Till innehåll på sidan

En utvecklad kust- och skärgårdspolitik

Motion 2010/11:C298 av Jan-Olof Larsson och Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att i planprocessen avsätta nya bostadsområden för åretruntboende.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa förutsättningar som ger de små företagen möjlighet att lägga anbud i den offentliga upphandlingen.1

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka de mantalsskrivnas inflytande över detaljplaneprocessen.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avsätta resurser från staten i samarbete med turistnäringen för att utveckla branschen ytterligare.2

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilka möjligheter det finns för att klara de miljökrav som staten ställer på kommuner med stor turism att klara miljökraven på vatten och avloppsnät.

1 Yrkande 3 hänvisat till FiU.

2 Yrkande 5 hänvisat till NU.

Motivering

Det är av avgörande betydelse att utveckla möjligheten till arbete och boende efter Europas längsta kust. Idag finns 80 000 bofasta skärgårdsbor. Vi vill skapa möjlighet för fler att bo i kust- och skärgårdsmiljöer.

Dagens situation där prisnivåerna på mark och bostäder trissas upp till spekulativt orimliga nivåer är oacceptabel. Det leder till att företrädesvis mycket välbeställda personer kan efterfråga ett boende i dessa attraktiva miljöer. På detta sätt blir tillgången till boende i kust- och skärgårdsmiljöer en fördelningspolitisk fråga. Nu krävs en politik som dels bidrar till att upprätthålla den grundläggande servicenivån, dels öppnar möjligheter för människor som vill bosätta sig i kust- och skärgårdsmiljöer.

Samhället måste via ett samhällskontrakt garantera att den grundläggande samhällsservicen med post, tele, it/bredband och kommunikationer fungerar. Men det krävs också att även skärgårds- och kustkommunerna garanteras service via servicekontor där bland annat arbetsförmedling, försäkringskassa och polis finns representerat. Skärgårds- och kustkommunerna får inte lämnas i sticket.

Men det handlar också om att kunna erbjuda ett bredare utbud av boende. Villor, bostadsrätter och hyresrätter är alla boendeformer som krävs för att kunna stimulera inflyttning till kust- och skärgårdskommunerna. Kommunerna måste få skarpare möjligheter att avsätta mark för områden som syftar till åretruntboende. Vi vill särskilt se över möjligheterna att öka bostadsbyggandet och bredda utbudet av boendealternativ i dessa kommuner. Vi vill också uppgradera begreppet kommuninvånare så att de åretruntboende, det vill säga de mantalsskrivna, får ett större inflytande än de fritidsboende i planeringsprocessen. Hur det ska genomföras juridiskt vill vi att man snarast ska se över.

Under turistsäsongen ökar trycket på skärgårds- och kustområdena rejält. Befolkningen fördubblas under denna tid i många av kommunerna. Det ställer i sin tur krav på en lång rad kommunala investeringar. Men eftersom investeringarna inte motsvaras av skatteintäkter från fastboende så blir detta ett svårt ekonomiskt problem. Motsvarande problem kan vi också konstatera på andra håll i landet där turist- och besöksnäringen är en viktig del av näringslivet. Att söka nya lösningar som på ett bättre sätt klarar av den nuvarande obalansen är därför viktigt.

Ett branschprogram för turist- och besöksnäringen är av avgörande betydelse för även kust- och skärgårdsområdena. Staten, näringen, regionala aktörer och utbildningsanordnare måste förena sin kompetens och kunskap för att på ett bättre sätt bl.a. marknadsföra och utveckla spännande och intressanta turist- och besöksalternativ samt skapa skräddarsydda utbildningar. I Sverige finns många attraktiva miljöer som rätt använda kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen och bidra till att vända en negativ befolkningsutveckling. Men det kräver också en fast politisk vilja och inte enbart en tro på att marknaden av egen kraft löser problemen.

Genom den ökade satsning på infrastruktur som Socialdemokraterna förordar så finns också större möjligheter att tillmötesgå kraven på bättre pendlingsmöjligheter. Färjor och broar är viktiga för att kunna behålla åretruntbefolkningen. Men att upprätthålla en god standard på de mindre vägarna fram till riksvägarna är också viktigt. Detta är också av väsentlig betydelse för den småföretagsamhet som finns i kust- och skärgårdsområdena. De måste ges ett tydligare stöd från samhället i samband med nysatsningar och expansion. Småföretag ska också få chansen att lägga anbud vid offentliga upphandlingar. Att satsa på utveckling av kust och skärgård ingår som en del i en framtida återupprättad regionalpolitik.

Stockholm den 22 oktober 2010

Jan-Olof Larsson (S)

Peter Hultqvist (S)

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att i planprocessen avsätta nya bostadsområden för åretruntboende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa förutsättningar som ger de små företagen möjlighet att lägga anbud i den offentliga upphandlingen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka de mantalsskrivnas inflytande över detaljplaneprocessen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avsätta resurser från staten i samarbete med turistnäringen för att utveckla branschen ytterligare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilka möjligheter det finns för att klara de miljökrav som staten ställer på kommuner med stor turism att klara miljökraven på vatten och avloppsnät.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.