Till innehåll på sidan

Fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap

Motion 1993/94:Ub363 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-01-25
Bordläggning
1994-02-08
Hänvisning
1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Under föregående riksmöte föreslog vi i en motion att
fortbildningsinsatser för skolpersonal i handikappkunskap
bör införas. Utskottet avslog motionen med hänvisning till
att Skolverket förväntade sig ta upp behov för
fortbildningsinsatser i den fördjupade
anslagsframställningen för budgetåren 1994/95--1996/97
som finns med i årets budgetproposition.
I budgetpropositionens bilaga 9 finns medel för
fortbildningsinsatser avsatta endast i anslutning till
användande av ny teknik i läromedelsproduktionen. Vi
anser att fortbildningsresurserna bör prioriteras på ett
sådant sätt att också skolpersonal, främst lärare, får
fortbildning i handikappkunskap.
En förbättrad sjukvård och diagnostik har gjort det
möjligt för fler funktionshindrade barn att gå i den s.k.
normalskolan. Det kräver mer av kunskap från
skolpersonalens sida om de handikappade barnens
livssituation. Lärarutbildningen på högskolorna har inte
följt utvecklingen på sjukvårdsområdet i dessa avseenden.
Mest utsatta är barn med olika medicinska handikapp,
barn med astma och allergi, barn med diabetes, mag- och
tarmsjukdomar och cystisk fibros och liknande handikapp.
De har ofta att ta ett särskilt ansvar för sitt funktionshinder
som kan inverka negativt i skolsituationen. Dessa barns
speciella situation gör att det oftast kan behövas insatser
som underlättar deras möjligheter att gå i en s.k.
normalskola. Handikappkonsulenter är en sådan möjlighet.
Insatser på bredare bas är också nödvändiga. De kan i
många fall vara både effektivare och billigare än mera
resurskrävande konsulentinsatser. En sådan åtgärd är att
öka kunskaperna hos lärare, syo-konsulenter, skolledare
och annan skolpersonal om barnens handikappsituation och
om vilka negativa effekter funktionshindren kan få för
skolsituationen. Vi föreslår att SIH ges i uppdrag att inom
givna ramar också prioritera fortbildningsinsatser i
handikappkunskap för skolpersonal.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fortbildning av skolpersonal 

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.