Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

Motion 2009/10:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:42
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2009-11-11
Bordläggning
2009-11-12
Hänvisning
2009-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av skattepolitiken.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte låna till skattesänkningar.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om skattereduktion i arbetslöshetsförsäkringen.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om stegvis avveckling av förvärvsavdraget på miljoninkomster.

Investeringar i jobb och välfärd kräver skatter

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Sverige. För att klara jobben, välfärden och de offentliga finanserna behöver Sverige en ny färdväg. Lösningen på Sveriges problem är inte att låna till skattesänkningar. De borgerliga partierna gick till val 2006 på att skapa fler jobb. Medlet för att nå detta mål påstods vara skattesänkningar. Detta har visat sig vara helt ineffektivt för att skapa jobb. Hade resurserna använts för effektiva insatser hade sysselsättningen varit högre och arbetslösheten lägre. Målet för den borgerliga regeringens skattesänkningar är i stället något annat: att göra Sverige till ett europeiskt genomsnittsland.

Vår utgångspunkt är att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Den som har högre inkomster ska bidra med mer än den som har lägre, men alla ska få del av välfärden oavsett inkomst. Detta skapar både solidarisk omfördelning och trygghet.

Regeringen lånar till skattesänkningar

Den borgerliga regeringen ärvde ett överskott i de offentliga finanserna på 70 miljarder kronor. Detta överskott har förbytts i ett underskott på 70 miljarder kronor. Nästa år väntas underskotten att växa ännu mer och uppgå till över 100 miljarder kronor. De försämrade finanserna hänger starkt samman med att regeringen har sänkt skatterna i stället för att investera i jobben. Netto har regeringen sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor.

Riksdagens utredningstjänst har studerat konsekvenserna av den moderatstyrda regeringens ekonomiska politik. Effekterna är slående. Den rikaste tiondelen har fått nästan lika mycket som 60 % av folket har fått tillsammans.

Källa: Riksdagens utredningstjänst.

Ett rättvist och välfungerande skattesystem

Skattesystemet har under de senaste åren blivit orättvisare. Förmögenhetsskatten har avskaffats och fastighetsskatten har sänkts kraftigt för exklusiva villor. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får i dag betala mer i skatt än friska löntagare. Detta skadar skattesystemets legitimitet. Vi vill i stället göra skatterna rättvisare. Därför föreslår vi i vår budgetmotion att en förmögenhetsskatt ska införas, att fastighetsskatten görs mer rättvis och att de som tjänar mer än 1 miljon kronor om året inte får något förvärvsavdrag. Vi minskar också klyftan mellan den skatt som en löntagare och en pensionär betalar. Vi accepterar inte att en pensionär ska betala en högre skatt än en löntagare vid samma inkomst.

Den borgerliga skattepolitiken har genom särlösningar och snåriga regler gjort det svenska skattesystemet mindre likformigt. Löntagare och pensionärer betalar vid samma inkomst olika mycket i skatt, och företag betalar olika mycket i socialavgifter beroende på åldern på deras anställda. Kombinationen av särregler och undantag gör skattesystemet svåröverskådligt och mindre effektivt. Det skadar skattesystemets legitimitet och på sikt medborgarnas vilja att vara med och bidra till den gemensamma välfärden. Ett resultat av den borgerliga skattepolitiken är att en större översyn måste göras av skattesystemet i sin helhet. I avvaktan på detta föreslår vi i vår budgetmotion ett antal förändringar som gör skattesystemet mer rättvist och effektivare.

Det s.k. jobbavdraget

Syftet med förvärvsavdraget är att öka skillnaderna mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar. Politiken har inte resulterat i fler jobb. Tvärtom ökar nu arbetslösheten mycket kraftigt. Trots att de tidigare skattesänkningarna inte har gett jobb väljer regeringen att gå vidare på samma linje och låna till nya skattesänkningar. Regeringens politik att låna till permanenta skattesänkningar har mött kritik t.o.m. från ordföranden för regeringens eget finanspolitiska råd. Vår principiella hållning är att pensionärer och personer som har ersättningar från våra försäkringssystem inte ska beskattas hårdare än löntagare vid samma inkomst.

Skattereduktion i a-kassan

Regeringen har fört en politik som gjort att vanligt folk i stor utsträckning har fått finansiera sina egna skattesänkningar, medan de med höga inkomster och stora förmögenheter endast har fått sin skatt sänkt. Många löntagare har fått sina avgifter till a-kassan höjda med hundratals kronor i månaden. Samtidigt har ersättningen försämrats och den tidigare skattereduktionen avskaffats. Konsekvensen är att 500 000 löntagare har lämnat arbetslöshetsförsäkringen och nu står utan försäkring mitt i en allvarlig jobbkris. Detta har skadat den svenska modellen. Vi vill i stället satsa på en kraftfull skattereduktion motsvarande upp till 75 % av avgiften. Det betyder att den löntagare som i dag betalar 400 kr i stället får en skattereduktion på 300 kr. Detta förslag är av sådan karaktär att det kan verkställas omedelbart.

Vi avser också att ta bort den differentiering av avgiftsnivån till a-kassan beroende på arbetslöshet som regeringen har infört. För att göra detta kommer vi att se över hela den nuvarande konstruktionen av avgiftssystemet. Skattereduktionen innebär att avgiften för ett medlemskap i a-kassan kommer att understiga 100 kr i månaden för de flesta a-kassor.

Sänkt kostnad för medlemskap i a-kassa

Kronor per månad

Källa: IAF.

Förändringen sker inom ramen för förvärvsavdraget och innebär att förvärvsavdraget skalas ned. Det kombinerade förslaget innebär att medlemmar i a-kassan med låga inkomster och höga a-kasseavgifter tjänar mest på förslaget.

Inget förvärvsavdrag på miljoninkomster

Vi menar att den som har miljoninkomster inte behöver något förvärvsavdrag. Regeringens orättvisa politik har kraftigt gynnat dem som tjänar mest. Bördorna måste delas rättvist och fler måste bidra. Vi vill därför ta bort förvärvsavdraget steg för steg så att det är helt borta vid miljoninkomster. Avtrappningen görs med 1 % från ca 45 000 kr och ytterligare ca 1 % från 50 000 kr. För den som tjänar 70 000 kr i månaden betyder avtrappningen en skattehöjning på ca 500 kr i månaden. För en inkomst på ca 115 000 kr eller mer utgår inget förvärvsavdrag, vilket betyder en skattehöjning på ca 1 500 kr per månad. Denna skatteförändring ger närmare 1 miljard kronor.

Socialdemokraternas alternativ i budgetmotionen 2010

För att klargöra skillnader och samband återges nedan hur vi socialdemokrater ser på inkomstskatterna i vårt budgetalternativ.

Avvikelse från regeringens budgetproposition 2010

(miljoner kronor)

 

2010

2011

2012

Inkomstskatter

7 600

7 600

7 600

Växling förvärvsavdrag/skattereduktion för

a-kasseavgift

0

0

0

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer utöver regeringens förslag

–3 100

–3 100

–3 100

Nej till nytt inkomstskattepaket

10 000

10 000

10 000

Höjt reseavdrag med 50 öre

–100

–100

–100

Extra statsskatt – inget förvärvsavdrag för miljonärer

800

800

800

Stockholm den 11 november 2009

Lars Johansson (s)

Laila Bjurling (s)

Raimo Pärssinen (s)

Christin Hagberg (s)

Fredrik Olovsson (s)

Britta Rådström (s)

Hans Olsson (s)

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av skattepolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte låna till skattesänkningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om skattereduktion i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om stegvis avveckling av förvärvsavdraget på miljoninkomster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.