Etableringsstrategi för pråmtrafiken

Motion 2021/22:1484 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en etableringsstrategi för pråmtrafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pråmtrafiken är ett nytt landbaserat trafikslag som har potential att bidra till ett mer effektivt och hållbart transportsystem med stor samhällsnytta. Utveckling av pråm­trafiken kan vara lösningen på många trafikproblem – trängsel på vägarna, buller och avgaser. Ett pråmfartyg lastar lika mycket gods som 50–100 lastbilar tillsammans. Pråmfartygen är anpassade för urban miljö och är specialiserade för olika typer av laster – bulk, container, bränsle, ro-ro etc. Pråmtrafiken behöver kajutrymme med lastbils­tillfart, men inte full hamnkapacitet, vilket gör den särskilt lämplig för transporter inom städer/regioner.

I Europa är pråmtrafiken sedan länge erkänd som ett eget trafikslag. I Sverige betraktas den fortfarande som en del av den havsgående IMO-sjöfarten, som har andra förutsättningar och lyder under andra regelverk. Dessutom belastas pråmtrafiken med fulla farledsavgifter, lotsavgifter och isbrytningskostnader. Med sina specifika egenskaper är pråmtrafiken snarare jämförbar med lastbilstrafiken, men hamnar i ett ofördelaktigt kostnadsläge på grund av ovannämnda avgifter.

Etableringen av ett nytt trafikslag kräver kunskaper hos berörda myndigheter och speciell lagstiftning, som redan finns på EU-nivå. Idag saknar Sverige anpassade regelverk för behörigheter, lotsplikt och bemanning av pråmfartyg. Det behövs en utredning om huruvida EU-förordningen om inre vattenvägar behöver kompletteras med svenska särregler om pråmtrafiken.

I myndigheternas uppgifter ingår att bidra till industrins konkurrenskraft. Genom att öka den interna kunskapen om pråmtrafiken, och på olika sätt inkludera den i myndig­heternas arbete, stärks industrins möjligheter att välja optimalt trafikslag, effektivisera distributionen, öka tillförlitligheten, sänka miljöbelastningen och skapa kostnads­effektiva transportlösningar.

För att Sverige ska ha ett robust transportsystem måste pråmtrafiken inkluderas i det på samma sätt som de övriga trafikslagen när det gäller forskning och offentliga upphandlingar.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en etableringsstrategi för pråmtrafiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.