Hästens betydelse

Motion 2010/11:MJ278 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, som t.ex. arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för ett bättre djurskydd.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.1

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet.1

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdegrunder fortsätter att utvecklas för tävling med häst.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ridning och golf som friskvårdsförmån.2

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade regler för mervärdesbeskattningen inte får leda till att villkoren för ridning och annan föreningsdriven verksamhet försämras.2

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att hästsektorn ska vara en naturlig del av att utveckla landsbygden och bidra till att nå EU:s miljömål.

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka arbetet med regelförenklingar och förbättrade villkor för Sveriges entreprenörer, däribland inom hästnäringen.3

 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja fortsatt forskning för bättre djurvård och djurhälsa, inte minst för att förbättra hovhälsan.

1 Yrkandena 3 och 4 hänvisade till KrU.

2 Yrkandena 6 och 7 hänvisade till SkU.

3 Yrkande 9 hänvisat till NU.

Motivering

Hästen har en alldeles speciell ställning bland våra husdjur. Historiskt, ekonomiskt och kulturellt har den haft stor betydelse, idag är ridning främst en populär fritidssysselsättning. Över 500 000 svenskar rider regelbundet, både som rekreation och på tävling. Därtill kommer de som engagerar sig för trav och galopp, turridning, skogskörning mm.. Hästen har en stor plats i många människors liv.

Stor ungdoms- och handikappidrott

Ridsport är den största handikappidrotten i Sverige och den näst största ungdomsidrotten. Det är den allra största fritidssysselsättningen för flickor. Hästsport är också unikt så till vida att män och kvinnor tävlar på exakt lika villkor. Och Sverige har världsklass på ryttare, kuskar och hästar samt är en framstående avelsnation.

Ridskolan – vår tids fritidsgård

Hästen har stor betydelse för Sverige – för unga tjejer, funktionshindrade och för rehabilitering. Den har en ekonomisk potential för ökad turism och bidrar till att hålla landsbygden levande. Den är bas i företagande och ger exporttillfällen. Ridskolornas kunnande och sociala engagemang är en stor tillgång som kan användas mer, inte minst för brobyggande – mellan människor och djur men också för ökad integration och fortsatt engagemang för vår underbara natur och för sammanhållningen i vårt land.

Bro mellan stad och land

Det finns nästan 300 000 hästar i Sverige. De finns på fler än 56 000 anläggningar, över hela vårt land. Genom att hästar behöver äta gräs bidrar de till att hålla landskapet öppet. Eftersom anläggningarna ofta är tätortsnära är det många som får njuta av detta. Hästen blir på så sätt en brygga mellan stad och land. Detta är viktigt inte minst eftersom den naturliga anknytningen till landsbygden som de flesta svenskar hade för en generation sedan i allt högre grad tunnas ut i takt med ökad urbanisering.

46 miljarder kronor i omsättning

Hästnäringen omsätter 46 miljarder kronor varje år och sysselsätter uppskattningsvis 28 000 personer, samt engagerar oräkneliga arbetstimmar av ideella krafter. Hästnäringen påverkas förstås av politiska beslut. Det är därför viktigt att beslut inte missgynnar den. Aktuellt för närvarande är att den momsbefrielse som ideella föreningar hittills haft kan komma att förändras eftersom reglerna skall vara lika över hela EU. Om reglerna förändras måste ambitionen vara att näringen skall kompenseras. Det viktigaste är att ekonomin inte försämras för hela den breda ideella sektorn.

Orättvisa

En orättvisa som ridning delar med några få andra idrotter är att den inte får ges som friskvårdsförmån. Det är obegripligt att andra idrotter kan betraktas som friskvård medan den näst största, som framförallt har betydelse för kvinnor, är utesluten. Genom de stora sänkningar av inkomstskatten för främst låg- och medelinkomsttagare som skett med jobbskatteavdraget har många fått en ökad möjlighet att finansiera sitt idrottsutövande. Det hindrar inte att skattelagstiftningens diskriminering av ridning måste upphöra. Därför skall undantagen avskaffas så att även ridning skall kunna subventioneras av arbetsgivaren.

Genom regelbunden motion – både enklare såsom promenader och hårdare spinningpass – förbättrar människor sin hälsa och minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, övervikt etc. Att fler människor motionerar skulle vara en betydelsefull, hälsofrämjande åtgärd som förutom det förbättrade individuella välmåendet skulle innebära minskad belastning på sjukvården och sjukförsäkringssystemet.

Avdragsgillt friskvårdsavdrag

Det är möjligt för en arbetsgivare att bidra till personalens styrketräning, fotboll, innebandy, tennis, tai chi etcetera. Alltifrån hård fysisk träning till avslappningsövningar faller alltså under sådan friskvård som kan subventioneras skattefritt. Men aktiviteter som ridning faller utanför Skatteverkets definition av motion och friskvård trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa. När det handlar om friskvårdsstöd till anställda är alltså dagens begränsningar godtyckliga.

Jämställ ridsporten

Ridsporten borde jämställas med andra former av friskvård och motion som är skattebefriade och kan subventioneras av arbetsgivare. Det är inte rimligt att hålla en så folkkär friskvårdssport utanför. Golfen är numera en folksport som många provar på och golfklubbarna gör det enkelt för alla att deltaga. Skatteutskottet har redan uttalat sig om att se mer positivt på golf som en del av friskvårdsförmånen, samma borde gälla för ridsport. Sveriges riksdag har också vid upprepade tillfällen bifallit och stött förändringar av denna föråldrade gränsdragning.

Att motionsridning inte kan vara skattebefriad friskvård är dåligt motiverat i dagens lagtext. Det enda som finns föreskrivet är att exklusiva sporter utan fysisk ansträngning som kräver dyrbara anläggningar, redskap och kringutrustning inte ska omfattas av skattefriheten. Inget av detta gäller för hästsporten, där olika former av motionsridning är en växande sysselsättning – för unga såväl som för äldre och rörelsehindrade – som erbjuder både fysisk aktivitet, social kontakt och en avslappnande naturupplevelse om man rider utomhus. Ridsporten har dessutom visat sig vara effektiv i rehabiliteringsarbete med arbetsskador samt en stor idrott för många funktionshindrade.

När det gäller ridning är det ju dessutom inte utrustningen eller hästen som ska räknas till personalvårdsförmånen utan det är möjligheten att hyra häst eller gå på ridskola som ska subventioneras, precis som hyran för en tennisplan eller squashhall.

Tjejer och killar

Många av de flickor som börjat hänga i ett stall och använt det som en ungdomsgård tar med tiden ett allt större ansvar för djuren och för verksamheten. Ett naturligt ledarskap växer fram. Det är flera unga kvinnor som på så sätt fått sina första arbeten i stall och på ridskolor. Den sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga som alliansregeringen infört har betytt att fler har kunnat anställas. Sänkningen har också bidragit till att tvätta en svart marknad vit.

Landsbygdsföretagande

Hästföretag är ofta små och drivs till stor del av kvinnor. Alliansen har påbörjat ett arbete för att underlätta småföretagande. En ambition är att minska kostnaderna för byråkratin. Ambitionen måste vara att fortsätta minskningen av regelkrångel innevarande mandatperiod.

Mer forskning och ökad hovhälsa

Husdjur har det generellt sett bra i Sverige. Det hindrar inte att vården av dem och djurhälsan kan bli än bättre. Därför vill vi att forskningen och försöken med inriktning på just detta utökas. Speciellt angelägen anser jag forskning om förbättrad hovhälsa vara.

Stockholm den 18 oktober 2010

Cecilia Widegren (M)

Yrkanden (10)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, som t.ex. arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för ett bättre djurskydd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdegrunder fortsätter att utvecklas för tävling med häst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ridning och golf som friskvårdsförmån.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade regler för mervärdesbeskattningen inte får leda till att villkoren för ridning och annan föreningsdriven verksamhet försämras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att hästsektorn ska vara en naturlig del av att utveckla landsbygden och bidra till att nå EU:s miljömål.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka arbetet med regelförenklingar och förbättrade villkor för Sveriges entreprenörer, däribland inom hästnäringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja fortsatt forskning för bättre djurvård och djurhälsa, inte minst för att förbättra hovhälsan.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.