Till innehåll på sidan

Homosexuella och läroplanen

Motion 1999/2000:Ub234 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-10-05
Hänvisning
1999-10-12
Bordläggning
1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Skolan skall bekämpa fördomar
För de barn som i dag lever med homosexuella föräldrar är det viktigt att
skolans personal har goda kunskaper om homo- och bisexualitet. En
okunnig eller fördomsfull attityd kan betyda att såväl barn som föräldrar
känner sig ovälkomna och åsidosatta. Homosexuella ungdomar är en
annan grupp, som är beroende av skolpersonalens attityder och
kunskaper. För unga homo- eller bisexuella saknas vanligen förebilder att
identifiera sig med. De flesta unga homosexuella går igenom en
"komma-ut-process", då svåra frågor måste bearbetas, samtidigt som
man upplever att det inte finns någon att vända sig till för att söka stöd.
Ännu finns i vårt samhälle många fördomar mot homo- och bisexuella.
Dessa fördomar kan se lite olika ut framför allt vad gäller homosexuella
kvinnor och män. Att människor bär på fördomar om det, som inte är så
vanligt, är förvisso inget märkvärdigt. Skolan har, som en del av sin uppgift,
att fostra elever till demokratiska värderingar och låta dessa komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling. Andra uppgifter är att var och en, som
verkar inom skolan, skall främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö.
2 1994 års läroplan
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och 1994
års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns en skrivning om
skolans grundläggande värden som lämnar allt för stort utrymme för
olika tolkningsmöjligheter. Hänvisningar till kristen tradition skapar
oklarhet om vilken som är skolans värdegrund med tanke på att det inte
finns "en" kristen tradition utan många, och att vissa värderingar som
under historiens lopp har försvarats med kristen tradition som argument i
dag framstår som djupt odemokratiska och stridande mot principen om
människors lika värde och rättigheter. Ett exempel är sexualsynen.
Medan många människor inom kyrkolivet accepterar homosexualitetens
likaberättigande anser andra att den är en dödssynd. Hänvisningen till
kristen tradition är olyckligt formulerad. Med just hänvisning till den
kristna traditionen finns det exempel på homosexuella personer som mist
sina arbeten inom friskolorna.
Med hänvisning till klassisk kristen tro har homosexualitet jämförts med
nazism och pedofili. Med samma hänvisning har domprosten i Uppsala
hotats för att ha upplåtit kyrkorummet för falsk förkunnelse. Samma krafter
säger sig kunna "bota" såväl homosexuella vuxna som ungdomar.
Formuleringen lämnar också för stort utrymme för exempelvis friskolorna att
föra en fördomsfull undervisning om homo- och bisexualitet.
Skrivningar som rör etiska frågor bör vara tydligare och inte öppna för
godtyckliga tolkningar. Är det rätt att kvinnan skall tiga i församlingen? Hur
skall skolan ställa sig ställa abortfrågan? Mot den bakgrunden bör
skrivningen i läroplanen tas bort. Detta bör riksdagen ge regeringen till
känna.
3 Ett skrämmande exempel
I Tjörns kommun har man i den lokala barn- och utbildningsplanen
skrivit in hänvisningen till den kristna värderingen med hänvisning till
1994 års läroplan. Skolans kommunalisering gör det alltså möjligt för en
kommun att tolka och besluta om vad som skall vara gällande
trosföreställning i den obligatoriska skolan.
Hösten 1998 fördes en diskussion vid Virginska skolan i Örebro gällande
avstängning av en skolpastor. Pastorn hade framfört att homosexualitet var
onaturligt och syndigt. Yttrandet stod enligt en del i strid med följande:
Riksdagen fastslog 1992 följande angående skolundervisningen om
homosexualitet:
Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att frågor om homosexualitet inte
behandlas isolerade utan blir integrerade på ett naturligt sätt i undervisningen
om samlevnad i olika ämnen och på olika stadier. Homosexuell samlevnad
måste erkännas och respekteras. Diskriminering av homosexuella får
självfallet inte accepteras. (Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU1)
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, som alltså styr
gymnasieskolans verksamhet) står följande:
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall
aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Pastorn får tycka vad han vill och han har också rätt att framföra sina
åsikter, men han kan inte samtidigt arbeta med elevvård. Den tillfälliga
avstängningen väckte mycket diskussion i Örebro och visar på
svårigheten när två styrande skrivningar kan krocka med varandra.

4 Hemställan

4 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om 1994 års läroplan vad gäller grundläggande
värderingar.

Stockholm den 30 september 1999
Tanja Linderborg (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Britt-Marie Danestig (v)
Mats Einars

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 1994 års läroplan vad gäller grundläggande värderingar.
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 1994 års läroplan vad gäller grundläggande värderingar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.