Till innehåll på sidan

HBT-frågor m.m.

Motion 2003/04:So568 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:So568

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

HBT-frågor m.m.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 4

Könsroller i kärleken 5

Medias bild av kärlek 6

Ett queer samhälle 6

Kärlekslöften 7

Civilrättsligt äktenskap 7

Transpersoner 8

Hets mot folkgrupp 8

Identitetshandlingar 9

Namnlagen 10

HBT- personer och vården 10

Intersexuella 11

Att byta kön 11

Förlegad lagstiftning 12

Diskriminering i arbetslivet 12

Utöka lagen om förbud mot diskriminering 13

Handlingsplan mot hatbrott och homofobi 13

Kärlekslivet 14

Sexualitet och barns könsidentitet 14

Sex- och samlevnadsundervisning 15

Läromedel 16

Preventivmedel 16

Att inte kunna få barn 17

Flera

Yrkanden (27)

 1. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt lägger fram förslag till lag om ett civilrättsligt äktenskap som är icke-diskriminerande och avser äktenskap mellan två personer av lika eller olika kön.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Svenska kyrkans och andra samfunds vigselförrättande inte skall ha civilrättslig följd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av lagstiftning och regleringar på reklam- och medieområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en bred utredning av transpersoner i samhället, deras problematik, livsvillkor och vilka förändringar som krävs för att transpersoner ska ha lika bra livsvillkor som andra personer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring så att även transpersoner omfattas av lagen om hets mot folkgrupp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statens folkhälsoinstitutet i större utsträckning bör komplettera undersökningar om HBT-personers hälsa med HBT-personers egna synpunkter och åsikter i beaktande om vad som skulle förbättra den.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av kompetenshöjning i vården vad gäller HBT-personer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen begär att regeringen ger Statens folkhälsoinstitut ett kontinuerligt uppdrag att uppmärksamma transpersoner ur ett folkhälsoperspektiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till den pågående Diskrimineringskommittén angående transsexuellas rätt till könsbyte.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen begär att regeringen ser över lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall och återkommer till riksdagen med förslag om en mer tidsenlig och tydligt icke-diskriminerande lagstiftning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen beslutar om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall genom att i 3 § ta bort kravet på att den ansökande skall vara ogift för att ny könstillhörighet skall kunna meddelas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen beslutar om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall genom att i 3 § ta bort kravet på att den ansökande skall vara svensk medborgare för att ny könstillhörighet skall kunna meddelas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att yrkesutbildningar generellt bör innehålla HBT-kunskap och HBT-perspektiv inom aktuellt yrkesområde.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en ny lagstiftning behövs som ger ett heltäckande skydd för elever i grund- och gymnasieskolan mot diskriminering och trakasserier, liknande den lagstiftning som i dag råder för studenter på högskola samt för arbetstagare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en enmansutredning för att ta fram förslag till en handlingsplan mot hatbrott och homofobi.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen begär att regeringen ger Skolverket i uppdrag att följa upp tidigare översyn av grundskolans sex- och samlevnadsundervisning som visat sig bristfällig och att krav ställs på åtgärder i de fall den inte förbättrats.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om institutionell diskriminering och översyn av läromedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i relevant lagstiftning i enlighet med vad i motionen anförs om diskriminering och att alla kvinnor oavsett sexuell läggning och eventuell parkonstellation har samma rätt till insemination.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om transsexuellas möjligheter att frysa könsceller före könskorrigering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler juridiska vårdnadshavare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att uppmärksamma partnermisshandel i homosexuella förhållanden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om smittskyddande åtgärder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen begär att regeringen låter se över på vilket sätt organisationsbidrag ges till de organisationer som verkar på området och komma med förslag om bättre, mer varaktiga lösningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sveriges möjlighet att agera påtryckare internationellt gällande HBT-frågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen begär att regeringen i FN driver frågan om en världskonferens med temat sexuell läggning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs att alla tjänstemän på Utrikesdepartementet bör få utbildning i HBT-kunskap för att få större kompetens och därmed kunna driva HBT-frågor internationellt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kartläggning av vilka som får avslag respektive beviljas turistvisum till Sverige, och av vilka skäl.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.