Beräkning av sjukersättning

Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-02
Granskad
2014-10-14
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för den sjukpenninggrundande inkomsten så att sjukersättningen baseras på den lönenivå som är aktuell för den sjuke då hel sjukersättning beviljas.

Motivering

Alliansregeringen har genom rehabiliteringsinsatser lyckats minska antalet långtidssjukskrivna och personer med permanent sjukersättning, vilket är bra. Dock återstår det många som på grund av kroniska sjukdomar tvingas minska sin arbetstid till deltid. De kommer aldrig tillbaka till arbetslivet på heltid igen och de tvingas därför försörja sig fram till sin pension på de sjukbidrag samhället ger. Dessa bidrag ligger också till grund för kommande pensionsutbetalningar. Den sjukpenninggrundande inkomsten kan bli avgörande för individens levnadsförhållanden under många tiotal år framåt utan att kunna påverkas av den sjuke.

 

Det är oerhört viktigt att ingångsnivån på sjukersättningen grundar sig på den sjukes aktuella lönenivå och inte låses vid någon inaktuell lägre nivå. Arbetsgivaren har dessutom under den tid då deltidsarbete utförts betalat sociala avgifter på aktuell lön. Därför bör sjukersättningen baseras på aktuell lön vid ersättningens beräkning.

 

Ett aktuellt exempel från verkligheten:

 

NN har i tretton år fått avstå heltidsarbete och arbetat halvtid p.g.a. nedsatt njurfunktion samt genomgången bröstcanceroperation med efterföljande behandling. Under denna tid har NN haft halv sjukersättning baserad på det försäkringsfall som fastställdes år 2000. På den andra halvan har NN arbetat och haft lön fram till januari år 2011. NN har sedan detta datum haft sjukpenning på den halva som NN inte haft sjukersättning på. Sjukpenningen har varit baserad på den lönenivå hennes avtalsenliga anställning genererat. När sjukdomsbilden förändrats och NN måste ha dialys 5 dagar/ vecka (minst 30 timmar) har Försäkringskassan beslutat att NN ska övergå till hel sjukersättning med den lönenivå som gällde år 2000, för fjorton år sedan, då försäkringsfallet fastställdes.  

 

Med det sättet att för NN avgöra nivån på sjukersättning kan man undra varför NN i elva år har ansträngt sig till det yttersta för att klara av att fortsätta jobba. Ambitionen måste ju vara att det ska löna sig att arbeta.  Att Försäkringskassan ändå skickar tillbaka henne till en sjukpenninggrundande inkomst från år 2000, som var 35 procent lägre än vad hennes lön är i dag, år 2014, känns för mig helt orimligt.

 

Jag vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av:

 

att se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för personer med delvis permanent sjukersättning, så att deltidsarbete, ¼ - ½ eller ¾ arbete, som utförts efter det att försäkringsfallet fastställdes kan tillgodoräknas i underlaget vid övergången till hel sjukersättning.

 

att den sjukpenninggrundande inkomsten baseras på den lönenivå som är aktuell för den sjuke då hel sjukersättning beviljas.

 

.

Karin Nilsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för den sjukpenninggrundande inkomsten så att sjukersättningen baseras på den lönenivå som är aktuell för den sjuke då hel sjukersättning beviljas.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.