Till innehåll på sidan

En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län

Motion 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. (s, c, v, fp, kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-01-25
Bordläggning
1994-02-08
Hänvisning
1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Under de senaste två decennierna har det nordiska
musiklivet utvecklats och expanderat på ett mycket
glädjande sätt. Det finns flera orsaker till den småskaliga
och regionaliserade tillväxten av musiklivet:Den snabba
utbyggnaden av de kommunala musikskolorna har ökat
efterfrågan på kvalificerad musik och musikkurser i
anslutning till festivalerna.Det har funnits lokala
initiativtagare och eldsjälar.Den lokala och regionala
publiken har ökat då man erbjudit kvalificerad musik på
hemorten. Festivalerna har visat att efterfrågan på musik är
stor och växande ute i regionerna.
Kvalitativt mycket högtstående kammarmusik har varit
många av de framgångsrika festivalernas speciella
kännemärke. Arrangörernas önskan att kombinera kvalitet
med låga fasta kostnader, har gett kammarmusicerandet en
växande roll i de svenska musikfestivalerna.
Det är inte bara Sverige och de övriga nordiska länderna
som under de senaste decennierna upplevt en regional
vitalisering av musiklivet. Även i Tyskland finns samma
utveckling, där Schleswig-Holstein är ett intressant
exempel.
I Norrtälje har man i många år genomfört en
musikfestival med inriktning på kammarmusik och med
inbjudna medverkande från bl.a. Sverige, Baltikum,
Sovjetunionen/Ryssland och USA.
Festivalen har haft mycket hög kvalitet och dragit till sig
en stor publik. Kammarmusiken har intresserat många
människor, långt utanför Norrtälje kommun. Festivalen har
också fått en ny publik då det i anslutning till festivalen
skapats en barnens festival.
Den planerade högre musikaliska utbildningen avses ha
sin tyngdpunkt i ensemblespel och konstnärligt
utvecklingsarbete i anslutning härtill. För denna
verksamhet och för vår musikforskning, föreslår vi att en
''Musikens Östersjöakademi'' inrättas och att den förläggs
till Norrtälje. Vi ser många fördelar med en sådan
lokalisering, förutom att den kan stimulera och integreras
med festivalen.Akademin kommer att finnas i närheten
av Stockholms och Uppsalas goda undervisnings- och
forskningsresurser och dess rika musik- och
kulturmiljöer.Det är lätt att ta sig till Norrtälje.
Kvalificerade lärare i Stockholm och Uppsala kan lätt
pendla till akademin. I ett nordiskt/baltiskt perspektiv är
Norrtälje lätt att nå med flyg (Arlanda) och med båt. Detta
har stor betydelse vad gäller kostnaderna att driva
akademin.I Stockholms- och Uppsalaregionerna finns
landets största publik, vilket är en viktig bas för en så
kvalificerad utbildning som här föreslås. Även mer
experimentella framföranden kan i dessa regioner finna en
tillräckligt stor publik.Lärare och elever rekryteras i
första hand från Östersjöländerna och övriga Norden.
Enligt de planer som utarbetats för en musikutbildning i
Norrtälje skulle undervisningstiden vara två år och bedrivas
tre terminer per läsår. Första året förutsätts enligt planerna
två stråkkvartetter och därefter planeras en successiv
utbyggnad till 32 elever. Former för samverkan med
musikskola och övrigt musikliv avses etableras.
Bildandet av en ''Östersjöakademi'' i Norrtälje skulle
kunna få en mycket stor betydelse för integrationen av
kulturlivet. På längre sikt skulle den även kunna få
betydelse för det allmänna ekonomiska och politiska livet
kring Östersjön.
Norrtälje skulle med sitt läge vid kusten kunna bli ett
utbildnings- och forskningscentrum för alla musiker som vill
fördjupa sig i kammarmusik. I Norrtälje skulle man kunna
skapa en miljö som bidrar till att integrera musiklivet i
Sverige, Finland, S:t Petersburgsområdet, Baltikum, Polen
och Nordtyskland. Ett stort intresse för en sådan satsning
framkom vid ''Östersjökonferensen'', som arrangerades i
juli 1993 med medverkande från Estland, Finland, Åland
och Sverige. Initiativet att inrätta en Östersjöakademi gavs
även stöd av konferensen ''Grannar i Öst'' som
genomfördes i Norrtälje i augusti 1993, där ledande
företrädare för utbildning, näringsliv och politik deltog från
Sverige, Finland, Estland och Lettland.
En kammarmusikalisk utbildning i Norrtälje bör
anordnas som en treårig försöksverksamhet med staten,
landstinget och kommun som huvudman, med start
budgetåret 1995/96.
Kostnaderna för att bygga upp en ''Musikens
Östersjöakademi'' som ett komplement till musikutbildning
och forskning kan bli begränsade om man använder redan
befintliga lärarkrafter och forskare från Stockholms- och
Uppsalaregionerna och från övriga Östersjöområdet och
om forskningsdelen kan knytas till Uppsala universitet. Vad
beträffar statens andel av kostnaderna bör det i första hand
undersökas om utrymme för projektet finns inom ramen för
befintliga utbildnings- och forskningsanslag.
Den praktisk/musikaliska verksamheten vid
''Östersjöakademien'' avses sättas in i ett vidare
kulturhistoriskt sammanhang genom internationella
forskningsprojekt, som till sig knyter forskare från de olika
Östersjöländerna.
Inriktningen för detta avses vara Kammarmusikens
historia i Östersjöområdet med studier dels av musikens
sociala sammanhang och yttre villkor under skilda perioder,
dels av musikskapandet och av själva musiken. En viktig del
av verkstudierna skall bestå i att ta fram en repertoar ur den
stora fond av musikverk från Östersjöområdets olika delar
som ännu är okänd och ospelad.
Den historiska forskningen avses kompletteras med en
kartläggning av nuläget -- av kammarmusikens och
musikernas situation efter de stora politiska och kulturella
omvälvningarna inom Östersjöområdet -- och studier kring
kammarmusikens framtidsutsikter i de olika regionerna.
Enligt planerna ska ''Östersjöakademien'' bedriva sin
verksamhet samordnad med Uppsala universitet, med dess
väl utbyggda forskarmiljö, seminarieserier, bibliotek etc.
Den fasta personalen vid ''Akademien'' avses enligt
planerna bestå av en rektor med producent/assistent och en
lektor med ansvar för den löpande undervisningen och dess
innehåll. Till forskningen ansluts en forskartjänst med
uppdrag som projektledare. Till detta kommer 2--3 forskare
inom varje projekt, från olika länder inom
Östersjöområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag som syftar till
att inrätta en ''Musikens Östersjöakademi'', bestående av
högre kammarmusikalisk utbildning inkl. forskning i
nordöstra Stockholms län.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag som syftar till att inrätta en "Musikens Östersjöakademi", bestående av högre kammarmusikalisk utbildning inkl. forskning i nordöstra Stockholms län.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag som syftar till att inrätta en "Musikens Östersjöakademi", bestående av högre kammarmusikalisk utbildning inkl. forskning i nordöstra Stockholms län.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.