Till innehåll på sidan

Ersättning till neurosedynskadade m.fl.

Motion 1990/91:Sf316 av Ewy Möller och Gullan Lindblad (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Den 5 november 1969 träffades förlikningsavtal mellan
AB Astra och representanter för neurosedynskadade barn
om viss årlig ersättning till de drabbade. Genom lag om
skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade, SFS
1971:118, skall ersättningen från Astra till de
neurosedynskadade inte utgöra skattepliktig ersättning för
mottagaren.
Ersättning enligt ovan finns inte nämnd som inkomst
som inte skall beaktas vid beräkning av inkomst enligt lag
1962:392 om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till
folkpension eller kungörelsen med föreskrifter om
tillämpningen av lagen. Inte heller i försäkringskassans nu
gällande skrift ''Bostadstillägg och hustrutillägg till
folkpension'' finns något angivet angående bedömningen av
ersättningen till neurosedynskadade.
Enligt vår mening är ersättningen ej att bedöma som
pension eller annan inkomst och det finns ej heller i
gällande lagstiftning eller i med ärendet berörda
bestämmelser angivet att det är fråga om pension eller
annan inkomst. Det måste därför vara uppenbart att det är
felaktigt med hänsyn till att frågan inte är rättsligt reglerad
att bedöma ersättningen såsom pension eller annan
inkomst.
Det torde ha varit så att lagstiftaren förbisett att
uttryckligen uttala sig i frågan i med ärendet berörd
lagstiftning och gällande bestämmelser, då det endast är ett
fåtal som berörts därav.
De neurosedynskadade i Sverige uppvisar olika grader
av skador och förlikningsersättningen har naturligtvis
anpassats efter dessa. Vissa skadade kan utföra arbete men
andra har fått så grava skador att det är förenat med stora
svårigheter för dem att skaffa sig några inkomster. De
skadade kan inte heller föra ett normalt liv eller bedriva
fritidsaktiviteter utan är ofta hänvisade till sysselsättningar
som innebär stora kostnader.
Avsikten med reglerna om skattefrihet för ersättning till
neurosedynskadade (SFS 1971:118) bör ha varit att
underlätta tillvaron så mycket som möjligt för de
skadedrabbade. Vi anser därför inte att ersättningen bör tas
med i beräkningen av den försäkrades inkomst vid
bedömning av rätten till kommunalt bostadstillägg.
Motsvarande kan gälla även andra grupper, t.ex. dem som
uppbär krigsskadeersättning.
Vi vill erinra om att Försäkringskasseförbundet tidigare
instämt i de synpunkter som framförs i motionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring
så att ersättning till neurosedynskadade enligt
förlikningsavtalet med Astra inte skall anses vara pension
eller an

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring så att ersättning till neurosedynskadade enligt förlikningsavtalet med Astra inte skall anses vara pension eller annan inkomst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring så att ersättning till neurosedynskadade enligt förlikningsavtalet med Astra inte skall anses vara pension eller annan inkomst.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.