Till innehåll på sidan

En ny regering och en ny ekonomisk politik

Motion 1992/93:Fi203 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1992/93:Fi203

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

En ny regering och en ny ekonomisk politik

Innehåll 1.

Vårt
alternativ2 2.

Den
internationella ekonomin7 3.

Bakgrund8 4.

Regeringens
ekonomiska politik11 5.

Det
ekonomiska läget14 6.

En
ny ekonomisk politik17 6.1

Mål
och inriktning17 6.2

Internationellt
ekonomiskt samarbete17 6.3

En
politik för ökad tillväxt20 6.4

En
politik för ökad sysselsättning23 6.5

En
politik för sunda statsfinanser26 6.6

Skattepolitiken29 6.7

Finanskrisen32 6.8

Kommunernas
ekonomi33 6.9

Ett
program mot den ekonomiska brottsligheten35 6.10

Den
ekonomiska politiken och avtalsrörelsen36 7.

Hemställan36

1.
Vårt alternativ

Sverige behöver en ny regering och

Yrkanden

 1. att riksdagen med avslag på proposition 1992/93:100 godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 2. att riksdagen med avslag på proposition 1992/93:100 godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anförts i motionen
  Behandlas i:

 3. att riksdagen med avslag på propositionen beslutar att godkänna de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen i berörd del enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i:

 4. att riksdagen med avslag på propositionen beslutar att godkänna de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen i berörd del enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 5. att riksdagen, med avslag på propositionens förslag om program för budgetförstärkningar åren 1994--1996, begär att regeringen återkommer med ett mer genomarbetat förslag
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 6. att riksdagen, med avslag på propositionens förslag om program för budgetförstärkningar åren 1994--1996, begär att regeringen återkommer med ett mer genomarbetat förslag
  Behandlas i:

 7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett samlat, långsiktigt och hållbart program för att stärka statsfinanserna
  Behandlas i:

 8. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett samlat, långsiktigt och hållbart program för att stärka statsfinanserna
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nödvändigheten av att Sverige i internationella organ verkar pådrivande i strävandena att få till stånd ett samarbete för tillväxt och arbete
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nödvändigheten av att Sverige i internationella organ verkar pådrivande i strävandena att få till stånd ett samarbete för tillväxt och arbete
  Behandlas i:

 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en mer genomarbetad redovisning av det statsfinansiella saldot
  Behandlas i:

 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en mer genomarbetad redovisning av det statsfinansiella saldot
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att budgeten bör utformas med en bättre överblickbarhet och konsekvens
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att budgeten bör utformas med en bättre överblickbarhet och konsekvens
  Behandlas i:

 15. att riksdagen beslutar att upphäva lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt
  Behandlas i:

 16. att riksdagen beslutar att upphäva lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 17. att riksdagen hos regeringen begär att en parlamentarisk beredning tillsätts med uppgift att presentera en klarläggande översyn av kommunernas ekonomi och lägga fram förslag till begränsning av den skadliga rundgången i ekonomin m.m.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = återremiss
 18. att riksdagen hos regeringen begär att en parlamentarisk beredning tillsätts med uppgift att presentera en klarläggande översyn av kommunernas ekonomi och lägga fram förslag till begränsning av den skadliga rundgången i ekonomin m.m.
  Behandlas i:

 19. att riksdagen hos regeringen begär att en studie genomförs av hur konkurrensförhållandena och privatiseringen utvecklas i den kommunala sektorn
  Behandlas i:

 20. att riksdagen hos regeringen begär att en studie genomförs av hur konkurrensförhållandena och privatiseringen utvecklas i den kommunala sektorn
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 21. att riksdagen hos regeringen begär ett förslag till lag om tillämpningen av likställighetsprincipen vid entreprenader i kommunal verksamhet
  Behandlas i:

 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statligt utjämningsbidrag till kommuner
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statligt utjämningsbidrag till kommuner
  Behandlas i:

 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett skattestopp eller verksamhetstak för kommuner för år 1994 inte godtas.
  Behandlas i:

 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett skattestopp eller verksamhetstak för kommuner för år 1994 inte godtas.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.