Till innehåll på sidan

Hyresgästens ställning vid allvarlig skada av lägenhet

Motion 2007/08:C349 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
s14025

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidtaga åtgärder för att förändra 12 kap. jordabalken för att stärka hyresgästens ställning.

Motivering

Det råder stor oklarhet över hur lagstiftningen ska tolkas när det gäller besittningsskydd då lägenhet blivit allvarligt skadad vid till exempel brand eller annat sabotage som lägenhetsinnehavaren inte varit vållande till.

Det är helt orimligt att fastighetsägaren har rätt att upphäva hyresavtal vid förstörelse trots att hyresgästen inte varit vållande till densamma. Hösten 2007 uppmärksammades ett sådant fall där tingsrättens dom i målet gav fastighetsägaren rätt att säga upp gällande hyresavtal. Enligt hyresgästföreningen finns det fyra liknande fall som tidigare prövats av tingsrätt och hovrätt, men där har övervägande utslaget blivit till hyresgästens fördel.

Om besittningsskydd inte gäller när man som hyresgäst kanske bäst behöver det, är det ett tecken på att lagstiftningen inte ger hyresgästen tillräckligt gott skydd. Det är klart att det skapar oro hos lägenhetsinnehavarna om det finns sådana luckor i lagstiftningen att man riskerar att bli vräkt när lägenheten blivit saboterad av okänd anledning. Att mista personliga ägodelar, minnen etc. vid en sådan tragedi, att vara helt i händerna på godtycke från fastighetsägaren sida och att inte ges möjlighet att återvända till bostaden efter upprustning är inte en mänsklig behandling.

Om en hel fastighet brinner upp kan det finnas starka skäl till att fastighetsägaren låter bli att bygga upp fastigheten, men om en lägenhet däremot förstörs vid till exempel en brand måste det vara naturligt att lägenheten återställs om inga särskilda skäl föreligger. Det borde även innebära att hyresgästen också har företrädesrätt till lägenheten när den är återställd.

För att ingen ska bli orättvist och dubbelt drabbad av en sådan tragisk händelse som ovan beskrivits måste regeringen snarast se över nu gällande lagstiftning.

Stockholm den 2 oktober 2007

Sylvia Lindgren (s)

Bosse Ringholm (s)

Börje Vestlund (s)

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidtaga åtgärder för att förändra 12 kap. jordabalken för att stärka hyresgästens ställning.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.