Infrastrukturen i Västernorrland

Motion 2014/15:1944 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i infrastrukturen i Västernorrland.

Motivering

Utmed Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med ca 750 000 invånare samt en betydande del av svensk basindustri med hög tillväxtpotential. En nödvändig förutsättning för fortsatt gynnsam utveckling är tillgången till effektiv infrastruktur. Hög kapacitet och pålitlig trafik på järnvägar är helt avgörande för såväl näringslivet som samhällsutvecklingen i övrigt.

Basindustrin i norr är en av de viktigaste motorerna för tillväxten i landet, och dess produkter fraktas till stor del på järnväg. Företagen beräknar dessutom att godsvolymerna kommer att öka med 50 procent fram till år 2025. Bristerna i godstransportsystemet är dock så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Detta medför negativa konsekvenser även för miljön och trafiksäkerheten på grund av att lastbilstransporterna ökar.

Godstransporterna från skogs- och pappersindustrin i Västernorrland ut till världsmarknaden ger jobb och exportinkomster för vår välfärd. En investering i högre kapacitet i infrastrukturen efter Norrlandskusten är därför nödvändig.

Botniska korridoren är transportkorridor som binder samman råvaruproduktionen i norra Sverige och förädlingsindustrin och marknaden i södra och mellersta Sverige och i Europa. Det är den dominerande godskorridoren i norra Europa och består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Korridoren fortsätter genom godsstråket Bergslagen vidare till anslutningen mot Nordiska triangeln i Mjölby. I stora delar av Europa är vägarna igenkorkade av lastbilar, varför EU är beredd att stödja byggandet av olika transportkorridorer på järnvägar. Då Botniska korridoren är just en sådan transportkorridor borde det finnas goda möjligheter till delfinansiering från EU. Det är angeläget att regeringen kraftfullt arbetar för att detta projekt genomförs.

Att Botniabanan har byggts är mycket positivt, men behöver en bättre koppling till det nationella järnvägsnätet. För att kunna nyttja investeringen fullt ut måste den kompletteras med investeringar i Ådalsbanan och Ostkustbanan. Ådalsbanan är viktig för godstransporter för framför allt skogs- och pappersindustrin. Den nedre delen av Ådalsbanans anslutning till Botniabanan har rustats upp, men den för industrin viktiga norra delen av banan har förfallit sedan 1970-talet och kan inte användas fullt ut. Den låga standarden innebär långsamma och dyra transporter. Industrierna beräknar att godsvolymerna kommer att öka kraftigt, vilket kräver att banan rustas upp. Upprustning skulle också möjliggöra persontrafik på sträckan, vilket skulle innebära nya utvecklingsmöjligheter för Västernorrlands län. Ombyggnad av Ådalsbanans norra del skulle också dessutom göra det möjligt att omdirigera tågtrafiken vid driftstopp mellan stambanan i Norrlands inland och järnvägen längs kusten. Det skulle skapa trygghet för industrin även i andra delar av Sverige.

Ostkustbanan har en viktig funktion, då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. När Botniabanan och Ådalsbanan är i bruk blir Ostkustbanans roll som en länk mellan norra och södra Sverige ännu tydligare. Idag är banan överbelastad mellan Sundsvall och Hudiksvall och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela sträckan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

Den låga standarden på Mittbanan är en flaskhals i transporterna från Finland till Atlantkusten i Norge. Därtill behövs ett nytt triangelspår i Bergsåker och Maland utanför Sundsvall samt investeringar i våra vägar, där högsta prioritet är upprustning av E14 Matfors–Sundsvall och förbifart Örnsköldsvik.

Utöver transporter är väl fungerande telefoni och it idag nödvändiga för enskilda personer och företag. Allt mer av offentlig och kommersiell service förutsätts ske genom telefon och datorer, varför det också är en fråga om demokrati. Tillgången till telefon och bredband har en helt avgörande betydelse för näringslivets utveckling på landsbygden. Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta och tillfredsställande mobiltäckning ska finnas i hela vårt land.

.

Jasenko Omanovic (S)

 

Eva Sonidsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Susanne Eberstein (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i infrastrukturen i Västernorrland.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.