Till innehåll på sidan

Komplett dubbelspår Hallsberg-Degerön och utbyggd kapacitet på Hallsbergs rangerbangård

Motion 2017/18:2179 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för ett komplett dubbelspår Hallsberg–Degerön och en säkrad expansion av Hallsbergs rangerbangård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att stärka näringslivets konkurrenskraft och samtidigt minska godstransporternas negativa klimatpåverkan är det nödvändigt att mer gods flyttas från lastbil till järnväg. Bland annat har Näringslivets transportråd under många år drivit frågan om att bygga komplett dubbelspår istället för nuvarande enkelspår på sträckan Hallsberg–Mjölby. Sträckan anses vara av otvetydigt nationellt intresse. Så länge sträckan inte är komplett dubbelspår och färdigställd så kommer den fortsatt vara en getingmidja för godstrafiken och därmed också persontrafiken genom Sverige.

Om vi koncentrerar oss på godstrafiken så berör detta inte bara godstransporter till Örebro län utan det berör hela Mälardalen och Stockholm samt är av stor betydelse också för norra Sverige och norra Skandinavien. Vi pratar nu om att säkerställa export och import ut mot Europa. Kapacitetsbegränsningen kvarstår så länge dubbelspåret inte blir klart. I detta sammanhang måste utbyggnaden av Hallsbergs rangerbangård också ses. Menar vi allvar med att godset ska upp på järnväg så måste det naturligtvis snabbt göras möjligt att färdigställa utbyggnaden av bangården i Hallsberg.

Den av Trafikverket föreslagna senareläggningen rimmar illa med skrivningarna i planförslaget om att förbättra förutsättningarna för näringslivet eller regeringens skrivning i direktiven att Godsets framkomlighet är en prioriterad fråga för regeringen. Kvarstående enkelspår på sträckan Hallsberg–Mjölby innebär flaskhalsar som istället hämmar godsets framkomlighet.

Den av Trafikverket föreslagna långsamma utbyggnadstakten gör att full effekt inte nås på många år. Ett komplett dubbelspår hela vägen mellan Hallsberg och Mjölby och en säkrad expansion av kapaciteten på Hallsbergs godsbangård innebär ökad kapacitet för godståg samt en möjlighet till utökning av persontrafiken, god punktlighet för såväl gods- som persontåg och förbättrad säkerhet längs med sträckan.

Fokus borde läggas på att snarast och en gång för alla säkerställa att den kapacitet på systemnivå som näringslivet under lång tid efterfrågat kan färdigställas, och det snabbt. Det gäller inte minst ett komplett dubbelspår hela vägen mellan Hallsberg och Mjölby och en säkrad expansion av kapaciteten på Hallsbergs godsbangård.

 

 

Matilda Ernkrans (S)

 

Eva-Lena Jansson (S)

Håkan Bergman (S)

Lennart Axelsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för ett komplett dubbelspår Hallsberg-Degerön och en säkrad expansion av Hallsbergs rangerbangård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.