Bättre klimat

Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX
Sammanfattning

Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har en vision om att till 2050 ska vårt samhälle inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och globalt behöver vi begränsa medeltemperaturen från att stiga med mer än två grader jämfört med förindustriella nivåer.
Utsläpp av växthusgaser känner inga gränser. För att hindra stigningen av den globala medeltemperaturen behöver vi verka på alla politiska nivåer – från kommunal och nationell nivå, till EU-nivå och global nivå. Vår lösning på världens stora klimat- och miljöproblem bygger på att alla länder kan och ska ha hållbar tillväxt, samtidigt som dess skadliga klimat- och miljöpåverkan minskar. En grundpelare i såväl vår miljöpolitik som vår ekonomiska

Yrkanden (34)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja principen om den gröna skatteväxlingen där skatten sänks på jobb och företag, samtidigt som den höjs på miljöskadliga utsläpp och verksamheter, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja "New Climate Economy" - ny klimatekonomi - i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att göra Sverige fritt från fossila bränslen och nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter och att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi till 2040, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges ansvar för att driva på det internationella klimatarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU bör anta ett mål om 50 procents utsläppsminskning till 2030, varav 10 procent ska genomföras internationellt genom flexibla mekanismer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa EU:s handelssystem med utsläppsrätter för att skapa riktiga drivkrafter för att nå det internationellt gemensamma tvågradersmålet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla EU:s utsläppsrätter ska auktioneras fr.o.m. att den fjärde handelsperioden inleds 2021 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att annullera överskottet på utsläppsrätter med syftet att öka verksamheters incitament till att minska sina utsläpp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att takten för den årliga reduktionen av den totala mängden utsläppsrätter bör ökas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s handelssystem på sikt bör länkas samman med system för utsläppshandel i andra delar av världen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att bygga ut den förnybara energin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja Sverige som Europas gröna batteri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vara drivande i att skapa en energiunion i EU med Nordpool som modell och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa anslutningsavgiften till elnätet för havsbaserad vindkraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt skattebefrielse på förnybar energi som syftar till att användas för eget bruk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att öka den småskaliga elproduktionen genom regelförenklingar och starkare incitament och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en planeringsram till år 2030 om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel, såsom för vindkraften, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ägande- och förfoganderätten för vattenkraften ska förenas med miljökrav samtidigt som den förnybara elproduktionen värnas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat fokus på energieffektiviseringar som ger ökad flexibilitet och minskade effekttoppar och minskar behovet av reservkapacitet, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör höja ambitionerna till 30 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en nationell strategi med tydliga mål för elfordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja förnybara drivmedel med ökad inblandning och kvotpliktsystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att förlänga supermiljöbilspremien fram till dess att ett bonus-malus-system för personbilar införs, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom EU införa att varje ny bil som säljs ska energideklareras, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 26.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett paket med regelförenklingar på kommunal nivå i syfte att öka kommuners självbestämmande och främja miljövänliga och tysta transportalternativ och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna att möjliggöra beslut på kommunal nivå om trängselavgifter där användningen av intäkterna beslutas lokalt, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 28.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra lagstiftningen så att det blir möjligt för kommuner att tillhandahålla gratis parkering för miljöbilar eller särskilda parkeringsplatser för bilpooler och elbilar, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 29.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förändra förmånsvärdesbeskattningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 30.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för nya fordonstyper såsom långa och tunga lastbilar för att minska miljöpåverkan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 31.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skynda på processen för att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum och främja utveckling av biodrivmedel till flygindustrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet,Trafikutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag,Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Avslag,Delvis bifall
 • 32.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förändra beskattningsnormen för att möjliggöra en högre beskattning av fossila bränslen jämfört med förnybara och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa gemensamma hållbarhetskriterier för fossila bränslen och ursprungsmärkning av bränslen vid pumpen i hela EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU bör anta ett långsiktigt mål för att nå en fossiloberoende fordonsflotta och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.