Till innehåll på sidan

Kärnkraft för klimatet, jobben och trygg elförsörjning

Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Hallands län finns idag fyra kärnkraftsreaktorer i drift. Erfarenheterna av Ringhals kärnkraftverk är goda och det finns anledning att även i framtiden fortsätta satsa på svensk kärnkraft. Att alliansregeringen öppnade för att ersätta befintliga kärnkrafts­reaktorer är mycket välkommet och viktigt för svensk konkurrenskraft. Energiöverens­kommelsen från 2016 befäster detta.

För svenska företags konkurrenskraft och för svensk basindustri som sysselsätter upp till 300 000 människor är tillgången till en stabil och trygg energiförsörjning direkt avgörande. Samtidigt är det viktigt att alltid våga lyfta blicken bortom det omedelbara och redan nu möjliggöra framtidens energimarknad i Sverige.

Överenskommelsen innebär att Sverige kommer att ha kärnkraften kvar under överskådlig tid, samtidigt som det kommer att finnas goda möjligheter att bygga ut det förnybara, inte minst vattenkraften, och mer resurser kommer att göras tillgängliga för nya energislag. Detta är ett resultat av att Moderaterna har tagit ansvar för Sveriges långsiktiga energiförsörjning.

Överenskommelsen innebär också att det inte finns något stoppdatum för kärn­kraften samt att man öppnar upp för möjligheten att bygga ny kärnkraft på befintliga platser. Tillsammans med en expressavskaffad effektskatt 2017–2018, utökade placeringsreglementen och utredning om förlängda driftstider så skapas goda förutsätt­ningar för en trygg elproduktion från svensk kärnkraft.

I dag står kärnkraften för cirka 40 % av Sveriges elproduktion. För att kunna möta framtidens allt större elbehov bör det därför ske en ansvarsfull utveckling av kärn­kraften. Lösningen måste också vara konkurrensneutral i förhållande till andra klimat­smarta kraftslag. Utan att öka dessa anslag bör kärnkraften kunna ingå i kategorin som kan få de stöd som finns.

Om intresset finns skulle Sverige kunna bli ett föregångsland i Europa och världen med konkurrenskraftig och säker tillgång till klimatsmart energiproduktion. Sverige har stora möjligheter att nå ett överskott av klimatvänlig el för export, vilket skulle minska koldioxidutsläppen i Europa. Det är samtidigt ofrånkomligt att kärnkraften kommer att vara en stark, viktig och realistisk grundpelare under en överskådlig framtid.

Eftersom riksdagen nu beslutat att befintliga reaktorer kan ersättas med nya, bör frågan om en fortsatt långsiktig strategi för klimatvänlig och ekonomiskt hållbar energiproduktion ses över. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energi­försörjning, företagens konkurrenskraft och klimatpolitiken.

 

 

Jörgen Warborn (M)

 

Ulrika Jörgensen (M)

Lars Püss (M)

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Näringsutskottet
    Betänkande 2018/19:NU14

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.