Till innehåll på sidan

Idrott

Motion 1997/98:Kr518 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och engagerar många. Det ideella arbete som utförs i klubbarna är mycket stort. Det har den omfattningen att om det skulle ersättas ekonomiskt vore inte detta möjligt.

Idrotten har en viktig funktion i samhället att stimulera ungdomar till positiva aktiviter och till att motionera. Som en resurs i friskvårdsarbetet är idrotten mycket värdefull. Utöver det att idrotten engagerar utövare, ges människor också underhållning och spänning. Idrotten engagerar utövare, ledare och supportrar. För alla har idrotten ett stort värde, som fritidsysselsättning och för att komma tillsammans och göra något gemensamt. Man kan också säga att idrotten fostrar ungdomar i demokrati. Varje klubb har funktionärer som sköter och leder verksamheten, alla medlemmarna deltar på olika sätt i verksamheten och blir också involverade i den demokratiska process som beslut i klubben innebär. Kort sagt: idrotten har många och stora värden. Det är viktigt att ge idrotten och föreningslivet över huvud taget rimliga arbetsförutsättningar. Det statliga stödet skall utformas så att verksamheten kan bedrivas på rimliga villkor. Centerpartiet har krävt att idrottens förutsättningar skulle utredas, det fanns för många frågetecken och den socialdemokratiska regeringen syntes inte villig att genomföra de förändringar i finansiering av föreningars verksamhet som var beslutade och på gång att genomföras. Riksdagen beslutade om utredningen, som nu börjat sitt arbete. Utredningens uppgift är att formulera mål för statens stöd till idrotten, bl.a. förhållandet mellan bredd och elitidrott, kvinnors och mäns lika möjligheter, idrottens betydelse för unga människor och betydelsen ur folkhälsosynpunkt. Mot den bakgrunden avvaktar vi utredningens förslag. Det finns dock några saker som vi redan nu vill påpeka.

Tipstjänst

Fyrpartiregeringen arbetade med en inriktning som innebar att ungdomsorganisationerna skulle överta Tipstjänst och därigenom ha en långsiktig finansiering. När Socialdemokraterna kom till makten vände den nya regeringen på kuttingen, det skulle inte bli något övertagande av Tipstjänst. Det skulle man ju kunna leva med om det hade blivit något annat istället men det blev det inte! För Centerpartiet är det viktigt att idrottens finansieringsfrågor löses långsiktigt på ett tillfredsställande sätt. Att Tipstjänst inte överförs till ungdomsorganisationerna får vi nu acceptera. En annan lösning måste då snabbt till, idrotten bör då istället tillföras en avkastning från tips och spel som är tillräckligt stor för att klara idrottens långsiktiga finansiering. I dag är klubbarnas ekonomi i alltför stor utsträckning upphängd på lotter och spel. Bingolotto är räddaren just nu. Men hur länge? Staten får inte sitta och vänta på att situationen blir svårare. Klubbarnas ekonomi är ofta mycket ansträngd och en lösning efterlängtad. Centerpartiet har i olika sammanhang krävt mer pengar till idrotten. Har inte statskassan möjlighet att öka stödet måste pengarna komma någon annan stans ifrån. Vi kan inte se att något bättre alternativ finns än att göra den överföring från spel till idrotten som det redan finns beslut om och varit planerad sedan länge. Därefter återstår en angelägen fråga för idrottsrörelsen att få ut pengarna i rörelsen till alla små och stora klubbar. Det är viktigt för samhället att så sker eftersom det är ute i de små klubbarna som den verkliga verksamheten finns och det är där som ungdomar får stimulans till aktivitet och ges en fysisk och demokratisk fostran. Det är mycket angeläget att idrottens finansieringsfrågor löses, detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Högskoleutbildning

Det har uppstått en diskussion om idrottskvinnors och -mäns förutsättningar att få plats på högskolorna. Utbildningsministern har i frågestund i riksdagen uttalat att han inte anser att det finns något utrymme för att särskilt beakta idrottsprestationer annat än för sådana utbildningar som leder till yrken där detta är relevant. Utbildningsministern anser också att de avtal som några universitet och högskolor har slutit med idrottsförbund om särbehandling av elitidrottare vid urval av sökande till högskolan inte är förenligt med likvärdig behandling. Vi ser inte det som en särbehandling utan som ett praktiskt sätt att ordna de sociala förhållandena för elitidrottare och det är en viktig fråga. Det är viktigt att de ungdomar som satsar på idrott får möjlighet att studera. Idrottsgymnasierna har den motiveringen och de avtal som slutits mellan idrottsrörelsen och några universitet och högskolor har samma syfte. Det är av vikt att möjligheter skapas för att ge detta utrymme. Att ha ett avtal på ett visst antal platser vid en högskola är en bra lösning. Det ger inte utrymme för godtycke och spelreglerna är klara från början. Elitidrotten ställer krav på utövarna och enligt vår uppfattning finns det motiv att uppmuntra dessa ungdomar. Ibland krävs att den hårdsatsande idrottaren måste flytta för att få rätt förutsättningar för sin idrott. Då anser vi att det är riktigt att det finns möjligheter till studier. Vi vill förslå riksdagen att göra ett uttalande med innebörden att dessa möjligheter på något sätt tryggas. Den exakta lösningen har vi inte men den tror vi att de inblandade parterna kan ordna. Regeringen bör snarast komma med förslag på hur det skall utformas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrottens finansiering,

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om studieplatser för elitidrottare vid universitet och högskolor.1

Stockholm den 6 oktober 1997

Lennart Brunander (c)

Kjell Ericsson (c)

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrottens finansiering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrottens finansiering
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om studieplatser för elitidrottare vid universitet och högskolor.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om studieplatser för elitidrottare vid universitet och högskolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.