Till innehåll på sidan

Europeisk uppförandekod för vapenexporten

Motion 1997/98:U404 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sverige bör inom EU verka för en mer restriktiv vapenexportpolitik. I flera medlemsländer finns starka strävanden för att EU bör anta en gemensam uppförandekod i frågan. Ett förslag till en sådan har också utarbetats med stöd av stora folkrörelser i dessa länder. I november anordnas i Sverige, med stöd av Utrikesdepartementet, en internationell konferens som väntas samla både regeringsföreträdare, parlamentariker och folkrörelser till viktiga överläggningar om bl.a. uppförandekoden.

Sverige bör medverka till att EU:s medlemsländer samfällt antar en upp­förande­kod som ett bidrag till ansträngningarna att internationellt kontrollera och begränsa vapenhandeln.

Det bör samtidigt stå klart att uppförandekoden har karaktär av minimi­regler så att inget hindrar medlemsländerna att gå längre i sin kontroll och begränsning av vapenexporten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antagande av en uppförandekod inom EU för vapen­exporten som ett bidrag till strävandena att begränsa den internationella vapenhandeln.

Stockholm den 6 oktober 1997

Berit Löfstedt (s)

Mariann Ytterberg (s)</

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antagande av en uppförandekod inom EU för vapenexport som ett bidrag till strävandena att begränsa internationella vapenhandeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antagande av en uppförandekod inom EU för vapenexport som ett bidrag till strävandena att begränsa internationella vapenhandeln.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.