Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Motion 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2012/13:191
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-09
Bordläggning
2013-10-14
Hänvisning
2013-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:MJ3

av Helena Leander m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

MP007

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 3

Rovdjurens roll i ekosystemen 4

Övergripande mål för rovdjurspolitiken 5

Mål för rovdjurens bevarandestatus 6

Gynnsam bevarandestatus förutsätter långsiktig livskraft 6

Gynnsam bevarandestatus bör fastställas av Naturvårdsverket 7

Gynnsam bevarandestatus ska inte baseras på felskrivningar 9

Enstaka kringvandrande djur definierar inte aktuell utbredning 9

Minskad inavel i vargstammen 10

Rovdjuren och rennäringen 11

Förvaltning av stora rovdjur med jakt 12

Jakt ska inriktas på att förhindra eller förebygga skador 12

Skyddsjakt 12

Licensjakt 12

Den

Yrkanden

 1. Riksdagen avslår proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen beslutar att det övergripande målet för rovdjurspolitiken är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn snarast ska uppnå och långsiktigt bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en förutsättning för en gynnsam bevarandestatus är att populationen är långsiktigt livskraftig, dvs. att den har en genetiskt effektiv populationsstorlek om minst 500.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att LCIE-kriterierna behöver ses över så att de överensstämmer med artikel 17-kriterierna och intentionerna i art- och habitatdirektivet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Naturvårdsverket att fastställa referensvärden för en gynnsam bevarandestatus.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att om det finns tillräckligt god konnektivitet mellan länderna så kan en gynnsam bevarandestatus för en art uppnås genom att Sverige, Norge och Finland hyser en sammanhängande, långsiktigt livskraftig population av arten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arters populationsstorlek vid Sveriges EU-inträde bör uppskattas utifrån tillgängliga data och inte baseras på felskrivningar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en populations aktuella utbredningsområde inte omfattar de enstaka kringvandrande djur som hamnar utanför den aktuella utbredningen av stationära djur.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett mål för inavelsnivån för vargstammen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vargförekomst i renskötselområdet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare utreda frågan om toleransnivåer för rennäringen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att jakt på stora rovdjur ska inriktas på att förhindra eller förebygga skador, inte på att minska koncentration av rovdjur i områden med tätare stammar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddsjakt.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om licensjakt.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om delegering av jaktbeslut.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa miljöorganisationers möjligheter att överklaga till domstol i enlighet med våra unionsrättsliga och internationella åtaganden.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över viltförvaltningsdelegationernas beslutskompetens, ansvar och arbetsuppgifter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättningar för viltskador och åtgärder för att förebygga viltskador.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.