Till innehåll på sidan

Kooperativ hyresrätt

Motion 2007/08:C365 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
s2033

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

Motivering

Genom alla tider och i alla former av samhällen har människor samarbetat för att lösa gemensamma problem och tillgodose gemensamma ekonomiska behov. Det är ur denna tradition som den kooperativa idén har sprungit. Ordet kooperativ kommer av det latinska cooperatio och betyder just samarbete. Man kan säga att ett kooperativ är ett företag som drivs i föreningsform. Det kooperativa företaget bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande från medlemmarna, eller ägarna. Både inflytande och ansvar fördelas lika mellan kooperativets medlemmar, och alla medlemmar har lika rösträtt. Om kooperativet går med vinst fördelas den utifrån de regler man fastställt i stadgarna.

Kooperativ hyresrätt ger inflytande över boendet till låg kostnad

Den kooperativa hyresrätten är den bostadsform som är minst känd hos allmänheten. Ändå har den många fördelar och vi anser att det finns flera anledningar att på olika sätt arbeta för att främja kooperativ hyresrätt.

Med kooperativ hyresrätt får de boende själva de formella förutsättningarna som behövs för att besluta över hyresnivå och hur fastighetsförvaltning ska gå till. I stort sammanfaller möjligheterna till inflytande och boende­demokrati inom kooperativ hyresrätt med de möjligheter som ges för bostadsrättsför­eningar.

Den som flyttar in i kooperativ hyresrätt betalar en fast ekonomisk insats som betalas tillbaka den dag man flyttar ut. På en bostadsmarknad med höga priser erbjuder den kooperativa hyresrätten ett attraktivt boende även för den med låg inkomst. Om den lokala bostadsmarknaden tvärtom har låga priser innebär ett medlemskap i en kooperativ hyresrättsförening inget eller mycket lågt ekonomiskt risktagande.

Seniorbostäder i kooperativ hyresrätt i den efterfrågade form som beskrivits i den offentliga utredningen ”Äldrepolitik för framtiden”1 har även börja växa fram över landet. Ett exempel på det är Seniorforum Bo i Nacka (ägarmodell) och Laholmshem som bygger ett nytt boende med kooperativ hyresrätt för äldre som vill flytta från villan till en bekväm lägenhet (hyresmodell).

Flera kommuner har börjat se möjligheten att öka den sociala integrationen i miljonprogramsområdena genom att ombilda delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till kooperativ hyresrätt. Även vid situationer av större utförsäljningar av allmännyttiga eller privata hyresrätter skulle den kooperativa hyresrätten kunna utgöra ett angeläget alternativ för bostadsinnehavarna.

Den kooperativa hyresrätten har visat sig vara ett intressant alternativ för nyproducerade lägenheter. Mindre kommuner vars kommunala bostadsbolag har låg likviditet, får med kooperativ hyresrätt möjlighet att bygga nya bostäder inom ramen för sitt kommunala bostadsföretag. Genom att hyresgästerna betalar en insats för bostaden får bostadsbolaget viktigt stöd till finansieringen för nyproduktion. Exempel på detta finns bl.a. i Kil i Värmland, i Kristinehamn, i Ale och i Falkenberg. Det spekulationsfria inslaget i kombination med rimliga insatser väcker ofta stort intresse. De hushåll som är mest intresserade av de nya bostäderna med kooperativ hyresrätt är, enligt SABO, äldre personer som bor i villa men som vill flytta till en nyproducerad lägenhet i samma kommun. Genom att sälja villan kan de betala insatsen och få ett bekvämt boende. Bostadsmarknaden i kommunen påverkas positivt genom att flyttkedjorna kommer igång. Unga familjer kan flytta till villorna när de äldre får ett nytt attraktivt boende.

Boverket har visat att det finns ett stort potentiellt intresse för den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform.2 Samtidigt råder det en utbredd kunskapsbrist, vilket i sin tur leder till att alltför få ges reella förutsättningar att kunna uttrycka en klar efterfrågan. Hyresgäster som ställs inför utförsäljnings- eller ombildningssituationer ges i praktiken ingen möjlighet att pröva den kooperativa hyresrätten som ett alternativ. Bristen på information och rådgivning gör även att upplåtelseformen osynliggörs i samhällsdebatten. Det finns idag ingen myndighet som har ett uttalat uppdrag att bistå med information om den kooperativa hyresrätten. Vi föreslår därför att Boverket ges i uppdrag att samla kunskap och sprida information om kooperativ hyresrätt.

Stockholm den 1 oktober 2007

Birgitta Eriksson (s)

Christer Adelsbo (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Lennart Axelsson (s)

Laila Bjurling (s)

Kerstin Engle (s)

Lars U Granberg (s)

Monica Green (s)

Billy Gustafsson (s)

Lena Hallengren (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Elisebeht Markström (s)

Ronny Olander (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Thomas Strand (s)

Göte Wahlström (s)

Lars Wegendal (s)

Britta Rådström (s)

Inger Jarl Beck (s)

Christer Engelhardt (s)

[1]

SOU 2003:91.

[2]

Koope

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.