Till innehåll på sidan

Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motionen behandlas inte

Motionskategori
Händelse
Motionsgrund
Tilldelat

Händelser

Inlämning
2011-05-18
Bordläggning
2011-05-19
Lagd till handlingarna
2011-05-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i utlänningslagen i enlighet med vad som i motionen anförs.

 2. Riksdagen begär att regeringen genomför förändringar av utlänningsförordningen 2 kap. 12 § och 13 § andra stycket i enlighet med vad som anförs i motionen.

Inledning

Migrationsöverdomstolen har genom flera domar år 2009 förändrat tillämpningen av utlänningslagen genom att fastslå att kravet på att utlänningar ska ha pass vid inresa och vistelse i Sverige är absolut såvida inte uttryckligt undantag angivits. Genom ett ställningstagande av rättschefen vid Migrationsverket den 11 mars 2010 har dessa domar bl.a. givit den konsekvensen att Migrationsverket inte ska utnyttja möjligheten att utfärda främlingspass med stöd av 2 kap. 13 § andra stycket utlänningsförordningen och förse passet med anteckning att identiteten inte är styrkt.

Som konsekvens av dessa domar har familjer från främst Somalia under drygt ett år nu nekats familjeåterförening. Avslagen har motiverats med att den anhörigas identitet inte kan styrkas eller att skriftliga bevis för familjebanden saknas. Därför befinner sig nu uppskattningsvis 1 500 barn med familjeanknytning till Sverige i och omkring Somalia utan att kunna beviljas tillstånd att återförenas. Samma gäller ett stort antal vuxna anhöriga som antingen söker återförening med make, maka eller barn i Sverige.

I en dom den 17 mars 2011 (UM 9536-10) har domstolen också slagit fast att barn som ansöker om att återförenas med sina föräldrar genom skriftliga handlingar måste styrka att föräldern, föräldrarna är barnets vårdnadshavare. I en dom 12 maj 2011 (UM 8325-10) har Migrationsöverdomstolen uttalat att det åligger Sverige enligt Schengenkonventionen att ställa krav på styrkt identitet som förutsättning för familjeåterförening, att gemenskapskodexen för gränspassage för personer föreskriver att identiteten ska styrkas vid gränspassage och att familjeåterföreningsdirektivet tillåter avslag på ansökan om familjeåterförening om den inte åtföljs av skriftliga bevis för familjebanden och bestyrkta kopior av resehandlingarna. Domstolen har också åter slagit fast sin tidigare tolkning av utlänningslagens innebörd i fråga om absolut krav på passinnehav och styrkt identitet.

Domstolen avslutar domskälen med följande konklusion:

Migrationsdomstolen är medveten om de problem att styrka sin identitet som finns för sökande bl.a. från Somalia. Det är emellertid inte möjligt för rättstillämparen att generellt eller för en viss grupp av sökande medge undantag från kraven på klarlagd identitet och pass. Sådana undantag åligger det lagstiftaren/regeringen att föranstalta om. Det är även en sak för lagstiftaren/regeringen att, om det anses att reglerna för utfärdande av främlingspass inte står i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner, förändra dessa.

Händelse av större vikt

Migrationsöverdomstolens dom den 12 maj 2011 stänger oåterkalleligen dörren för varje förhoppning om att det ur humanitär synpunkt katastrofala rättsläget kan förändras genom praxis. Det är nu helt uppenbart att utlänningslagen och utlänningsförordningen måste ändras för att bl.a. de uppskattningsvis 1 500 somaliska barn som tvingas leva åtskilda från sina föräldrar eller sin förälder under i många fall djupt inhumana och farliga omständigheter ska kunna återförenas med sina anhöriga i Sverige. En sådan lagändring är självfallet ytterst brådskande, varför en motion i saken inte kan anstå till allmänna motionstiden.

Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen

Utlänningslagen innehåller inget explicit krav på styrkt identitet som förutsättning för rätt till familjeåterförening, men Migrationsöverdomstolen har med stöd av förarbetsuttalanden slagit fast att ett sådant krav gäller. Huruvida detta krav står i överensstämmelse med artikel 8, rätten till familjeliv, i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har Migrationsöverdomstolen inte övervägt.

Det är således nödvändigt att genomföra en ändring i utlänningslagen för att förändra rättsläget. Det kan också vara nödvändigt att se över bestämmelserna i 2 kap. utlänningslagen om passkrav och undantag från passkravet.

Regeringen bör även genomföra erforderliga förändringar i 2 kap. 12 och 13 §§ utlänningsförordningen för att undanröja bristande passinnehav som hinder mot familjeåterförening.

Stockholm den 18 maj 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Hans Linde (V)

Lena Olsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i utlänningslagen i enlighet med vad som i motionen anförs.
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen genomför förändringar av utlänningsförordningen 2 kap. 12 § och 13 § andra stycket i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.