Till innehåll på sidan

Effektivisering av den statliga förvaltningen

Motion 2013/14:Fi281 av Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
M1775

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att effektivisera den statliga förvaltningen.

Motivering

När alliansregeringen tillträdde år 2006 hade man som mål att minska antalet statliga myndigheter. Det finns flera definitioner på vad som bör räknas som en statlig myndighet. I denna motion håller jag mig till Statskontorets definition som avgränsar sig till myndigheter som lyder under regering eller riksdag. Detta inbegriper alltså inte utlandsmyndigheterna som är direkt underställda Regeringskansliet och inte heller myndigheter vars uppdrag är tidsbegränsade som delegationer och kommittéer.

Enligt Statskontoret minskade antalet myndigheter från 468 år 2007 till 372 år 2013. Bakgrunden är omfattande förändringar av myndighetsstrukturen och en rad sammanslagningar. Exempelvis har 20 länsarbetsnämnder och Arbetsmarknadsstyrelsen slagits samman till Arbetsförmedlingen, fyra ombudsmän har gått ihop till diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ersatte tre myndigheter.

Men även om antalet myndigheter har minskat var antalet anställda detsamma 2007 och 2012, nämligen 205 000 årsarbetskrafter. (Statistik från Statistiska centralbyrån bearbetad av Statskontoret 2013). År 2009 låg antalet årsarbetskrafter på 197 000, vilket är den lägsta nivån under 2000-talet, annars har antalet legat relativt konstant.

Myndigheternas största utgiftspost är personalkostnader. År 2011 uppgick de till 110 miljarder kronor. År 2006 låg de på 104,8 miljarder kronor räknat i 2011 års penningvärde.

Även kostnader för lokaler och drift och underhåll har tilltagit i fasta priser räknat sedan 2006 (”Alliansens myndighetspolitik – ny regering men samma byråkrati”, Timbro 2012).

Även om myndigheterna har blivit färre har alltså vare sig antalet anställda eller kostnaderna minskat.

Våra skattepengar måste användas så effektivt som möjligt och den statliga byråkratin begränsas. Därför vore det önskvärt med en bättre samordning, kontroll och översyn för att effektivisera de statliga myndigheternas verksamhet och minska utgifterna för den statliga byråkratin. Ambitionen att minska antalet myndigheter bör även fortsatt gälla.

Stockholm den 26 september 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att effektivisera den statliga förvaltningen.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.