Till innehåll på sidan

Insatser för att underlätta företagande för invandrare

Motion 2012/13:N238 av Annelie Enochson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om start och drift av företag till nyanlända under deras introduktionstid inom etableringsperioden.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda insatser när det gäller företagsrådgivning bör erbjudas utlandsfödda företagare i alla Sveriges kommuner.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda svenska för företagare i olika branscher, tillsammans med för branschen relevant kunskap i lagar och regelverk.2

1 Yrkande 1 hänvisat till AU.

2 Yrkande 3 hänvisat till UbU.

Motivering

I dag drivs vart åttonde småföretag av personer med utländsk bakgrund. Bland unga företagare (upp till och med 30 år) drivs en femtedel av företagen av personer med utländsk bakgrund. En fjärdedel av företagen (24 procent) drivs av kvinnor. Det är något fler än bland företag som drivs av personer som har svensk bakgrund, där andelen är 22 procent.

Företagare med utländsk bakgrund vill i högre utsträckning än företagare med svensk bakgrund att företaget ska växa, både när det gäller omsättning och antal anställda. Detta gäller småföretag i alla storleksklasser, från dem som inte har några anställda alls till de företag som har mellan 10 och 49 anställda. Sambandet gäller också inom de flesta branscher.

I budgetpropositionen för 2008 beslutade regeringen att avsätta 60 miljoner kronor för att främja företagande bland personer med utländsk bakgrund. Tillväxtverket fick uppdraget att ta fram och ansvara för ett nationellt program, vilket fick namnet Företagare med utländsk bakgrund 2008–2010 och startade våren 2008.

Det övergripande syftet med programmet var att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag inom målgruppen. Programmet skulle bidra till det näringspolitiska målet genom att företagare med utländsk bakgrund fick bättre förutsättningar att låta sina företag växa och utvecklas.

Förutsättningarna att starta och driva företag behöver även i dag bli bättre för personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Jag föreslår därför att de som kommer till Sverige från andra länder med ambitionen att starta eget, eller att ta över och driva företag, ska få bättre vägledning för detta redan under etableringsperioden, inom den obligatoriska samhällsorienteringen. En sådan insats är bra ur integrationssynpunkt.

Många kommuner arbetar bra med kontakter för företagsrådgivning till alla sina invånare, men särskilda insatser kan göras för att bättre tillgodose de behov som finns i varje kommun och som människor från olika länder har. Det handlar om språk- och kulturkompetens, uppsökande verksamhet, skriftlig information samt utbildningsinsatser.

En viktig aktör när det handlar om att bidra med kompetens är Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS, som grundades 1996 för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige. IFS samarbetar med det statliga näringslivsutvecklingsbolaget Almi och kan utvecklas ännu mer som samarbetspartner till de övriga företagsrådgivarorganisationerna, till exempel Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Coompanion.

För att ytterligare förbättra möjligheterna för invandrare att starta företag bör de även erbjudas undervisning i svenska för företagare i olika branscher, tillsammans med relevant utbildning i kunskaper som behövs i respektive bransch. De kunskaper som är relevanta kan nämligen skilja mycket mellan olika branscher, till exempel när det handlar om kontakter med myndigheter för anställningar, ekonomiska spörsmål, tillstånd och regelverk.

Företagare med utländsk bakgrund är en stor tillgång för det svenska samhället. Genom att underlätta för människor att förverkliga sina affärsidéer förbättrar vi för det svenska näringslivet samtidigt som etableringen av nyanlända invandrare underlättas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Annelie Enochson (KD)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om start och drift av företag till nyanlända under deras introduktionstid inom etableringsperioden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda insatser när det gäller företagsrådgivning bör erbjudas utlandsfödda företagare i alla Sveriges kommuner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda svenska för företagare i olika branscher, tillsammans med för branschen relevant kunskap i lagar och regelverk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.