Till innehåll på sidan

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2021/22:449 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-27
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:449

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

1   Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Utveckling och säkerhet på feministisk grund

4.1 Förebyggande av väpnade konflikter

4.2 Feministiska rörelser

4.3 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

4.4 Jämställdhet som ursäkt för krig

5 FN:s resolutioner för kvinnors säkerhet

5.1 Sveriges nationella handlingsplan

5.2 Kvinnors rättigheter och deltagande i fredsprocesser

5.3 Sexuellt våld i väpnade konflikter

5.4 Genusperspektiv vid internationella insatser

5.5 Ratificera FN:s kärnvapenavtal

6 Säkerhetspolitisk forskning

7 En demokratisering av försvaret

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i syfte att konkretisera arbetet med att förebygga väpnade internationella konflikter bör upprätta en heltäckande handlingsplan för ändamålet samt återkomma med ett förslag på hur arbetet ska organiseras på ett mer effektivt sätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering bör intensifiera arbetet med att främja en jämställd fördelning av makt i världen och att kvinnor aktivt uppmuntras och stärks i sin strävan att nå politisk makt på olika nivåer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i högre utsträckning bör prioritera arbetet med att förebygga väpnade konflikter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN ska verka för ett tydligt stöd till handlingsfrihet för kvinnorörelser runt om i världen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör anta en global SRHR-strategi för det internationella arbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom FN bör verka för att resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet får genomslag i samtliga resolutioner som säkerhetsrådet behandlar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för ett ökat stöd till SRHR inom FN:s humanitära insatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kontakt med berörda myndigheter bör säkerställa att det finns tillgänglig information och nödvändiga rutiner för att möjliggöra uppgiftslämnande gällande sexuellt våld, sexuella trakasserier eller liknande missförhållanden för anställda vid internationella insatser oavsett arbetsplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) skaffar sig den kompetens som krävs för att kunna utreda misstankar om sexuellt våld och avsätter tillräckligt med resurser för att samla in bevis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN bör agera för att Europa ska bli en kärnvapenfri zon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom FN bör verka för att kvinnors deltagande i fredsprocesser ska öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att de stater som bidrar med personal till FN:s fredsbevarande insatser antar nationella handlingsplaner, som inkluderar kontinuerlig utbildning, för resolution 1325 och ge stöd till detta arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör sätta upp mål och delmål för att inom sex år nå målet att 40 procent av deltagarna vid fredsbevarande insatser ska vara kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att alla internationella insatser arbetar förebyggande för att motverka sexualiserat våld och övergrepp gentemot civilbefolkningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen årligen bör redovisa arbetet med att implementera FN:s resolution 1325 till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att särskilt arbeta för ett ökat internationellt forskningsutbyte kring kvinnors och flickors situation inom säkerhetspolitiska frågor och fredsfrämjande insatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en särskild svensk ambassadör bör tillsättas för frågan om att stärka det svenska arbetet med att implementera resolution 1325 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsmakten bör uppdras att genomföra en årlig jämställdhetskartläggning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att alla samarbetsländer vid internationella insatser ska ha en handlingsplan för att implementera FN:s resolution 1325 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsmakten bör uppdras att återkomma med en plan för hur en jämn könsfördelning ska uppnås inom organisationens olika nivåer till senast 2040 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omgående bör ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.