Till innehåll på sidan

Fler jobb för Sverige

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2012/13:Fi302

av Mikael Damberg m.fl. (S)

Fler jobb för Sverige

S4001

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 5

Inledning 7

Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7

Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7

Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8

Generell välfärd stärker efterfrågan 8

Klimat och miljöinvesteringar 9

Reformutrymme 9

Det ekonomiska läget 10

Utvecklingen i omvärlden 11

Eurokrisen 12

Sveriges ekonomiska utveckling 16

Optimistisk prognos från regeringen 19

Arbetsmarknaden 20

Rekryteringsgapet 23

Fördelningsanalys 26

Fördelningseffekt av Socialdemokraternas budgetmotion 27

Ett mer jämställt Sverige 29

Insatser för ökad sysselsättning

Yrkanden (22)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 115 miljarder kronor för 2013, 1 125 miljarder kronor för 2014 samt 1 145 miljarder kronor för 2015.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2013 i enlighet med tabellen i appendix 3.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2013 i enlighet med tabellen i appendix 2.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014, 2015 och 2016 som riktlinje för regeringens budgetarbete i enlighet med tabellen i appendix 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 33 kap. 8 och 16 §§, 34 kap. 6, 8, 10, 18 och 20 §§, 50 kap. 5 §, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 8 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och begär att regeringen återkommer med lagförslag i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att 58 kap. 2 § ska lyda: Om säkerhet ska ställas, ska storleken bestämmas till summan av företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och 24 procent av det överskott som har redovisats i skalbolagsdeklarationen. I fråga om svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen. Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska säkerhetens storlek bestämmas till 40 procent av överskottet. Om flera skalbolags deklarationer lämnas, ska kompletterande säkerhet ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en tidigare deklaration.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av skattepolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om slopad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om förändringar i jobbskatteavdraget i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om förändring av RUT-avdraget i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om höjd alkoholskatt i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på fluorerade gaser i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på handelsgödsel i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om slopad avdragsrätt för gåvor i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om kreditgarantier för bostadsändamål i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om höjd mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på naturgrus i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på bekämpningsmedel i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skatt på avfall i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om skattereduktion för utgifter för forskning och utveckling för företag i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.