Till innehåll på sidan

Boende på vatten

Motion 2010/11:C350 av Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta boende i husbåt.

Motivering

Under senare år har det blivit allt populärare att bo i båt året om. Men något enhetligt regelverk för boende på båt eller flytande villor finns inte. Vilka regler som gäller varierar från båt till båt och från kommun till kommun.

Idag serieproduceras husbåtar. Men vid tiden för plan- och bygglagens (PBL) tillkomst var husbåtsboende inte lika utbrett som idag och beaktades därför inte i lagstiftningen.

Även nya PBL innehåller fortsatt ett par luckor som bör ses över för att underlätta husbåtsboende.

Vissa husbåtar kan anses bygglovspliktiga och att jämställa med en byggnad. Ett rättsfall från Västerås finns från 1998, då en husbåt med en överbyggnad om sex gånger tio meter i två våningar byggd på pontoner klassades som byggnad.

Skatteverket har en egen definition av när husbåt ska anses vara fastighet. Skatteverket anser att en husbåt utgör lös egendom om den inte är fäst vid mark eller annat på ett sådant sätt att den inte med lätthet kan flyttas. Vidare anser Skatteverket att en stadigvarande förtöjning vid kaj eller anslutning till el- och avloppsnät normalt inte utgör omständigheter som medför att båten är att bedömas som byggnad.

EU:s grundläggande principer om fri rörlighet för människor, tjänster och kapital inom unionen bör tolkas som att den enskilde har rätt att ta hamnens resurser i anspråk vid sjögående trafik.

Men i Sverige är det inte tillåtet att förtöja en husbåt där man vill och använda den som bostad. Om den ska ligga permanent förtöjd vid en brygga kan bygglov krävas och i många fall även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Bygglovet kräver i sin tur att det framgår i kommunens detaljplan att byggnation får etableras just där. Idag tillåter ett flertal kommuner i Sverige inte boende på husbåt i hamn och husbildning på vatten. Det görs då en skillnad på en traditionell husbåt, som är en båt ombyggd till en bostad. Den kräver bygglov beroende på hur länge och i vilken kommun den ligger förtöjd. Den modernare husbåten är en flytande villa. Den är självförsörjande vad gäller vatten och avlopp och hamnar i ett gränsfall mellan PBL och hamnens regleringar, beroende på vilken kommun som bedömer.

Kommunernas självstyre leder ibland till beslut som går stick i stäv med de grundläggande fri- och rättigheterna inom EU.

Sverige bör därför ha en plan- och bygglagstiftning anpassad till boende även på vatten som tydliggör gränserna för det kommunala självstyret för boende på vatten.

t

Stockholm den 26 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta boende i husbåt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.