulturpolitiken. En framåtsyftande kulturpolitik, som skapar goda förutsättningar för ett fritt, utmanande och ständigt förnyande kulturliv, tillgängligt för alla, är nödvändig för ett gott samhälle.

Frihet, mångfald och kvalitet

Frihetstanken är djupt förankrad i den liberala själen. Det handlar om frihet att uttrycka sig; frihet att utvecklas; frihet att röra sig över stora avstånd i tankarnas och drömmarnas värld; möjlighet att slippa instängdhet, begränsningar och trångsynta mönster för tanke och handlingar. För att fortsätta forma demokratin krävs ett offentligt samtal. Kultur i form av konst, litteratur och teater är ofta det som ger stoff, kunskap och inspiration till detta samtal.

Att kulturlivet är fritt från ingripanden och begränsningar är en förutsättning för att uppnå det livaktiga offentliga samtalet. Få områden lämpar sig så illa för lagstiftning och anvisningar som kulturen. Alla försök att med lagar snäva in kulturen, vars inneboende kraft finns just i att vara fri, dynamisk och ifrågasättande, måste avvärjas. Därför kan det vara speciellt viktigt att det som inte får allmänt gillande uttrycks. Så slipar vi våra argument eller finner att de inte bär. Frihet är en nödvändighet för ett levande kulturliv. Frihet innebär i grunden respekt för den konstnärliga kompetensen. Konsten har sin styrka i att vara en motvikt till makthavarna och till etablerade föreställningar om livet.

På många håll i världen är kulturlivet fortfarande inte fritt utan utsätts för politiska påtryckningar. Även om Sverige lyckligtvis är förskonat från detta, så finns det fortfarande mycket att göra för att främja vår kulturs frihet. Högt på dagordningen står att kämpa mot kulturens beroende av alldeles för få finansiärer och givare för att öka de ekonomiska resurserna.

De tre mål som vår liberala kulturpolitik följer – frihet, mångfald och kvalitet – är beroende av varandra. Frihet betyder bl.a. en konkret frihet att vända sig till flera och olika finansieringskällor. Mångfalden av finansieringsmodeller kan ge rum för en mångfald av olikartade produktioner och av olikartade distributionsmodeller. Kvalitet föds just i det kraftfält på vilket mångfaldens skeenden fritt samspelar. Kvalitet, vad det gäller kulturverksamhet, kan bedömas dels utifrån skickligheten hos konstnären att gestalta det han eller hon vill, dels hur nyskapande det är, eller hur väl det anknyter till sådant som tidigare gjorts. Kvalitet måste bedömas efter objektiva kriterier, men eftersom konst ofta handlar om upplevelser går det inte att förbise den subjektiva värderingen av ett konstverk. Därför kan man inte sätta upp generella regler för vad som är kvalitet.

Finansiering från flera håll

Att skapa utrymme för kvalitetskultur i hela landet är en viktig kulturpolitisk uppgift. Det offentliga stödet till kulturen måste komma från både stat, regioner, landsting och kommuner. Risken är annars ett alltför starkt beroende av få finansiärer, vilket riskerar att leda till likformighet. Alla offentliga aktörer har ansvar för att tillskapa goda möjligheter för ett rikt kulturliv med både bredd och djup. Kulturpolitiken bör i princip vara generell. Selektiva urvalsprinciper måste tillämpas restriktivt. Det offentliga ekonomiska kulturstödet, framför allt det nationella, bör främst riktas mot det professionella kulturlivet. Detta kulturstöd måste också präglas av långsiktighet. En liberal uppgift i alla kommuner är att ta ansvar för att medborgarna får en god tillgång till ett rikt kulturliv.

Kulturlivet kan i viss utsträckning fungera på de villkor som marknaden skapar, men kultur utlämnad till marknadens krafter blir fattig.

Frihetens och mångfaldens krav när det gäller finansiering av kultur berör två viktiga element i kulturens arbetsprocess: finansiering av verksamhet – investeringar och täckning av löpande kostnader – och finansiering som ger fria kultur- och konstproducenter rimliga förutsättningar att leva på sitt yrke.

Mer resurser till kulturen gynnar hela samhället

Det finns en föreställning om kultur och kommunikation som ett slags onödigt smycke, en marginell företeelse som kräver subventioner men aldrig ger vinst. Vi behöver ta till oss en helt annan syn. De nya informations- och kommunikationsmedierna blandar stillbild och text, rörlig bild och musik, grafik av hög konstnärlig kvalitet och dans eller annan form av kroppslig kommunikation. Kulturen kallas nuförtiden ”upplevelseindustri” och står för en stor del av intäkterna i flera länders ekonomi. Många stora städer har renoverat sina traditionella museer och byggt upp stolta nya bredvid de gamla. Festivaler och arrangemang som samlar folk kring film, musik och teater utgör en stark motor i berömda turistorters utveckling eller placerar tidigare okända små samhällen på de internationella resornas kartor. Att inte satsa på kulturen idag betyder att stänga sig ute från morgondagens världsomfattande arbetsmarknad.

I Sverige lever dock kulturskaparna alltjämt under svåra omständigheter. De flesta människor som försörjer sig på att skriva, spela musik, måla, dansa eller spela teater är inte och kan inte bli fast anställda. Till och med de stora institutionerna har en i grunden svag ekonomi. Vi behöver satsa på våra museer, bibliotek, teatrar och andra kulturinstitutioner.

Folkpartiet vill därför anslå 50 miljoner kr mer än regeringen till kultur samt föreslår en del omprioriteringar.

Stimulera barns och ungdomars kulturintresse

Barn och ungdomar ska ha god tillgång till ett rikt kulturutbud och vara prioriterade i kulturpolitiken. Genom barnen kan vi lägga grunden för framtidens nya kulturmönster. Bland dem som är unga i dag finns den kulturellt medvetna publiken i framtiden och här finns framtidens kulturskapare. För många ungdomar är kultur intimt förknippad med en livsstil. Kultur blir därför en del av identiteten.

Behovet av upplevelser är en viktig del av ungdomars vardag. Här kan den professionella konsten få stor betydelse och bli ett komplement till det kommersiella utbudet. För barns och ungdomars intresse för museernas samlingar och utställningar spelar museipedagogerna en viktig roll.

Musik- och kulturskolorna ger barn och ungdomar möjlighet till mer individuellt kulturutövande och främjar deras förståelse av kultur. Ett exempel är att flera frontfigurer i Sveriges nya exportnäring, popmusikbranschen, har vittnat om att den kommunala musikskolan var betydelsefull i deras utveckling. Folkpartiet anser att musik- och kulturskolornas verksamhet ska stödjas och stimuleras så långt som möjligt. Det gäller mer att deltaga i kulturen än att ta del av den.

Kunskap och bildning

Alla människor har rätt till kunskap och information. Bildning har under senare år nedvärderats. Detta vill vi ändra på. Respekten för kunskap måste få en renässans. En reformation av skolan är en hörnsten i detta arbete, en aktiv kulturpolitik är en annan. Kunskap är frihet, såväl för den enskilde som slipper lita på auktoriteter, som för samhället i stort som kan ta upp kampen mot populism och auktoritära läror.

Skolan är en av samhällets viktigaste kulturinstitutioner, som ska förmedla kunskap och bildning. En kreativ miljö där eleverna får skapa själva är en viktig förutsättning för lärande. Genom skolan kan också alla barn och ungdomar nås av professionella kulturutövare och därigenom få se och höra t.ex. teater, film och musik av hög kvalitet. Alla barn och ungdomar bör också under sin skoltid få några skönlitterära böcker som en gåva som kan följa dem genom livet, liksom årligen ta del av musikupplevelser i form av t.ex. konserter och teaterföreställningar.

Studieförbunden utgör ett viktigt nav i kulturens infrastruktur. Genom studieförbundens rikstäckande nätverk skapas diskussioner, debatter, föreläsningar, studiecirklar och utställningar över hela landet. Den lokala närvaron gör studieförbunden unika i sina möjligheter att arrangera kulturaktiviteter även på mycket små orter. Studieförbundet Vuxenskolan – där Folkpartiet är en av grundorganisationerna – är t.ex. landets största kulturarrangör med 50 000 arrangemang/år och 3 miljoner deltagare.

Folkbildningsrådet har fått statens uppdrag att fördela folkbildningsanslaget till studieförbund och folkhögskolor. Genom ett principbeslut har rådet låst fast anslagen på ett sätt som missgynnar studieförbund i tillväxt. Detta anser Folkpartiet är olyckligt. Det drabbar t.ex. idrottens studieförbund SISU. Regeringen bör göras uppmärksam på detta problem.

Främja läsandet

Det fria ordet är navet i en liberal kulturpolitik. Litteraturen är en unik källa till kunskap, förståelse och fördjupning. I denna tid av blixtsnabba förändringar erbjuder boken en fristad för eftertanke och stillhet. Det behövs satsningar på litteratur och läsande eftersom läsandet och läsförståelsen minskar idag. Bibliotek är en kulturinstitution och kunskapsbank som har fortlevt genom årtusenden. I kommuner och kommundelar fungerar de som lokala kulturcentra och har en nyckelfunktion när det gäller att motverka segregation och kunskapsklyftor. Vi slår vakt om alla människors möjlighet till kostnadsfria boklån ur ett rikt bestånd.

Folkpartiet vill ge folk- och skolbiblioteken ytterligare 13 miljoner kr i utökade resurser för bokinköp. Biblioteken på små orter bör prioriteras. Satsningen finansieras delvis genom att En bok för alla koncentrerar sig enbart på utgivningen av barn- och ungdomslitteratur och upphör med vuxenutgivningen. Det finns inte samma behov av en subventionerad vuxenutgivning nu när bokmomsen glädjande nog har sänkts. Folkpartiet har länge föreslagit detta för att medverka till en sänkning av bokpriserna. De första utvärderingarna visar också att bokmomssänkningen medfört sänkta priser och ökad bokförsäljning. Inte minst studenter har gynnats av reformen.

Dagstidningar är en omistlig del i en fungerande demokrati. Men pressen är också en marknad. Denna bör fungera utan statliga bidrag. De särskilda skäl som fanns för att införa presstödet är inte längre aktuella. Människor på en ort kan välja bland ett rikt utbud av tidningar allt eftersom människors intressesfärer blir större, liksom de möjligheter till inhämtande av olika nyheter som sker genom Internet. Folkpartiet föreslår därför minskade anslag till presstöd, vilket redovisas i vår finanspolitiska motion.

Avskaffa filmcensur för vuxna

Förhandsgranskningen av vuxenfilmer ska avskaffas. Enda skälet till statlig granskning av film skall vara att sätta åldersgränser för den granskade filmens publik. Det skulle innebära att biofilm som inte har granskats, ej heller får visas för barn och ungdom. Ytterligare en åldersgräns på 18 år bör införas. Genom förslaget minskar Statens biografbyrås uppgifter avsevärt, varför dess anslag kan dras ned med 4,5 miljoner kr. Detta bör ges regeringen till känna.

Det är viktigt att Våldsskildringsrådet fortsätter att vara aktivt i arbetet med skadliga vålds- och pornografiskildringar. Även andra insatser med samma ändamål inom andra samhällssektorer, t.ex. i skolan och i ideella organisationer, ska stödjas.

Sponsring av kultur ska underlättas

En viktig del av friheten inom kulturlivet är att inte vara beroende av en enda inkomstkälla. Det offentliga är en garant för denna frihet men även andra inkomstkällor måste uppmuntras. En viktig sådan skulle sponsring kunna vara. Det är nödvändigt att Sverige får mer aktiva medborgare och företag vad gäller att långsiktigt stödja kulturlivet. Idag motverkar regeringens politik att sponsringen ökas och blir stabilare såväl för dem som sponsrar som för dem som blir sponsrade. Speciellt allvarligt är detta paradoxalt nog för statens egna institutioner som idag är beroende av sponsring p.g.a. snål medelstilldelning från riksdagsmajoriteten. Statens institutioner bör få medel så att de klarar sin verksamhet men sponsring bör också uppmuntras.

Idag är rättsläget osäkert när det gäller sponsring för kultur. Vi behöver tydliga regler, så att ett företag i förväg kan avgöra vilken kostnad sponsringen kommer att medföra. Annars kommer företagen att i stället satsa på marknadsföringsåtgärder som garanterat är avdragsgilla – t.ex. inom sportens värld. Att det är lättare att sponsra sport beror på att i princip bara sponsring som ger direkta motprestationer (som reklamskyltar) är avdragsgilla. Direkta motprestationer fungerar inte lika väl i kultursammanhang som i idrottssammanhang. En undersökning som Föreningen Kultur och Näringsliv genomfört, visar att andra länder inte tillämpar denna regel och över huvud taget är generösare mot kultursponsring. Folkpartiet föreslår att skatteavdrag ska medges till 100 % vid kultursponsring och att detta även gäller all sponsring som bara ger indirekta motprestationer (t.ex. att sponsorn får rätt att dra nytta av en kulturinstitutions image).

Kultur för alla

Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor. Detta kräver en bredd i kulturutbudet som tillfredsställer människors olika behov. Kulturlokaler ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Uttrycksformer som människor med olika funktionshinder kan tillgodogöra sig ska stödjas. Informationstekniken kan utnyttjas mer för att göra kulturutbudet tillgängligt för fler.

Kultur kan läka och stärka. Äldre och funktionshindrade måste också ha rätt till kulturella upplevelser. T.ex. böcker och musik medför aktivering och god livskvalitet. Därför måste uppsökande verksamhet ha en stark ställning inom kulturpolitiken. Det kan ske både genom direkta insatser och genom att vård- och omsorgspersonal blir förmedlare.

Folkpartiet har också i en särskild motion om en offensiv för bättre villkor för funktionshindrade föreslagit en engångssatsning på 5 miljarder kronor under de närmaste åren för att kunna genomföra en omfattande tillgänglighetsreform. Kulturens lokaler är bland de viktigaste mötesplatserna och måste vara öppna för alla.

Kultur på nätet

Tillgängligheten till kulturlivet gynnas av de nya medierna. Internet är en mycket viktig informationsväg för att få efterfrågan och utbud att mötas. Därför är det positivt att Kulturnät Sverige har permanentats. Att denna ingångssida på nätet fyller en samhällsfunktion är oomtvistat. Detta är dock inget skäl till att det finansieras av offentliga medel. I förra årets kulturmotion föreslog Folkpartiet att Kulturnät Sverige skulle få en annan finansiering och vi anser att det fortfarande finns skäl som talar för en alternativ finansiering till statliga medel. Av detta skäl kan anslaget till Statens kulturråd minskas med 2 miljoner kr.

En ny företeelse på Internet är de periodiska tidskrifter som börjar komma och som är av mycket skiftande kvalitet. Än så länge tycks de ges ut av idealitet och med stor entusiasm. Något statsstöd är inte aktuellt men regeringen bör ge Statens kulturråd i uppgift att följa utvecklingen och möjligen komma med en plan för hur utgivningen kan stimuleras och kvaliteten höjas.

Återupprätta Stiftelsen framtidens kultur

Stiftelsen framtidens kultur skapades som ett självständigt organ för att uppmuntra förnyelse av kulturlivet. Delar av stiftelsens syfte har nu förfelats, då stiftelsens pengar synes ha blivit en integrerad del av den statliga bidragsgivningen. Det kan inte vara avsikten att stiftelsen ska vara en del av det statliga etablissemanget för bl.a. komplementerande bidrag till nationalscenerna såsom delvis blivit fallet nu. Stiftelsen framtidens kulturs ursprungliga syfte och självständiga ställning måste återupprättas.

Vårda kulturarvet

Att vårda kulturarvet innebär att bevara kunskap, idéer, föremål och miljöer som speglar äldre tiders livs- och samhällsformer. Kulturarvet ger perspektiv på vår samtid, nya idéer om hur vi kan forma vår framtid samt styrka att kunna möta det nya och främmande. Sverige har länge brustit i vården av detta arv. Sådana försummelser är oåterkalleliga. Därför måste en förbättring ske. Det finns ett stort behov av kompetent personal för att inventera, vårda och göra samlingar tillgängliga. Regeringen bör lägga fram en plan för hur samlingarnas eftersatta underhåll ska åtgärdas och för hur de ska vårdas i framtiden. Detta bör vara en del av kulturpolitiken, ej en regleringspost i arbetsmarknadsbudgeten. I avvaktan på att så blir fallet måste dock konsekvenserna av de nya reglerna för rätt till a-kassa noga följas.

Bygdegårdarna bidrar till att kulturarvet hålls levande och utgör viktiga samlingspunkter på många orter i Sverige. Det är viktigt att de görs tillgängliga för personer med funktionshinder.

Väsentliga delar av kulturarvet ska göras tillgängliga på elektroniska nätverk. Varje dag läggs nya delar till vårt gemensamma kulturarv. Den allt snabbare datoriseringen kan dock vara ett hot. Skriftlig information försvinner och hamnar i stället i datorer via e-post som sedan raderas. Ett tomrum i kulturarvet uppstår. Ett handlingsprogram för att minimera riskerna måste snarast tas fram. Detta bör ges regeringen till känna.

Den nya tekniken gör att invånare som är intresserade av arkivmaterial, t.ex. för släktforskning, på ett helt nytt sätt själva kan arbeta med materialet. Mot den bakgrunden bör regeringen se över personalsammansättning, både till antal och kompetens, inom de statliga myndigheter som ansvarar för olika arkiv.

Folkpartiet vill avsätta 1 miljon kr till minoritetsgruppers arkiv. Arkiven kan vara avgörande för en minoritetsgrupps vardag och för utvecklingen av den egna kulturen. Sverigefinländarnas riksarkiv är ett sådant positivt exempel.

Arkeologiska utgrävningar på lika villkor

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den centrala instansen i landet för frågor som rör vård av kulturmiljön, dvs. den miljö som formats av människan genom tiderna. Huvuduppdraget är att vara den förvaltningsmyndighet som tillsammans med länsstyrelserna och de regionala museerna bygger upp och förmedlar kunskap om kulturmiljön och hur den bäst bevaras.

RAÄ bedriver dock också arkeologisk undersökningsverksamhet. Folkpartiet anser att denna verksamhet ska skiljas från myndigheten. RAÄ ska delas i en myndighetsdel och en utförardel för att skapa en mer jämlik konkurrens med andra företag och institutioner som gör utgrävningar.

Satsning på museer

Museerna är en del av vårt gemensamma minne. Museerna utvecklar och förmedlar kunskap, bjuder upplevelser för alla sinnen och levandegör historien. De måste medverka i samhällsutvecklingen och debatten. Vid sidan av biblioteken är museerna den vanligaste kulturinstitutionen i kommunerna. Denna skatt måste bli mera synlig och utvecklingsmöjligheterna förbättras. Folkpartiet föreslår därför 11 miljoner kr mer än regeringen till de centrala museerna i landet. Resursförstärkningarna ska bl.a. användas för att göra de anställningar som behövs för att kunna permanenta försöksverksamheten med att digitalisera museernas samlingar och göra dem sökbara via dator. Dessutom måste satsningar göras för att garantera säkerheten på museerna.

Riksutställningars uppdrag att producera utställningar bör kunna överföras på de större kommunala och regionala museerna. Riksutställningar ska istället koncentrera sig på att bistå övriga delar av museiväsendet genom att aktivt medverka till att produktioner från andra museer når så långt ut i landet som möjligt. En annan viktig uppgift är att hjälpa till med internationella kontakter och att få verksamhet in i och ut ur landet. Uppdrag och resurser för produktion av utställningar överförs till kommunala och regionala museer. För detta ändamål bör anslaget till Riksutställningar under 2003 minskas med 5 miljoner kr. Medlen ska i stället komma de regionala museerna till godo. Folkpartiet ökar de regionala museernas anslag med 16,5 miljoner kr.

Nordiska Akvarellmuseet är en gemensam satsning av den ideella organisationen Nordiska Akvarellmuseet, Västra Götalandsregionen och Tjörns kommun. Projektet har rönt stort intresse i hela Norden. Museet, som är det första i sitt slag i Europa, har stor kulturpolitisk betydelse och invigdes förra året. På kort tid har museet etablerat sig som en betydelsefull konstinstitution. Det bedriver ett kraftfullt utvecklingsarbete inom det konstpedagogiska fältet och tar här ett ansvar som närmar sig det man förväntar sig av de statliga museerna. Det är viktigt att Sverige markerar sin positiva inställning till både museet och den övriga verksamheten genom att staten medverkar till driften av verksamheten via statsbidrag direkt från statsbudgeten. Folkpartiet föreslår därför att Nordiska Akvarellmuseet erhåller 2 miljoner kr i statsbidrag från och med år 2003 inom ramen för anslaget Regionala museer.

Folkpartiet vill uppmärksamma de stora problem som Marionettmuseet idag står inför. Det drivs parallellt med Marionetteatern men sedan ett par år ryms inte museiverksamheten inom de statliga och kommunala bidragen till teatern. Det innebär att museet nu är nedläggningshotat. Teaterfigurer från Marionetteaterns egna produktioner samt andra svenska konstnärer måste avyttras och splittras. Den exceptionellt höga kvaliteten på samlingen och integrationen med teaterverksamheten har gjort Marionettmuseet internationellt känt. Det är nu under utredning om museet kan härbärgeras under Stadsteatern. Det innebär dock ingen lösning på de finansiella problemen, utan Folkpartiet föreslår en ökning av anslaget till Marionettmuseet med 500 000 kr och har anslagit extra medel för detta inom anslaget Regionala museer.

Sveriges Teatermuseum (förutvarande Drottningholms teatermuseum) har ett ovärderligt förråd av teaterhistoriska föremål och dokument som saknar motsvarighet i andra länder. Trots detta har museet aldrig fått resurser för att bli ett museum som är aktivt och öppet för allmänheten. Registrering av dokument och vård av gamla föremål är eftersatta i brist på professionell arbetskraft. Museet har nu flyttat till lokaler som klarar att lagra exempelvis 1700-talsdräkter utan att dessa skadas. För att klara att visa samlingarna för allmänheten och vårda dem behöver det stöd som hittills har varit tillfälligt, permanentas. Folkpartiet föreslår därför 1 miljon kr i stöd till Sveriges Teatermuseum. Ansvarsmuseerna måste tydligare leva upp till sitt uppdrag att ge stöd och hjälp till regionala och kommunala museer. Inte minst gäller det rimliga villkor vid lån av föremål till tillfälliga utställningar. Samarbetet mellan museer och universitet på forskningsområdet ska uppmuntras också vad gäller länsmuseer och kommunala museer. Internationella kontakter berikar och förnyar kulturen. Vi erbjuds ständigt nya uttryck, möjligheter till nytänkande och utveckling genom impulser från andra länder och genom den etniska mångfald som finns i Sverige. Detta måste vi ta tillvara genom ett aktivt internationellt samarbete.

Öka stödet till fria grupper och regionala teatrar

De fria grupperna är en stor tillgång för svenskt teaterliv. De har länge levt under stark ekonomisk press och Folkpartiet vill därför stärka deras anslag med 7 miljoner kr mer än regeringen. Fördelningen av resurser mellan de fria grupperna bör göras med såväl kvalitetsmässiga som geografiska hänsyn.

Det är också viktigt att stärka de regionala teatrarna. De resurser och det uppdrag som Riksteatern har vad avser egen teaterproduktion skulle med fördel kunna föras över till regionteatrarna och de större stadsteatrarna. Riksteatern skulle ha kvar rollen som samordnare av teatrarnas turnéverksamhet och andra uppdrag som staten givit den samt svara för Cullbergbaletten, Tyst Teater och Unga Riks. Folkpartiet föreslår att anslaget minskas med 27 miljoner kr år 2003. Tillsammans med neddragningen på Rikskonserter, frigörs härigenom medel som ska fördelas till de regionala teatrarna och till länsmusiken. Detta bör ges regeringen till känna.

Sedan Drottningholm 1991 blev erkänt som världsarv har det internationella intresset för Drottningholms Slottsteater ökat påtagligt. Drottningholmsteatern är unik i världen eftersom den är fullständigt intakt sedan den byggdes på 1700-talet. Man bedriver också en föreställningsverksamhet som ligger på högsta internationella nivå. För att detta ska vara möjligt i fortsättningen, måste anslagen höjas. En av huvudsponsorerna har bestämt sig för att lämna sitt åtagande, vilket gör att teaterns ekonomiska stabilitet är hotad. Folkpartiet föreslår en uppräkning av teaterns permanenta anslag med 2 miljoner kr.

Stärkt stöd till de nationella institutionerna

Det är viktigt att de nationella scenerna Dramaten och Kungliga Operan kan fungera i enlighet med de uppdrag de har fått. De har, liksom Moderna museet, ett ansvar långt utanför Stockholms gränser genom att utveckla sina respektive verksamheter, stå för många internationella kontakter och också vara inspiratör till andra teatrar, musikteatrar och konstmuseer i och utanför Stockholm. Rapporter om ekonomiska bekymmer kommer av och till och Folkpartiet föreslår att ytterligare 3 miljoner kronor avsätts till respektive institution. Den verksamhet och det ansvar de centrala scenerna och museerna har är av mycket stor vikt och behöver utvecklas, inte avvecklas. Kungliga Operan och GöteborgsOperans utökade resurser ska bl.a. användas till textning av samtliga operor, dvs. även de svenskspråkiga. Många hörselskadade hindras idag från att förstå handlingen i operorna, eftersom de inte alltid uppfattar texten sångarna sjunger trots att de kan höra musiken. Det är viktigt att värna om kulturlivets tillgänglighet för funktionshindrade och Folkpartiet föreslår därför denna satsning.

Stärk musiken och dansen

Länsmusiken svarar för den största delen av det professionella konsertutbudet i respektive region. Det är en angelägen verksamhet som möjliggör för människor i hela landet att ta del av konserter. Länsmusiken utgör också motorn i det regionala kulturlivet. Riksdagens majoritet minskade anslaget avsevärt för några år sedan och länsmusiken har på flera håll fortsatta ekonomiska problem och har också fått sänka kvaliteten. För att garantera att en fortsatt hög ambition kan upprätthållas inom länsmusiken föreslår vi att anslagen till länsmusiken ökas. Anslaget 28:6 tillförs 30 miljoner kr jämfört med regeringens budgetproposition. Av dessa avsätts 5 miljoner kr till GöteborgsOperan, och resterande delas mellan länsmusiken och de regionala teatrarna.

Det självklara stödet till musikteatrar, symfoniorkestrar och kammarensembler bör kompletteras med stöd till andra musikformer såsom jazz- och folkmusik. Sverige har idag flera internationellt kända jazzartister och jazzen är en musikform som förtjänar ökad uppmärksamhet.

Det är glädjande att musikteatern och dansen utvecklats positivt under 1990-talet i Sverige. Båda konstformerna samlar växande publikskaror. Musikteater är dock kostnadskrävande och både Teaterutredningen och Kulturutredningen föreslog att ytterligare statliga resurser skulle tillföras musikteatrarna utanför Stockholm. I Statens kulturråds utredning ”Från Sevilla till Duvemåla” belyses detta ytterligare och rapporten lyfter särskilt fram GöteborgsOperans behov av utökat statligt bidrag. GöteborgsOperans självfinansieringsgrad är c:a 40 procent, att jämföra med Kungliga Operans c:a 20 procent. Även besöksfrekvensen är större i Göteborg än i Stockholm. Det är därför inte realistiskt att räkna med att verksamheten kan få ökade intäkter via biljettförsäljning. Mot bakgrund av ovanstående vill Folkpartiet i ett första steg öka driftsanslaget med 5 miljoner kr till GöteborgsOperan.

Dansen har under senare år fått en allt större uppmärksamhet. Svensk dans är av hög kvalitet. Dansen är internationell som konstart i den meningen att den inte kräver några språkkunskaper. Den har lyckats nå en ny ung publik. Inrättandet av danskonsulenter i länen runt om i Sverige har varit ett bra sätt att höja intresset för svensk dans. Dansens Hus har gett dansen den fasta scen den så väl behöver. Löne- och pensionskostnaderna har ökat på senare tid, och därför föreslår Folkpartiet att det statliga anslaget ökar med 1,5 miljoner kr. Dansarnas situation förtjänar särskild uppmärksamhet. De pensioneras redan vid 41–44 års ålder. För att stödja dansarna i ett eventuellt fortsatt yrkesliv krävs särskild kompetens. Det bör därför inrättas ett rådgivningscenter för dansares fortsatta yrkesliv. Detta bör ges regeringen till känna.

Det offentliga rummet

Arkitektur och stadsbyggnad vittnar inför framtiden om olika epokers estetiska värderingar. Det är därför viktigt för varje generation att ställa krav på den offentliga arkitekturen, på stadsrummets gestaltning, på den estetiska utformningen av infrastrukturen och andra anläggningar. Ny arkitektur ska berika och förnya den befintliga miljön men samtidigt utgå från den äldre bebyggelsens värden, de naturgivna förutsättningarna och helhetsmiljön. Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas tillvara och förstärkas.

Den konstnärliga utsmyckningen måste fortsätta att uppmärksammas vid offentligt byggande. Den funktionella konsten, d.v.s. design och utsmyckning av föremål i det offentliga rummet, såsom papperskorgar, teleskåp, trafikstolpar etc., förtjänar en större satsning. Dock är en hel del av dessa insatser inte statens direkta kostnadsansvar, utan landsting och kommuner har också ett stort ansvar. Mot den bakgrunden föreslår Folkpartiet att anslaget minskas med 10 miljoner kr.

Regionala kulturpengar

Folkpartiet ser det som avgörande att det finns ett livaktigt kulturliv på det lokala och regionala planet. 1974 tog staten, efter ett enigt riksdagsbeslut, ett samlat ansvar för utvecklingen av den regionala kulturen och i det beslutet fanns många bra intentioner, samtidigt som det var en vidgning av statens ansvarsområde. Inte minst innebar det ett ökat stöd till regionerna, men styrningen var hård. Modellen var att; satsar ni en krona, så satsar staten en krona eller något i den vägen och det stimulerade, för man ville ju få tag i statens pengar till den egna regionen.

Efter mer än 25 år kan man konstatera att regionernas kulturansvar utvecklats mycket positivt och det är en livaktig verksamhet på de flesta håll. Det innebär också att det inte behöver finnas samma styrning längre från statsmaktens sida och det pågår också försök med s.k. kulturpåse. Det innebär att regionen själv får en större möjlighet att avgöra inom vilka områden kulturpengarna ska användas. Det är rimligt att denna utveckling fortsätter.

Det innebär i sin tur att Statens kulturråds verksamhet bör minskas. Folkpartiet föreslår att anslaget till Statens kulturråd minskas med 5 miljoner kr utöver minskningen om 2 miljoner kr i samband med Kulturnät Sverige.

Kultur- och språkstöd till invandrare och minoriteter

Kulturen kan skapa bryggor mellan människor. Ett kulturliv med mångfald är också ett effektivt vapen mot intolerans och fördomar. Det kan öka förståelsen och minska rädslan för människors olikheter. I ett rikt kulturliv ges också många människor möjlighet att uttrycka sig. Allt detta är mycket viktigt i det mångkulturella land Sverige är idag. Inom kulturlivet måste det finnas en stor medvetenhet om att även det icke-traditionellt svenska ska få utrymme.

Kulturpolitiken för de nationella minoritetsgrupperna och invandrarna, våra nya minoriteter, behöver utvecklas. Invandrare och minoriteter behöver få ett större utrymme i svenskt kulturliv och ska ges ökat stöd för att värna sina språkliga och kulturella identiteter. Stödet kan exempelvis gå till medier som särskilt riktar sig till invandrar- och minoritetsgrupper, inrättande av kulturcentra och utgivning av litteratur på andra språk än svenska. En förstärkning av invandrares och minoriteters kulturer ger också ökade möjligheter till dialog och kommunikation mellan olika grupper i samhället. Folkpartiet föreslår därför att ett nytt anslag på 3 miljoner kr inrättas för att ge detta stöd till invandrargrupper.

Kultur på export

Kulturens betydelse för tillväxt bör uppmärksammas ytterligare. Att ett rikt kulturliv bidrar till ett livaktigt näringsliv är ett känt faktum. Att satsa på kultur kan därför vara en rent affärsmässigt god investering som kan ge en god avkastning. Denna insikt bör vara vägledande för såväl staten som kommunerna, men också vid exempelvis exportinsatser gentemot utlandet. Ett program för hur kultur kan användas i exportsyfte bör tas fram.

Musik har blivit en mycket stor exportvara för Sverige. Till allra största delen handlar det om populärmusik som klarar sig utan offentligt stöd. Det finns också annan svensk musik som borde ha förutsättningar att vinna uppskattning utomlands men för det behövs en medveten marknadsföring och ett långsiktigt stöd. En viktig förutsättning är också att den kommunala musikskolans omfattning och kvalitet upprätthålls. Jazz skulle kunna bli den musikform som efter populärmusiken slår sig in på den svenska exportmarknaden. Kulturpolitiken bör stödja denna process.

Professionella och amatörer

Kvaliteten inom kulturpolitiken måste prioriteras. De professionella konstnärerna förtjänar stor uppmärksamhet och utrymme. Att dessa helt skulle kunna förlita sig på marknadens uppskattning av deras verk är en utopi. En stor del av kulturlivet kan, om man talar i ekonomiska termer, ses som en kollektiv nyttighet, museer är tydliga exempel på detta.

Även om den nationella kulturpolitiken ska prioritera de professionella konstnärerna, ska inte amatörkulturen underskattas. Den medverkar i hög grad till ett stort kulturintresse oberoende av om den utövas i form av amatörteatersällskap, körer eller dylikt. Stödet till amatörkulturen bör dock i första hand ges på regional och lokal nivå. Det är också viktigt att samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och amatörorganisationer fungerar när det gäller utvecklingsarbetet inom amatörverksamheten. Amatörkulturorganisationerna utgör ett viktigt led i kulturlivet, framför allt på lokal och regional nivå.

Ersättningar och bidrag

Att fördela ersättning, stipendier m.m. till konstnärer är ett grannlaga arbete, som kräver känsla för etik och moral, liksom kunskap om vad som är kvalitet. Samtidigt finns det andra aspekter som också ska vägas in, som t.ex. främjande av jämställdhet och geografisk fördelning.

Bidragsgivande myndigheter försöker värna en god kvalitet genom ett nära samarbete med olika konstnärsorganisationer. Det är av yppersta vikt att detta samarbete inte leder till ett gynnande av en speciell sammanslutning framför en annan. Speciellt viktigt är detta vad avser bildkonsten, där organisationerna synes verka under mycket olika villkor.

Sammansättningen av styrelser som beviljar stöd och ger andra förmåner måste vara bredast möjlig, insynen måste garanteras, gränserna vara tydliga mellan särintressen och beslutsfattare och neutraliteten mellan olika organisationers medlemmar måste upprätthållas.

Varje konstnär har sitt unika värde oberoende av facklig eller annan organisatorisk tillhörighet. Det är professionalismen i konstnärsutövandet som ska premieras.

Inköp av offentlig konst är en grannlaga uppgift, som vållat en hel del huvudbry och motsättningar inom Konstsverige. Det är angeläget att begreppen reds ut och att man tar tillvara de rekommendationer om åtgärder som Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling givit. Det är angeläget att konkurrensen ökar och fungerar och att alla konstnärer får möjlighet att lämna anbud, oberoende av om man är medlem eller inte i någon fackorganisation.

När det gäller kopiering av konstnärers verk, finns en organisation för förmedling av kopieringsersättning, BONUS. Denna organisation har en monopolställning och det är angeläget att systemet fungerar så att alla konstnärer som får sina verk kopierade också har möjlighet att få ersättning.

1996 infördes lagen om droit de suite, DDS. Den innehåller regler om upphovsrätt och ersättningar till konstnärer. Idag får bara en organisation hantera inkassering och utbetalning av ersättningen. Denna monopolsituation är inte acceptabel. Konkurrens torde medföra att administrationen effektiviseras och därmed att mer av det inkasserade beloppet går tillbaka till konstnärerna. Folkpartiet har, tillsammans med de tre övriga borgerliga partierna, utvecklat frågorna i en separat motion.

Möjligheterna för kulturutövarna att bli ekonomiskt oberoende av stat och kommun måste uppmuntras. Förmånliga skatteregler vid stöd till kulturen kan vara en lösning, en annan kan vara att inrätta s.k. kulturkonton där konstnärerna kan sprida skatterna för sina inkomster över åren. Stödet till kulturen måste komma från många olika håll för att inte skapa ett alltför starkt ensidigt beroende av få finansiärer, vilket riskerar att leda till likformighet.

En osund finansiering av kulturen: arbetsmarknadsåtgärderna

För den fattiga kulturen har arbetsmarknadsåtgärderna och a-kassan under en längre tid utgjort ett slags konstgjord andning, en smygvariant av finansiering. På papperet står det att skådespelarna, dansarna eller bildkonstnärerna är arbetslösa och att de därför är berättigade till utbildningsbidrag eller a-kassa. I verkligheten fortsätter många av dessa förmodade arbetslösa att intensivt arbeta mot minimal betalning och med få chanser att nå ut till den publik som kan ha glädje av deras arbete.

Kulturens kroniska brist på arbetskraft maskeras ofta med hjälp av AMS-insatser. Många exempel på detta kan hämtas från teaterns, dansens, filmens och musikens områden. Förklaringen är att den svenska arbetsmarknaden byggdes upp på den politiska tron på ett arbetsliv till största delen bestående av fasta anställningar. Kulturens särart kräver dock ofta korta och varierade uppdrag och alltså helt andra modeller för betalning av genomförda och kommande arbetsmoment.

En utväg ur kulturens kroniska ekonomiska kris

En rationell slutsats är att vanliga arbetsmarknadsåtgärder och vanlig verksamhet på arbetsförmedlingarna inte kan motsvara kulturens behov. Statens pengar går till fel adress: betydande summor hamnar hos arbetsförmedlingar, a-kassor och olika s.k. arbetsmarknadsutbildningar i stället för att riktas direkt till kulturens arbetsfält och erbjuda de investeringar i arbetskraft som kulturen ständigt saknar.

En omflyttning av en bråkdel av de enorma summor som i dag går till AMS och till olika a-kassor skulle göra betydligt större nytta om de i stället användes för att förbättra villkoren för producenter och distributörer av konst och kultur. En sådan omflyttning av medlen skulle också skapa ärligare och enklare modeller för finansiering.

För att undvika att nya investeringar ytterligare en gång ger upphov till bidragsberoende och krånglig byråkratisk hantering av ansökningar bör medlen placeras enligt helt nya modeller. Folkpartiet föreslår att kulturfonder skapas som liknar de stiftelser för forskning och kultur som skapades när löntagarfonderna lades ner. Under två eller tre goda ekonomiska år kan man på så sätt bygga upp starka kulturfonder som senare inte längre behöver tillskott från statskassan. Dessa fonder bidrar till att väsentligt förbättra kulturens ekonomi genom både långvariga arbetsstipendier och möjligheter att avsätta betydande belopp när särskilda insatser behövs. Det kan t.ex. vara nya tekniska villkor som kräver total förnyelse av utrustningen, lokalhyror som plötsligt går upp eller att behovet av nya lokaler blir akut. De nya stiftelserna bör stå helt oberoende av både politiker och tjänstemannagrupper i kulturbyråkratin. Utdelning av långvariga stipendier och nödvändiga investeringsmedel kan komplettera dagens otrygga, snuttifierade och ofta godtyckligt beviljade bidrag och anslag.

En betydande del av dessa nya finansieringsformer borde ge upphov till nya och fristående agenturer för marknadsföring och försäljning av kulturella tjänster och till nya distributionskanaler i stånd att bättre än hittills utveckla konstens och kulturens fristående marknad.

Folkpartiet liberalerna föreslår att en snabbutredning om en helt ny finansiering för kulturarbete tillsätts.

Radio och TV i Internetåldern

Medier som radio och tv har en mycket stor genomslagskraft som förmedlare av kultur- och samhällsliv, inte minst för unga människor. Folkpartiet ser det som en viktig kulturpolitisk uppgift att säkra att public service präglas av kvalitet och bildning. Förströelse behöver vi naturligtvis men om den går ut över fördjupning, så uppstår problem. Med tanke på det enorma utbudet av lättare underhållning i de kommersiella kanalerna anser vi att public service bör bli mer fokuserad på kvalitetsproduktion än vad som är fallet idag. Breda underhållningsprogram och viss sportbevakning kräver inte offentlig finansiering för att produceras och distribueras. Det behövs fler kvalificerade kommenterande program, svenska filmer och pjäser, barnprogram av hög kvalitet och två rikstäckande, fullbemannade nyhetsredaktioner.

Det svenska språket är litet och i globaliseringens tid är program på engelska så billiga att de lätt tränger ut de svenskspråkiga programmen. I förlängningen riskerar en marginalisering av svenskan att skingra ett svenskt kulturarv. Därför krävs större satsningar av public service på ett kvalitetsutbud på svenska i både gamla och nya medier.

Finansiering genom TV-avgifter kommer i längden inte att kunna fungera som intäktskälla för public service. Ett skäl till detta är att systemet med TV-avgifter inte är teknikneutralt. Att betala för innehav av mottagare (en TV-apparat) är inte tidsenligt eftersom mottagare är ett mycket vidare begrepp numera. Det går t.ex. att se på TV genom datorn. Det är dags att söka sig till ett nytt system. Medan vi fortfarande lever i det gamla systemet, motsätter sig Folkpartiet höjningar av TV-avgifterna.

Ett finansieringssystem som bygger på skatter eller reklamintäkter kan riskera mediernas oberoende ställning. I stället vill Folkpartiet bygga upp ett nytt finansieringssystem med hjälp av public service-fonder. Hos dessa ska företag ansöka om medel för att producera och distribuera kvalitetsprogram. Folkpartiet föreslår att fem fonder bildas för att stödja public service-produktion inom radio, TV och nya medier. Fonderna får dels ett stort eget kapital genom att staten gör en engångsöverföring, dels årliga tillskott. Engångsöverföringen föreslås komma från en försäljning av bl.a. statens återstående aktier i Telia. Det årliga tillskottet ska komma från intäkter från nätavgifter. Att ersätta systemet med TV-avgifter innebär också att man slipper den största delen av dess kostnad för administration och kontroller, vilken för närvarande uppgår till 145 miljoner kr.

Public service-fonderna ska ge stöd till programproduktion och säkra sådana distributionskanaler att public service-utbudet kan nå publiken. Även kommersiella radio- och TV-stationer, liksom webbplatser, ska kunna få stöd från fonderna. Resursnivån till public service ska ligga 20–25 % över dagens för att möjliggöra högre kvalitet.

De tillgångar som SVT, SR och UR har bör komma den fortsatta public service-verksamheten till del. Deras arkiv kan exempelvis överföras till Arkivet för ljud och bild. Bolagen bör övertas av personalen eller säljas som folkaktier på börsen. I båda fallen kommer naturligtvis den befintliga personalen att få ett betydande inflytande på hur verksamheten drivs vidare.

Folkpartiet motsätter sig de omfattande statliga subventioner för utbyggnaden av det digitala marknätet som nu föreligger. Folkpartiet anser att marknaden kan ta ett större ansvar när det gäller utbyggnaden av distributionsnätet. Distributionen behöver inte vara en tung utgiftspost ens när både ett digitalt och analogt nät ska användas parallellt. Public service-programmen är genom sitt innehåll och attraktionskraft en tillgång för alla distributörer. Det har gjorts tydligt i och med att Sveriges Television har gjort upp med Canal Digital om att få betalt för att satellitkanalen får distribuera SVT-program. Avtalet möjliggjordes genom en regeländring helt nyligen och visar hur medielandskapet förändrats och hur public service kan agera med ett modernt synsätt.

Regeringen utlovade våren 2001 i sin proposition Radio och TV i allmänhetens tjänst att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté för att göra en samlad översyn av public service-uppdraget och public service-företagens förutsättningar. Detta har ännu inte blivit av, och Folkpartiet vill därför uppmärksamma regeringen på att det brådskar i denna fråga.

Ökade resurser till trossamfunden och idrotten

Folkpartiet anser att trossamfundens stora ansvarsområde motiverar en höjning av anslaget. Därför föreslår vi att detta anslag höjs med 10 miljoner kr utöver vad regeringen föreslår.

Folkpartiet lämnar en separat motion för idrottsfrågorna. I motionen redovisar partiet sina ståndpunkter för en genomtänkt idrottspolitik och idrottens betydelse för samhället. Folkpartiet föreslår att anslaget till idrotten ökas med 10 miljoner kr, vilka framför allt ska användas för att bekämpa dopning.

Slutord

Ur kulturen ska den enskilde kunna växa genom att ta emot inspiration, kunskap och stimulans. Vi menar att en aktiv kulturpolitik leder till ökad livskvalitet för människor i vårt land. Kulturpolitikens övergripande mål är att stärka humanismens och demokratins ideal i vårt samhälle. Ett samhälle med ett rikt kulturliv leder till fria och medvetna medborgare och får genom dessa ett motgift mot totalism.

Stockholm den 22 oktober 2002

Lennart Kollmats (fp)

Cecilia Wikström (fp)

Hans Backman (fp)

Torkild Strandberg (fp)

<
Till toppen