Till innehåll på sidan

Bistånd för global hälsa

Motion 2022/23:637 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att regeringen prioriterar insatser inom global hälsa i Sveriges bistånds- och utrikespolitik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utbetala resterande del av 2022 års bidrag till Globala fondens kärnverksamhet och höja Sveriges framtida finansiella understöd till organisationen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör höja sitt finansiella understöd till den globala vaccinalliansen (Gavi) och tillkännager detta för regeringen.

Sveriges engagemang för global hälsa

Covid-19-pandemin har illustrerat hur beroende världens länder är av varandra i och med att epidemier inte stannar vid geografiska gränser. Coronapandemins hälsomässiga, ekonomiska och sociala följder demonstrerar att långsiktiga svenska investeringar i global hälsa liksom tillgång till vaccin i alla världens länder inte endast är en fråga om solidaritet.

Dessa investeringar minskar risken för att skadliga virus kan drabba Sverige, liksom länder i vårt geografiska närområde, och försvåra Sveriges och Europas ekonomiska återhämtning. Pandemin har även medfört omfattande undanträngningseffekter för hälso- och sjukvården i världens fattigaste länder, vilket bidragit till mänskligt lidande, ekonomisk stagnation och globala migrationsströmmar.

Sverige har under ett flertal år, oberoende av regeringens politiska färg, varit en internationell ledare inom global hälsa med ett omfattande hälsobistånd. Sveriges arbete har fokuserats på att skapa samhällen som främjar hälsa, utvecklar hälso- och sjukvård av god kvalitet och bygger upp strukturer som skyddar mot hälsohot och kriser. Arbetet mot fattigdom och för ökad jämställdhet liksom klimatåtgärder har även varit centrala hörnstenar i Sveriges politik för global hälsa.

Denna roll har tagit sig uttryck i att Sverige varit bland grundarna och de ledande givarna till multilaterala hälsoorganisationer som den globala vaccinalliansen (Gavi) och den globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (Globala fonden).

Sveriges partnerskap med Globala fonden

Sverige har under ett flertal år varit en ledande givare till den globala fonden. Organisationen har sedan dess grundande för 20 år sedan bidragit till att rädda fler än 50 miljoner liv i över 100 länder, att sänka den kombinerade dödligheten i aids, tuberkulos (TBC) och malaria samt att förstärka hälso- och sjukvården liksom den globala kapaciteten att hantera hälsokriser som covid-19. Fonden har därtill verkat för att stärka hälsosystem och pandemiberedskap på landsnivå, och den är en avgörande aktör för att livsavgörande mediciner, vård och preventivt arbete mot dessa dödliga sjukdomar fortsätter att prioriteras. Sverige har varit en ledande partner i detta arbete, som en av fondens medgrundare.

Utrikesdepartementet genomförde under hösten 2018 en organisationsbedömning av Globala fondens verksamhet. Slutsatsen var att fonden fortsatt är en högst relevant partner till Sverige, då aids, malaria och TBC fortfarande utgör betydande orsaker till för tidig död och sjukdom i världens fattigaste länder. Globala fondens verksamhet bedömdes påtagligt bidra till genomförandet av Agenda 2030, med fokus på mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 5 om jämställdhet. Fonden bedömdes därutöver ha relativt hög effektivitet och tillfredsställande resultatredovisning.

Närmare tre miljoner människor insjuknar i dagsläget i aids, TBC och malaria varje år, däribland i Sveriges närområde. Efter många års positiv utveckling har pandemin i kombination med Rysslands invasion av Ukraina medfört allvarliga konsekvenser för det globala arbetet mot dessa dödliga sjukdomar.

Globala fonden är en viktig aktör i bland annat Ukraina och stödjer där arbetet mot multiresistent TBC som är ett fortsatt hot även i vårt större närområde. Närmare 2,5 miljoner människor dör i dagsläget i aids, tuberkulos och malaria varje år medan miljontals insjuknar med fortsatt enorma kostnader och lidande för samhället i stort. För första gången på 20 år ser vi en generell stagnation i sjukdomsbekämpningen.

Det är av största vikt att Sverige och det internationella samfundet fortsätter att mobilisera, hantera och betala ut bidrag till strategiska insatser för att förebygga, behandla och minska spridningen av aids, malaria och tuberkulos. Sveriges insatser inom detta område bidrar till genomförandet av Agenda 2030, i synnerhet mål 3. Insatser för att motverka dessa sjukdomar bidrar även till mål 5 givet att hiv/aids och malaria utgör centrala orsaker till kvinnors, flickors och pojkars ohälsa och död. Globala fondens arbete bidrar vidare till att avskaffa fattigdom (mål 1), till minskad ojämlikhet (mål 10), till fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) liksom till globalt partnerskap för hållbar utveckling (mål 17).

Sveriges partnership med Gavi

Sverige var en av grundarna till den globala vaccinalliansen Gavi och fortsätter att vara en ledande givare, som genomför banbrytande insatser för minskad barnadödlighet och skyddandet av människors hälsa.

Gavi har bidragit med vaccinering av fler än 1 miljard miljoner barn i låginkomst­länder liksom ovärderliga insatser för mer effektiva hälsosystem baserade på långsiktig bärkraft. Vaccinalliansen bedriver därtill – genom att förena aktörer från offentlig och privat sektor – ett aktivt arbete för att påverka vaccinmarknaden och sänka vaccin­kostnaderna, med fokus på målgruppen barn.

Organisationens verksamhet har i likhet med den globala fondens, enligt Utrikes­departementets utvärderingar, följt principerna för ett effektivt och resultatinriktat bistånd. Detta innefattar ett fokus på resultat, öppenhet, innovation och flexibilitet, samverkan med andra aktörer samt kostnads- och riskmedvetenhet.

Gavi har, baserat på dessa erfarenheter, tagit en ledande roll i att samordna den globala utvecklingen och inköpen av covid-19-vaccin (genom Covax Facility), vilket spelat en central roll för att hjälpa världens 92 låg- och medelinkomstländer att finansiera sina vaccinationsprogram (genom Covax AMC).

Fortsatt svensk ledarroll för global hälsa

Dagens globala utmaningar och pandemier kräver att Sveriges fortsätter att spela en ledarroll för investeringar i motståndskraftiga hälsosystem och förebyggande verk­samhet som rutinvaccinationer runt om i världen.

Det är av högsta vikt att Sverige förblir en ledande aktör inom global hälsa genom att fullfölja sina utfästa finansiella åtaganden till Gavi och den globala fonden och höja framtida anslag till båda organisationernas kärnverksamhet.

Sverige bör därutöver intensifiera sitt engagemang med den privata sektorn för att hitta innovativa lösningar på globala hälsoproblem, i samverkan med aktörer som Gavi och den globala fonden.

 

 

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att regeringen prioriterar insatser inom global hälsa i Sveriges bistånds- och utrikespolitik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utbetala resterande del av 2022 års bidrag till Globala fondens kärnverksamhet och höja Sveriges framtida finansiella understöd till organisationen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör höja sitt finansiella understöd till den globala vaccinalliansen (Gavi) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.