Till innehåll på sidan

Infrastruktur i Skåne

Motion 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
m1708

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättringar av infrastrukturen i Skåne.

Motivering

Skåne är en viktig tillväxtmotor i Sverige. Det geografiska läget ger goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i regionen, och hela Öresundsregionen är en av Nordens viktigaste tillväxtregioner.

Det geografiska läget innebär också att en stor del av transportarbetet till och från Sverige genomförs här. Skåne är Sveriges främsta transitregion och Sveriges port mot resten av Europa.

För att Skåne ska kunna fortsätta att fylla dessa båda viktiga roller – tillväxtmotor och transitregion – krävs välfungerande infrastruktur. Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser hänger ihop i ett sammanflätat trafiksystem där brister i någon del snabbt kan skapa problem även på helt andra håll.

Både person- och godstransporterna med järnväg har exempelvis ökat dramatiskt i Skåne de senaste åren. I takt med att regionen växer och integreras bättre ökar också resandet. Det gäller resor inom, genom samt till eller från regionen. Behovet av och efterfrågan på miljövänliga godstransporter gör att många företag strävar efter att föra över godstransporterna till järnväg. I allt väsentligt är detta en positiv och önskvärd utveckling.

Det ökade trycket på infrastrukturen medför dock att det har varit svårt att hålla jämna steg med investeringarna. Effekten har blivit flaskhalsar som ställer till problem som dessutom sprider sig i trafiksystemen.

Det är angeläget att hålla högt tempo i arbetet med att bygga ut infrastrukturen i regionen för att minimera problemen. Ofta sker ökningarna i transportmängder och resande mycket snabbt och det är inte ovanligt att investeringar i konkreta objekt visar sig vara otillräckliga redan innan de hunnit bli färdigställda. Citytunneln i Malmö är ett exempel på detta.

Det är därför angeläget att ligga långt fram i planeringen och fortsätta utbyggnaden av den skånska infrastrukturen för att systemen även framgent ska klara av att möta ökande resmängder och hårdare krav på punktlighet och funktion.

Nedan listas några av de projekt som är mest angelägna för att skapa en välfungerande infrastruktur i Skåne.

Dubbelspår längs hela Västkustbanan

Riksdagen beslutade redan 1992/93 att hela Västkustbanans sträckning, från Malmö till Göteborg, skulle byggas ut till dubbelspår. Idag, nästan 20 år senare, kan vi konstatera att det fortfarande inte är genomfört. Så länge inte dubbelspår finns längs hela sträckan nyttjas inte de genomförda investeringarna fullt ut. Det måste därför anses ha hög prioritet att färdigställa dubbelspårsutbyggnaden å det snaraste. Mellan Malmö och Lund krävs utbyggnad till fyra spår.

Fast förbindelse Helsingborg–Helsingör

Öresundsbron är en succé. Men brons framgångar kommer inom kort att medföra betydande kapacitetsproblem avseende både gods- och persontransporter. När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar 2018 kommer kapacitetsbristerna att bli allvarliga. Olika utredningar inom det så kallade IBU-projektet1 visar tydligt på behovet av ytterligare en fast förbindelse. Studierna visar också på goda möjligheter till egenfinansiering både av en förbindelse Helsingborg–Helsingör i sig och av delar av anslutningarna genom den så kallade Ring 5 över Själland. Det är mycket glädjande att regeringen har tagit tag i den här frågan och påbörjat planeringsarbetet genom att initiera en svensk-dansk utredning av frågan.

För att klara all pendeltrafik inom 25–30 år behövs emellertid ytterligare fasta förbindelser över Öresund, då Öresundsbron och en fast HH-förbindelse inte kommer att täcka behoven. En ny tunnel mellan Malmö och Köpenhamn är därför nödvändig inom en snar framtid efter det att HH-förbindelsen byggts.

Simrishamnsbanan

Simrishamnsbanan2 är ett angeläget projekt för att länka samman östra och västra Skåne. När Simrishamnsbanan är utbyggd blir det möjligt att på under timmen åka sträckan Simrishamn–Malmö och på mindre än halvtimmen sträckan Sjöbo–Malmö. Det innebär att det blir avsevärt bättre pendlingsmöjligheter. Vi får också en bättre balans i Skåne mellan öst- och västsidan som gör att Skåne blir rundare.

E22, E65 och E6

Det är angeläget att hela E22-sträckningen – inte bara genom Skåne – byggs ut till full motorvägsstandard. Även E65 mellan Malmö och Ystad är hårt belastad och olycksdrabbad och behöver byggas ut, inte minst av trafiksäkerhetsskäl. På delar av E6 mellan Malmö och Helsingborg är trafikmängderna så stora att det är nödvändigt att bygga ut den befintliga motorvägen till trefilig väg i båda riktningarna.

Hamnar

Trelleborgs, Helsingborgs och Malmö hamnar är viktiga delar av det svenska transportsystemet. Hamnarna är därmed av nationellt intresse. Behovet av ett fullgott infrastrukturnät i anslutning till dessa hamnar är därmed av yttersta vikt.

Flyget

Copenhagen Airport (Kastrup) är Nordens största flygplats och är huvudflygplats för utrikes resor för en stor del av södra Sverige. Flygplatsen och förbindelserna med den är således en angelägenhet inte bara för Danmark utan i högsta grad också för Sverige. I Skåne finns idag tre större flygplatser; Sturup, Ängelhom/Helsingborg och Everöd/Kristianstad. Sturup är Skånes största flygplats och bör på sikt få järnvägsförbindelse, exempelvis genom den så kallade Sturupsaxeln med koppling till Kastrup. Ängelholm/Helsingborgs flygplats övergår nu i privat regi, vilket öppnar nya spännande utvecklingsmöjligheter som kan utgöra goda exempel för framtida förändringar även på annat håll.

Dessa förslag står samtliga skånska moderata riksdagsledamöter bakom.

Stockholm den 26 oktober 2010

Jonas Jacobsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Christine Jönsson (M)

Olof Lavesson (M)

Kajsa Lunderquist (M)

Göran Montan (M)

Gunilla Nordgren (M)

Margareta Pålsson (M)

Patrick Reslow (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Hans Wallmark (M)

Boriana Åberg (M)

[1]

http://www.ibu-oresund.se/

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.