Till innehåll på sidan

Industriprogrammet

Motion 1997/98:Ub259 av Tuve Skånberg och Ingrid Näslund (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Industriprogrammet är ett av gymnasieskolans 13 yrkesförberedande program. Programmet ersatte kurser från de gamla utbildningarna verkstadsteknisk, träteknisk, processteknisk, textil- och beklädnad samt tryckeriteknisk utbildning. Förändringarna i dessa branscher vad gäller arbetsorganisation och produktionsteknik är stora och många gånger likartade, och motiverar en gemensam utbildning. Läroplanen är framtagen i samarbete med näringslivet. Näringslivets behov av arbetskraft utbildad för en modern industri är stort. Eftersom arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten, är stor, kunde man vänta att tillströmningen till Industriprogrammet skulle vara stor. Antalet sökande till programmet är dock få. Sedan 1984 har det minskat med två tredjedelar och samtliga år har antalet erbjudna platser överstigit antalet förstahandssökande så att det ungefär varit två platser per sökande. Ca tusen elever har tagits in på programmet som deras andra- eller tredjehandsval, vilket naturligtvis inverkat menligt på deras motivation.

En arbetsgrupp har undersökt skälen bakom den låga rekryteringen. Man rapporterar (Ds 1996:53) att elever som inte sökt programmet betecknar industrijobb som ”skitigt, tungt, instängt, oflexibelt, monotont, osv”. Dessa beteckningar ger inte en relevant och realistisk bild utan visar snarare på ogrundade, förutfattade meningar om vad industriarbete idag innebär. För att förändra denna dåliga insikt i industrins värld är naturligtvis såväl studie­besök som information nödvändiga.

Det vore också mycket värdefullt om själva beteckningen på utbildningen gavs en mer rättvisande och positiv benämning, såsom Teknikerprogrammet. Att utbilda sig till tekniker skulle i ungdomarnas öron klinga positivt och de skulle låta informera sig om utbildningen och sedan gå den i större utsträckning än idag. Genom detta skulle arbetslösheten sjunka och närings­livet få den rätt utbildade arbetskraft man behöver. Samhällsvinsterna skulle vara betydande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra namnet på Industriprogrammet till Teknikerprogrammet.

Stockholm den 6 oktober 1997

Tuve Skånberg (kd)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra namnet på Industriprogrammet till Teknikerprogrammet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra namnet på Industriprogrammet till Teknikerprogrammet.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.