Till innehåll på sidan

Begravning på lika villkor

Motion 2021/22:457 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-27
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över begravningslagen och begravningsförordningen i syfte att alla fall ska behandlas lika oavsett religiös övertygelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter ett dödsfall bör man så långt som möjligt tillgodose den dödes och de efter­levandes önskemål om hur avskedet ska se ut. Begravningslagen innehåller dock begränsningar och regler för detta, som enligt vår mening delvis är alltför begränsande. Sveriges invånare har en varierande bakgrund. Många har ursprung i andra länder och det händer ibland att man vill ha sin aska delad så att den kan bli gravsatt eller spridd både i Sverige och i ursprungslandet. Antalet ansökningar om delning av aska efter kremering har ökat men p.g.a. restriktiva bedömningar är det få som beviljas.

Enligt begravningsförordningen krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få dela askan efter en avliden. Tillstånd meddelas endast om det finns synnerliga skäl för att en del av askan ska få gravsättas utomlands och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt[1] sätt. Synnerliga skäl kan t.ex. vara en seriöst grundad religiös uppfattning. Vi anser dock att det är ett högst rimligt önskemål att få sin aska delad även om man inte har en religiös trosuppfattning. På likartat sätt är det i normal­fallet inte heller tillåtet för de anhöriga att förvara den avlidnes aska i hemmet, såvida man inte tillhör en religion där detta är en viktig del i avskedet.

Att lagstiftningen i många fall endast lämnar utrymme för avvikelse från bestäm­melserna under förutsättning att man har en tillräckligt stark övertygelse som är av det religiösa slaget gör att människors önskemål om avskedets former behandlas helt olika. I Sverige är kyrkan skild från staten och därför bör lagstiftningen som reglerar begravningar också bygga på jämlika och sekulära principer.

Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över begravningslagen och begravningsförordningen i syfte att alla fall ska behandlas lika oavsett religiös övertygelse. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

Gudrun Nordborg (V)

Jon Thorbjörnson (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Jessica Wetterling (V)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över begravningslagen och begravningsförordningen i syfte att alla fall ska behandlas lika oavsett religiös övertygelse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU31
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.