Till innehåll på sidan

Förverkande av grova brottslingars pass

Motion 1990/91:Ju837 av Ingvar Eriksson och Ulf Melin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Många övervakningsnämnder kan ofta konstatera att
personer som är villkorligt dömda för allvarliga
narkotikabrott avviker från hemorten och inte kan
anträffas. I åtskilliga fall rör det sig om personer dömda ett
flertal gånger för mycket allvarliga narkotikabrott och som
rest till utlandet. Övervakningsnämnderna kan då inte klara
sin uppgift att hålla den dömde under uppsikt.
Det allvarligaste är att den dömde i många fall
återknyter kontakter utomlands för att återuppta sin
kriminella verksamhet. Detta är stötande och enligt vår
mening oacceptabelt. För att, i varje fall till viss del, komma
till rätta med detta anser vi att svenska medborgare som står
under övervakningsnämnds uppsikt, dömda för
narkotikabrott eller annat allvarligt brott, ovillkorligen
skall fråntagas sitt pass. Passet bör kunna återfås först efter
det att övervakningstiden utgått och då efter särskild
prövning av vederbörlig rättsinstans.
Det är vår uppfattning att vårt förslag är lika motiverat
som det är att dömda för rattonykterhet fråntas körkortet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förverkandet av passen för grova
narkotikabrottslingar och andra grova brottslingar som står
under övervakningsnäm

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förverkandet av passen för grova narkotikabrottslingar och andra grova brottslingar som står under övervakningsnämnds uppsikt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förverkandet av passen för grova narkotikabrottslingar och andra grova brottslingar som står under övervakningsnämnds uppsikt.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.