Till innehåll på sidan

Ersättare i primärkommunernas fullmäktigeförsamlingar

Motion 2004/05:K324 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat antal ersättare i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Motivering

I kommunallagen anges de grundläggande bestämmelserna om ersättare i kommunfullmäktige. Där anges att kommunfullmäktige i en kommun bestämmer det antal ersättare som skall ligga till grund för tillämpningen av bestämmelserna i vallagen. Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslutet skall fattas före den 1 april valåret och länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut.

Vad gäller landstingsfullmäktige skall länsstyrelsen enligt reglerna i vallagen för varje ledamot utse lika många ersättare som ledamotens parti fått mandat i valkretsen. Det skall dock alltid utses minst tre ersättare för varje ledamot. När ersättare utses skall man bortse från den som valts till ledamot.

Under senare år har det minskande antalet förtroendevalda och det ökande antalet avhopp inom lokalpolitiken uppmärksammats som viktiga problem. Olika utredningar har efterlyst fler kommunala förtroendeuppdrag och regeringens långsiktiga demokratimål är "en ökad andel av medborgarna skall inneha någon form av politiskt förtroendeuppdrag. Ett första delmål är att antalet förtroendevalda i kommuner och landsting skall öka med 10.000 till år 2010".

Rent generellt kan sägas att den geografiska rörligheten bland människor ökar. Detta är inte bara till nackdel utan mest till fördel, även i mindre kommuner. När antalet avhopp från en mindre kommunfullmäktigeförsamling ökar kan det emellertid uppstå problem.Med dagens vallag kan man ganska snart nå den situationen att antalet ersättare "tar slut" och ingen möjlighet att tillföra nya ersättare finns.

Detta kan naturligtvis äventyra det resultat som det allmänna valet resulterat i. Av detta skäl borde kommunerna själva få bestämma hur många ersättare man vill utse för de valda ledamöterna. Dock kan det vara motiverat med ett minimiantal. Förslagsvis minst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. En övre gräns finns ingen anledning att ha. På samma sätt som idag kan detta beslut tas före den 1 april valåret

Naturligtvis kan denna motions förslag inte ersätta det förebyggande arbete som regeringen förordar, dvs. med åtgärder som underlättar arbetet för de förtroendevalda och deras ersättare och som på så vis minskar antalet avhopp.

Stockholm den 24 september 2004

Lars Wegendal (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat antal ersättare i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.