Till innehåll på sidan

Grundutbildningen vid Högskolan i Jönköping

Motion 1998/99:Ub443 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

De senare årens kraftfulla satsning på den högre utbildningen
med fler platser och fördelningen av dessa till mindre och
medelstora högskolorna har inneburit att fler unga människor
fått chans till utbildning och arbete liksom att regionens
näringsliv fått tillgång till kvalificerad arbetskraft.
Som kriterier för fördelning av platser har bl.a. angivits högskolans
betydelse för den regionala tillväxten men också faktorer som studenternas
efterfrågan på utbildning vid olika högskolor samt näringslivets behov av
välutbildad arbetskraft. Däremot tycks inte andelen lågutbildade inom en
region haft någon betydelse vid fördelningen av platser till en högskola, trots
att detta faktum påverkar regionens tillväxt.
Jönköpings län har en förhållandevis låg utbildningsnivå. En orsak till
detta kan vara att det finns för få platser vid Högskolan i Jönköping och att
de som tvingats välja en annan utbildningsort för högre studier också blir
kvar på den orten. Gjorda studier visar att studenter inte återkommer till
länet och inte heller ersätts av utbildade på annan ort. Detta innebär att
Jönköpings län har ett betydande negativt utflöde av högskoleutbildade,
vilket är till men för utvecklingen av länet och dess näringsliv.
Högskolan i Jönköping tillhör de högskolor som har det starkaste
söktrycket bland samtliga högskolor och har alltid kunnat fylla sina tilldelade
platser. Vad gäller rekryteringen till ingenjörsutbildningarna intar Högskolan
i Jönköping en tätposition bland de mindre och medelstora högskolorna.
Beträffande lärarutbildningen tillhör Högskolan i Jönköping det fåtal
högskolor som lyckats fylla platserna på inriktningen mot matematik och
naturorientering och beträffande den tillfälliga NT-svux-satsningen tillhör
Högskolan i Jönköping de som rekryterat bäst i landet.
Det starka söktrycket och antalet platser i förhållande till folkmängden,
liksom den låga utbildningsnivån pekar på högskolans underdimensionering.
En jämförelse mellan de tre smålandshögskolorna ger vid handen att antalet
helårsstudenter per 1 000 invånare är klart lägst i Jönköping. Undantas vård-
utbildningarna har Jönköpings län 11,9 helårsstudenter på 1 000 invånare
1998. Kronobergs län har 33,1 och Kalmar län 17,6. Regeringens plan för
högskoleutbildningens utbyggnad kommer att öka skillnaderna ytterligare.
I Jönköpings län finns en mycket stor andel av arbetskraften sysselsatt i
tillverkningsindustrin (ca 30 %). Andelen mindre och medelstora företag är
mycket hög i regionen. För att höja sysselsättningen i landet är satsningen på
små och medelstora företags utveckling en viktig och nära nog avgörande
faktor. Hinder såsom brist på kvalificerad arbetskraft, t.ex. teknikutbildad
personal, måste undanröjas. Behovet av adekvat utbildad personal har
påtalats av näringslivet vid åtskilliga tillfällen.
Högskolans i Jönköping fokusering mot mindre och medelstora företag är
en viktig resurs för näringslivet och för regionens utveckling och tillväxt. Det
är en resurs som i långt högre grad borde ses som en nationell tillgång.
Högskolan i Jönköping har utvecklat ett nära samarbete med regionens
näringsliv som bl.a. lett till ett projekt med fadderföretag för de studerande.
Med projektet kan studenter och företag dra nytta av varandras kunnande och
kompetens. Detta kan i sin tur leda till produktutveckling, bättre marknads-
föring, exportutveckling och i förlängningen till flera jobb.
Högskolan i Jönköping har under perioden 1997-1999 erhållit 1 100 nya
utbildningsplatser i grundutbildningen. Regeringen föreslår i årets budget-
proposition att HJ år 2000 skall erhålla ytterligare 500 platser. Därmed har
Högskolan i Jönköping erhållit 1 600 nya platser. Med denna alltför ringa
tilldelning av platser kommer Högskolan i Jönköping inte att kunna till-
godose den efterfrågan som finns, ej heller den försörjning av teknikutbildad
personal som näringslivet efterfrågar och utbildningsnivån kommer att vara
fortsatt låg.
Vad som ovan anförts beträffande behovet av fler platser i grund-
utbildningen vid Högskolan i Jönköping än vad som föreslagits inför de
kommande åren, bör regeringen ges till känna. Mot bakgrund av ovanstående
bör fler platser vid högskolan inriktas mot teknikområdet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om prioritering av fler platser i grundutbildningen vid Högskolan i
Jönköping.

Stockholm den 27 oktober 1998

Yrkanden

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prioritering av fler platser i grundutbildningen vid Högskolan i Jönköping.
  Behandlas i:

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prioritering av fler platser i grundutbildningen vid Högskolan i Jönköping.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.