Till innehåll på sidan

En likvärdig skola

Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta förslagen i utredningen om en likvärdig skola och minskad skolsegregation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En skola där varje elev får de bästa förutsättningar för att lära och utvecklas är grunden för ett starkt samhälle. Skolan ska vara kompensatorisk utifrån olika elevers olika förut­sättningar, det säger skollagen. Sverige har tidigare varit en förebild internationellt, men den bilden har kraftfullt förändrats. Flera undersökningar på senare år visar att likvärdig­heten försämrats. De som går i skolan i så kallade utsatta områden löper större risk att få sämre undervisning därför att andelen behöriga lärare är lägre och studieron sämre.

Segregationen har ökat. Elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan, skill­nader i skolors betygsresultat har ökat och skolans socioekonomiska sammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. Det positiva resultatet i Pisaundersökningen 2019 var glädjande, men en närmare analys visade att det var de svenskfödda ungdom­arna som stod för de förbättrade resultaten. Klyftorna ökar.

I april 2020 överlämnades Björn Åstrands utredning ”En likvärdig skola” (SOU 2020:28), där det finns ett antal förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Det är glädjande att regeringen nu satsar 1,3 miljarder kronor i BP22 för att öka likvärdigheten, stärka fokuset på kunskap och skapa mer tid för lärande. Satsningen innebär också fler utbildade lärare och att elever som behöver extra stöd ska få det. Även elevhälsan och fritidsverksamheten ska stärkas.

Allt detta är steg i rätt riktning, men det behövs mer. Därför anser vi att samtliga förslag i ovan nämnda utredning behöver beaktas och fler steg tas för att lösa problemen med ökad skolsegregation.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta förslagen i utredningen om en likvärdig skola och minskad skolsegregation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.