Ett rättfärdigt Sverige

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:Sk411

av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Ett rättfärdigt Sverige

S23001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6

Se över regelverket kring F-skatten 6

Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7

Tillämpa och utveckla verktyget ”vita jobb” inom offentlig upphandling 9

Missbruket av arbetskraft från länder utanför EU ska upphöra 10

Styr upp bemanningsbranschen, självsanering inte nog 10

Se över möjligheterna till ett entreprenadavdrag 11

Inför månadsredovisning till Skatteverket 12

Inför personalliggare och oannonserade kontrollbesök i byggbranschen 12

Skärp kontrollen av HUS-avdraget 13

Stärk svensk åkerinäring mot utlandet 14

Inför

Yrkanden (30)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet uppdragsgivare bör ges en större tyngd när Skatteverket bedömer om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av F-skatten måste lösa frågan om registrering av utländska företag genom t.ex. obligatorisk svensk F-skattsedel eller på annat sätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen kring prövning och återkallande av rätten till F-skatt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att företagsskattekommittén uppdras att utreda överutnyttjandet av inkomstomvandlingen genom 3:12-reglerna med utgångspunkt i bl.a. det som ESO-rapporten anfört samt föreslå åtgärder.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp effekterna av de ändrade 3:12-regler som regeringen föreslår.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på kollektivavtal och kollektivavtalsenliga villkor ska gälla vid offentlig upphandling och då även för entreprenörer och hela underleverantörskedjan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraven på kollektivavtal och kollektivavtalsenliga villkor ska gälla oavsett om de anställda bor i Sverige eller bara vistas här tillfälligt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en uppförandekod liknande verktyget "vita jobb" bör inarbetas i och bli en del av lagstiftningen om offentlig upphandling i syfte att eliminera svartjobb, skattefusk och ekobrott inom densamma.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska krävas en redovisning av företag inom offentlig upphandling som tillhandahåller den upphandlade tjänsten där alla intäkter och utgifter som är kopplade till upphandlingen redovisas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det avtal som ligger till grund för Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd måste göras rättsligt bindande som miniminivå.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetsgivare som ansöker om att ta hit arbetskraft från länder utanför EU måste vandelsprövas.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket bör ges i uppdrag att kontrollera att de villkor som uppgetts gälla för arbetskraft från länder utanför EU verkligen följs.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kännbara sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot reglerna om arbetskraft från länder utanför EU måste införas.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om uthyrning av arbetskraft bör ändras så att det framgår att stadigvarande arbetskraftsbehov i normalfallet ska tillgodoses genom anställning av egen personal och att inhyrd arbetskraft därmed inte ska användas i sådana fall.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om anställningsskydd inte ska kunna åsidosättas genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett entreprenadavdrag.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag på ändamålsenliga regler för uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar i utstationeringssituationer.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om månadsredovisning som kan beslutas före de allmänna valen 2014.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök som kan beslutas före de allmänna valen 2014.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ansökan om ersättning för HUS-avdrag från Skatteverket ska grunda sig på en faktura.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av fakturan ska framgå hur stor del av kostnaden för ett arbete som är arbetstid och hur stor del som avser arbetsmaterial samt antal arbetstimmar utförda per individ i syfte att motverka fusk och felaktiga utbetalningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betalningstiden för Skatteverket ska möjliggöra kvalitetskontroll av underlagen till ansökningar om HUS-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ersättningar för HUS-avdrag endast utbetalas från Skatteverket till skattekonto.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om schysta villkor i åkerinäringen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell samordnare för bättre regelefterlevnad i åkeribranschen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om cabotage.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den holländska modellen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga lastbilar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa obligatoriska redovisningscentraler (tömningscentraler) för taxametrar inom taxinäringen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.